Studenten zijn voor vandaag klaar

Studenten, onderwijs en onderzoek

Op deze pagina vind je een overzicht van de belangrijkste regelingen en reglementen die betrekking hebben op de studenten, het onderwijs en het onderzoek van Hogeschool Leiden. 

Het is belangrijk om de verschillende regelingen en reglementen steeds integraal en in onderlinge samenhang te raadplegen.

Studentenstatuut

Het studentenstatuut informeert studenten over Hogeschool Leiden en hetgeen zij van de hogeschool mogen verwachten. Het statuut biedt een overzicht van alle rechten en plichten van studenten, en geeft daarnaast ook aan welke voorzieningen er voor hen zijn.

Het studentenstatuut bestaat uit een algemeen deel dat geldt voor eenieder die aan de hogeschool studeert en een bijzonder deel dat geldt voor de studenten van een bepaalde opleiding of groep van opleidingen. Het bijzondere deel van het studentenstatuut bestaat uit de onderwijs- en examenregeling (OER) en een beschrijving van de studieopbouw en de ondersteunende faciliteiten die de student door de hogeschool wordt aangeboden. De inhoud daarvan kan – op onderdelen – per opleiding of groep van opleidingen verschillen.

Bekijk het studentenstatuut ( pdf, 396 KB )

Onderwijs- en examenregeling (OER)

De onderwijs- en examenregeling (OER) bevat de hoofdzaken (rechten en plichten) met betrekking tot het onderwijs en de examinering en vormt daarmee het basisdocument voor de student en docent. In de OER komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

  • de inhoud van de opleiding en de daaraan verbonden examens
  • de eindtermen
  • het aantal en de volgtijdelijkheid van de tentamens
  • de momenten waarop tentamens afgelegd kunnen worden
  • de geldigheidsduur van de tentamens

Reglement examencommissies

In het reglement examencommissies worden nadere regels gesteld met betrekking tot samenstelling, benoeming, werkwijze, besluitvorming, verantwoording en faciliteiten van de examencommissie, de taken en faciliteiten van de toetscommissie alsmede de taken en verantwoordelijkheden die gesteld worden aan examinatoren.

Bekijk het reglement examencommissies ( pdf, 344 KB )

Reglement opleidingscommissies

Aan elke opleiding, dan wel een groep van opleidingen, is een opleidingscommissie verbonden. In het reglement opleidingscommissies is de wijze van benoemen en samenstellen van de opleidingscommissie geregeld, welke bevoegdheden de commissie heeft en wat haar werkwijze is.

Bekijk het reglement opleidingscommissies ( pdf, 158 KB )

Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit

Per 1 oktober 2018 is de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit in werking getreden. Deze Gedragscode voorziet in een set van zorgplichten voor instellingen in het hoger onderwijs. Eén van de zorgplichten betreft het voorzien in een procedure voor toetsing van klachten over (een veronderstelde) schending van de wetenschappelijke integriteit aan de code. In klachtenregeling wetenschappelijke integriteit Hogeschool Leiden is deze zorgplicht voor Hogeschool Leiden nader uitgewerkt.

Bekijk de Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit ( pdf, 150 KB )

Inschrijfregeling

In de inschrijfregeling, ook wel de regeling aanmelding en inschrijving, staan de belangrijkste regels omtrent het (her)inschrijven, uitschrijving en het betalen van collegegeld en examengeld als student of extraneus van Hogeschool Leiden. Deze regeling bevat een nadere uitwerking van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) en het studentenstatuut.

Studeren met een functiebeperking

Het beleid studeren met een functiebeperking beschrijft de kaders van Hogeschool Leiden op het gebied van de toegankelijkheid en studeerbaarheid voor studenten met een functiebeperking. De uitdaging bij de uitvoering van het beleid is om de aanpak zo vorm te geven dat studenten met een functiebeperking zich daadwerkelijk op een positieve manier gezien en ondersteund voelen en zoveel mogelijk in staat zijn om met de toegekende voorzieningen hun opleiding succesvol af te ronden.

Bekijk het beleid studeren met een functiebeperking ( pdf, 309 KB )

Profileringsfonds

Hogeschool Leiden heeft een fonds dat tot doel heeft studenten financiële ondersteuning te bieden wanneer zij als gevolg van bijzondere omstandigheden studievertraging hebben opgelopen, of naar verwachting zullen oplopen. De gevallen waarin en de voorwaarden waaronder studenten aanspraak kunnen maken op die ondersteuning staan beschreven in dit profileringsfonds. 

Bekijk het profileringsfonds ( pdf, 257 KB )
Bekijk het financieel uitvoeringsreglement bij het profileringsfonds ( pdf, 76 KB )

Algemene leveringsvoorwaarden

In de algemene leveringsvoorwaarden staan de voorwaarden waaronder de diensten en producten door Hogeschool Leiden geleverd worden. De algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderwijsactiviteiten en haar deelnemers dan wel de overige diensten en producten aangeboden door Hogeschool Leiden.

Bekijk de algemene leveringsvoorwaarden ( pdf, 165 KB )