Studenten zijn voor vandaag klaar

Gedragsregels en rechtsbescherming

Op deze pagina vind je een overzicht van de belangrijkste regelingen en reglementen die betrekking hebben op de studenten, het onderwijs en het onderzoek van Hogeschool Leiden. 

Het is belangrijk om de verschillende regelingen en reglementen steeds integraal en in onderlinge samenhang te raadplegen.

Huisregels

Om het juiste studeer-, werk- en leefklimaat te bevorderen en te handhaven heeft de hogeschool een aantal voorschriften opgesteld voor het gebruik van haar gebouwen, terreinen, voorzieningen en faciliteiten. Deze voorschriften noemen we de huisregels. Studenten, medewerkers en derden dienen zich te houden aan deze huisregels en worden geacht om de op basis van dit reglement gegeven opdrachten en instructies van degenen die daar bij Hogeschool Leiden toe bevoegd zijn, op te volgen.

Bekijk de huisregels ( pdf, 198 KB )

Integriteitscode

In de integriteitscode van Hogeschool Leiden wordt aangegeven op welke wijze binnen de hogeschool met het beginsel van integriteit moet worden omgegaan. De code geeft aan welk gedrag wel of niet toelaatbaar wordt geacht, dan wel welke situaties moeten worden vermeden en is een uitwerking van wat de hogeschool onder goed werknemerschap verstaat. De integriteitscode geldt niet alleen voor medewerkers, maar geldt ook voor alle (leden van de) organen van de hogeschool.

Bekijk de integriteitscode ( pdf, 238 KB )

Klokkenluidersregeling

In de klokkenluidersregeling staat beschreven hoe werknemers en studenten op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van hun vermoedens van misstanden binnen de instelling waarbij het maatschappelijk belang in het geding is en welke niet volgens de reguliere procedures kunnen worden opgelost, zonder dat zij daarvan gevolgen ondervinden voor hun positie.

Bekijk de klokkenluidersregeling ( pdf, 140 KB ) 

Regeling klachtenprocedure ongewenst gedrag

Studenten en medewerkers die in de werk- of studiesituatie met ongewenst gedrag worden geconfronteerd, kunnen dit melden bij een vertrouwenspersoon of een klacht indienen bij de klachtencommissie ongewenst gedrag van de hogeschool. In de regeling klachtenprocedure ongewenst gedrag staat beschreven wat de hogeschool onder ongewenst gedrag verstaat, op welke wijze studenten en medewerkers hun klachten hieromtrent kunnen indienen en hoe deze klachten vervolgens in behandeling worden genomen.

Bekijk de regeling klachtenprocedure ongewenst gedrag ( pdf, 178 KB )
Bekijk de aanvullende informatie met betrekking tot ongewenst gedrag ( pdf, 1.32 MB ) 

Privacy en de verwerking van persoonsgegevens

In de privacy statements is vastgelegd op welke wijze Hogeschool Leiden de privacy waarborgt van personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. In deze statements staat beschreven welke persoonsgegevens door de hogeschool worden verwerkt en waarom de hogeschool dit doet. Verder is in de privacy statements informatie te vinden over je rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens en hoe je een beroep kunt doen op deze rechten. Omdat de informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan verschillen afhankelijk van de relatie met de hogeschool, zijn er drie privacy statements opgemaakt.

Bekijk het privacy statement studenten ( pdf, 240 KB )
Bekijk het privacy statement medewerkers ( pdf, 267 KB )
Bekijk het privacy statement andere betrokkenen ( pdf, 239 KB )

In de procedure behandeling verzoeken betreffende rechten van betrokkenen ( pdf, 250 KB ) staat beschreven hoe verzoeken van betrokkenen met betrekking tot hun persoonsgegevens worden afgehandeld.

Voor meer informatie over het beleid verwerking persoonsgegevens bij Hogeschool Leiden kun je contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming. De contactgegevens hiervoor vind je in bovenstaande privacy statements.

Reglement omgang met ICT-voorzieningen en (persoons)gegevens

In het Reglement omgang met ICT-voorzieningen en (persoons)gegevens staat beschreven hoe studenten en medewerkers geacht worden om te gaan met de ICT-faciliteiten van de hogeschool en de (persoons)gegevens. Daarnaast informeert het reglement gebruikers over hoe de hogeschool gegevens verzamelt, controleert op naleving en eventueel gericht onderzoek uitvoert.

Omdat de informatie over de verwerking van persoonsgegevens en de omgang met ICT-voorzieningen kan verschillen afhankelijk van de relatie met de hogeschool, zijn er twee reglementen opgemaakt. Ook is een overzichtelijke samenvatting opgesteld van de gedragsregels.

Bekijk het reglement voor studenten ( pdf, 332 KB )
Bekijk het reglement voor medewerkers ( pdf, 341 KB )
Bekijk de samenvatting gedragsregels ( pdf, 190 KB )

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Hogeschool Leiden wil een studeer- en werkklimaat scheppen, waarin studenten en medewerkers zich veilig voelen. In de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Hogeschool Leiden wordt beschreven hoe medewerkers van de hogeschool omgaan met signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Instellingen in het hoger onderwijs zijn wettelijk verplicht om deze meldcode vast te stellen. Het doel van de van de meldcode is om te zorgen dat slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling zo snel en duurzaam mogelijk in veiligheid komen.

Bekijk de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Hogeschool Leiden ( pdf, 347 KB )