Studenten zijn voor vandaag klaar

Gedragsregels en rechtsbescherming

Op deze pagina vind je een overzicht van de belangrijkste regelingen en reglementen die betrekking hebben op de studenten, het onderwijs en het onderzoek van Hogeschool Leiden. 

Het is belangrijk om de verschillende regelingen en reglementen steeds integraal en in onderlinge samenhang te raadplegen.

Huisregels

Om het juiste studeer-, werk- en leefklimaat te bevorderen en te handhaven heeft de hogeschool een aantal voorschriften opgesteld voor het gebruik van haar gebouwen, terreinen, voorzieningen en faciliteiten. Deze voorschriften noemen we de huisregels. Studenten, medewerkers en derden dienen zich te houden aan deze huisregels en worden geacht om de op basis van dit reglement gegeven opdrachten en instructies van degenen die daar bij Hogeschool Leiden toe bevoegd zijn, op te volgen.

Bekijk de huisregels ( pdf, 180 KB )
Protocol veiligheid en visitatie ( pdf, 130 KB )

Richtlijn Integriteit

In de Richtlijn Integriteit van Hogeschool Leiden wordt aangegeven op welke wijze binnen de hogeschool met het beginsel van integriteit moet worden omgegaan. De richtlijn geeft aan welk gedrag wel of niet toelaatbaar wordt geacht, dan wel welke situaties moeten worden vermeden en is een uitwerking van wat de hogeschool onder goed werknemerschap verstaat. De richtlijn geldt niet alleen voor medewerkers, maar geldt ook voor alle (leden van de) organen van de hogeschool.

Bekijk de Richtlijn Integriteit ( pdf, 148 KB )

Klachtenreglement Aanbesteden

Hogeschool Leiden koopt jaarlijks verschillende goederen en diensten in. Vanuit de hogeschool vinden we het belangrijk om voor onze leveranciers en dienstverleners een integere, berouwbare, zakelijke en professionele opdrachtgever te zijn. Het kan voorkomen dat tussen Hogeschool Leiden en een ondernemer ontevredenheid ontstaat over hoe door partijen in de aanbestedingsprocedure wordt gehandeld. Ben je ondernemer en heb je hierover een klacht? Raadpleeg dan het Klachtenreglement Aanbesteden ( pdf, 186 KB ).

Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit

Per 1 oktober 2018 is de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit in werking getreden. Deze Gedragscode voorziet in een set van zorgplichten voor instellingen in het hoger onderwijs. Eén van de zorgplichten betreft het voorzien in een procedure voor toetsing van klachten over (een veronderstelde) schending van de wetenschappelijke integriteit aan de code. In klachtenregeling wetenschappelijke integriteit Hogeschool Leiden is deze zorgplicht voor Hogeschool Leiden nader uitgewerkt.

Bekijk de Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit ( pdf, 164 KB )

Klokkenluidersregeling

In de klokkenluidersregeling staat beschreven hoe werknemers en studenten op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van hun vermoedens van misstanden binnen de instelling waarbij het maatschappelijk belang in het geding is en welke niet volgens de reguliere procedures kunnen worden opgelost, zonder dat zij daarvan gevolgen ondervinden voor hun positie.

Bekijk de klokkenluidersregeling ( pdf, 165 KB ) 

Ongewenst gedrag en vertrouwenspersonen Hogeschool Leiden

Hogeschool Leiden wil al haar studenten en medewerkers een veilige werk- en studieomgeving bieden. Toch kan er weleens een situatie ontstaan waarbij iemand zich niet prettig voelt. In dat geval kunnen zowel studenten als medewerkers terecht bij een van de vertrouwenspersonen van onze hogeschool. De contactgegevens van de vertrouwenspersonen staan op de Praktische Informatie binnen mijn.hsleiden

In de regeling vertrouwenspersonen is meer te lezen over de benoeming, taken en bevoegdheden van vertrouwenspersonen. In de regeling klachtenprocedure ongewenst gedrag staat op welke wijze studenten en medewerkers hun klachten omtrent ongewenst gedrag kunnen indienen en hoe deze klachten vervolgens in behandeling worden genomen.

Bekijk de regeling vertrouwenspersonen van Hogeschool Leiden ( pdf, 152 KB )
Bekijk de regeling klachtenprocedure ongewenst gedrag ( pdf, 150 KB )

Privacy en de verwerking van persoonsgegevens

In de privacy statements is vastgelegd op welke wijze Hogeschool Leiden de privacy waarborgt van personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. In deze statements staat beschreven welke persoonsgegevens door de hogeschool worden verwerkt en waarom de hogeschool dit doet. Verder is in de privacy statements informatie te vinden over je rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens en hoe je een beroep kunt doen op deze rechten. Omdat de informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan verschillen afhankelijk van de relatie met de hogeschool, zijn er drie privacy statements opgemaakt.

Bekijk het privacy statement studenten ( pdf, 234 KB ) (English: Privacy statement students ( pdf, 228 KB ))
Bekijk het privacy statement medewerkers ( pdf, 223 KB )
Bekijk het privacy statement andere betrokkenen ( pdf, 222 KB )

In de procedure behandeling verzoeken betreffende rechten van betrokkenen ( pdf, 260 KB ) staat beschreven hoe verzoeken van betrokkenen met betrekking tot hun persoonsgegevens worden afgehandeld.

Voor meer informatie over het beleid verwerking persoonsgegevens bij Hogeschool Leiden kun je contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming. De contactgegevens hiervoor vind je in bovenstaande privacy statements.

Reglement omgang met ICT-voorzieningen en (persoons)gegevens

In het Reglement omgang met ICT-voorzieningen en (persoons)gegevens staat beschreven hoe studenten en medewerkers geacht worden om te gaan met de ICT-faciliteiten van de hogeschool en de (persoons)gegevens. Daarnaast informeert het reglement gebruikers over hoe de hogeschool gegevens verzamelt, controleert op naleving en eventueel gericht onderzoek uitvoert.

Omdat de informatie over de verwerking van persoonsgegevens en de omgang met ICT-voorzieningen kan verschillen afhankelijk van de relatie met de hogeschool, zijn er twee reglementen opgemaakt. Ook is een overzichtelijke samenvatting opgesteld van de gedragsregels.

Bekijk het reglement voor studenten ( pdf, 332 KB )
Bekijk het reglement voor medewerkers ( pdf, 341 KB )
Bekijk de samenvatting gedragsregels ( pdf, 190 KB )

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Hogeschool Leiden wil een studeer- en werkklimaat scheppen waarin studenten en medewerkers zich veilig voelen. In de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Hogeschool Leiden wordt beschreven hoe medewerkers van de hogeschool omgaan met signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Instellingen in het hoger onderwijs zijn wettelijk verplicht deze meldcode vast te stellen én kennis en gebruik van de meldcode te bevorderen. Het doel van de meldcode is om professionals te ondersteunen eerder en beter te handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Medewerkers van de hogeschool die vermoedens hebben van huiselijk geweld en kindermishandeling en ondersteuning nodig hebben kunnen contact opnemen met de deskundigen op dit gebied: Henk Rozemuller ([email protected], tevens vertrouwenspersoon) of Sabine Horree ([email protected], tevens studentendecaan).

Bekijk de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Hogeschool Leiden ( pdf, 270 KB )