Welkom op Hogeschool Leiden

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de hogeschool en staat het College van Bestuur met raad ter zijde. De Raad van Toezicht geldt als werkgever van het College van Bestuur. Zijn taken en bevoegdheden staan beschreven in de statuten van de stichting, het bestuurs- en beheersreglement, zijn reglementen en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).

Bekijk de statuten van stichting Hogeschool Leiden ( pdf, 168 KB ) 
Bekijk het bestuurs- en beheersreglement ( pdf, 290 KB )
Bekijk het reglement van de Raad van Toezicht ( pdf, 107 KB )

Samenstelling van de raad

De Raad van Toezicht bestaat uit:

Bekijk de profielschets voor leden Raad van Toezicht ( pdf, 37 KB )
Bekijk het rooster van aftreden van de leden Raad van Toezicht ( pdf, 77 KB )

Commissies

De Raad van Toezicht heeft uit zijn midden drie vaste commissie ingesteld die de Raad ondersteunen bij zijn toezichthoudende taken: de Auditcommissie, de Commissie Onderwijs en Onderzoek en de Selectie- en remuneratiecommissie.

Auditcommissie

Het doel van de Auditcommissie is het assisteren van de Raad van Toezicht in zijn functie als toezichthoudend orgaan van Hogeschool Leiden, met als specifieke aandachtspunten:

  • de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
  • de financiële informatieverschaffing door de hogeschool;
  • het functioneren van de controller alsmede de externe accountant;
  • de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de controller of de externe accountant;
  • de toepassing van de informatie- en communicatietechnologie (ICT).

In het reglement Auditcommissie zijn de taken en verantwoordelijkheden van deze commissie vastgelegd.

Bekijk het reglement van de Auditcommissie ( pdf, 88 KB )

Commissie Onderwijs en Onderzoek

Het doel van de Commissie Onderwijs en Onderzoek is het assisteren van de Raad van Toezicht in zijn functie als toezichthoudend orgaan van Hogeschool Leiden, met als specifieke aandachtspunten de vormgeving en borging van de kwaliteitszorg en het beleid ten aanzien van onderwijs en onderzoek. Het reglement Commissie Onderwijs en Onderzoek beschrijft de taken en verantwoordelijkheden van deze commissie.

Bekijk het reglement van de Commissie Onderwijs en Onderzoek ( pdf, 34 KB )

Selectie- en remuneratiecommissie

Het doel van de Selectie- en remuneratiecommissie is het assisteren van de Raad van Toezicht in zijn functie als toezichthoudend orgaan van Hogeschool Leiden, met als specifieke aandachtspunten:

  • de (her)benoeming, de schorsing en het ontslag van de leden van de Raad van Toezicht en van het College van Bestuur;
  • het voorstel ten aanzien van de bezoldiging en (on)kostenvergoedingen van de leden van de Raad van Toezicht en van het College van Bestuur.

De taken en verantwoordelijkheden van deze commissie zijn vastgelegd in het reglement Selectie- en remuneratiecommissie.

Bekijk het reglement van de Selectie- en remuneratiecommissie ( pdf, 37 KB )

Visie op toezicht

De Raad van Toezicht heeft in zijn visie op toezicht – die op haar beurt nader is uitgewerkt in een toezicht- en toetsingskader – uiteengezet op welke wijze hij invulling geeft aan het toezicht op de uitvoering van werkzaamheden door het College van Bestuur en welke inhoudelijke uitgangspunten de Raad daarbij hanteert. Zo geeft de Raad van Toezicht in zijn visie op toezicht onder meer aan waarom hij toezicht houdt, wat de Raad daarmee wil bereiken, wat hij onder goed toezicht verstaat, wat de visie op besturen is, namens wie er toezicht wordt gehouden, wat de kern en de resultaten van zijn toezicht zijn en aan wie hij verantwoording aflegt.

Bekijk de visie op toezicht ( pdf, 171 KB )

Informatieprotocol

Tijdige, betrouwbare en volledige informatievoorziening zijn essentieel voor interne toezichthouders om voldoende zicht te houden op de gang van zaken, om het College van Bestuur adequaat te controleren en met advies terzijde te staan, ofwel toe te zien op de besturing van de hogeschool. Om die reden heeft de Raad van Toezicht in nauw overleg met College van Bestuur een informatieprotocol opgesteld, waarin toelichting wordt gegeven op de onderwerpen, wijze en timing van informatievoorziening aan de Raad van Toezicht en vice versa. Bij effectieve informatievoorziening is immers geen sprake van louter eenrichtingsverkeer van College van Bestuur naar Raad van Toezicht. Effectieve informatievoorziening is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Bekijk het informatieprotocol ( pdf, 53 KB )