Hogeschool Leiden

College van Bestuur

Het College van Bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het is verantwoordelijk voor de coördinatie van de dagelijkse gang van zaken en het beheer van de hogeschool en heeft de leiding over de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van het beleid. De taken en bevoegdheden van het College van Bestuur staan beschreven in het bestuurs- en beheersreglement, de statuten van de stichting en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).

Bekijk de statuten van stichting Hogeschool Leiden ( pdf, 168 KB )
Bekijk het bestuurs- en beheersreglement ( pdf, 290 KB )

Samenstelling

Het College van Bestuur bestaat uit:

Het college wordt ondersteund door:

 • Hermien Wiechers, secretaris van de hogeschool
Angelien Sanderman en Joeri van den Steenhoven, College van Bestuur Hogeschool Leiden

Portefeuilleverdeling

Het College van Bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het is verantwoordelijk voor de coördinatie van de dagelijkse gang van zaken en het beheer van de hogeschool en heeft de leiding over de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van het beleid. De taken en bevoegdheden van het College van Bestuur staan beschreven in het bestuurs- en beheersreglement, de statuten van de stichting en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). 

Het College van Bestuur bestuurt op basis van het uitgangspunt van collegiaal bestuur. Daaronder wordt verstaan dat het College van Bestuur gezamenlijk verantwoordelijk is voor de algemene leiding. Zij bespreken onderwerpen en thema’s met elkaar en pakken werkzaamheden in gezamenlijkheid op. Onderwerpen zijn vanuit dit basisprincipe vervolgens over het College van Bestuur verdeeld. Vertrekpunt hierbij is dat gestreefd wordt naar een mate van overlap om de stabiliteit en continuïteit in aansturing te waarborgen. De verdeling vindt daarnaast plaats op basis van taakgebieden (bijvoorbeeld studentparticipatie) in plaats van de gebruikelijke organisatorische eenheden (bijvoorbeeld een specifieke dienst). Zo sturen bijvoorbeeld de leden van het College van Bestuur in gezamenlijkheid de faculteiten. Dit houdt in dat zij periodiek overleg voeren met de faculteitsdirecteuren, elk vanuit een eigen taakgebied: onderwijs en onderzoek. Evenzo de diensten vanuit elk hun eigen aandachtsgebied.

Met betrekking tot de aansturing van deze taken is een verdeling tot nader orde tussen de leden van het College van Bestuur afgesproken:

Angelien Sanderman

 • Onderwijs
 • Bestuurlijke- en juridische zaken
 • Financiën
 • Huisvesting en campusontwikkeling
 • Facilitaire zaken
 • Integrale Veiligheid
 • Samenwerking in het hoger onderwijs

Joeri van den Steenhoven

 • Onderzoek
 • Onderwijsondersteuning
 • Marketing en Communicatie
 • Human Resources
 • ICT & informatievoorziening
 • Regionale betrekkingen
 • Studentenparticipatie