Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Organisatie Hogeschool Leiden

Hogeschool Leiden is een multisectorale hogeschool in het hart van de Randstad. We hebben een breed portfolio, dat tegelijkertijd onderscheidend is. Ons onderwijs sluit aan op de regionale behoefte, daarnaast zijn er een aantal opleidingen met een landelijke unieke functie en door multidisciplinaire onderwijsonderdelen. Het werkveld is actief betrokken bij de vormgeving en uitvoering van het onderwijs. Praktijkgericht onderzoek neemt een belangrijke plaats in binnen de opleidingen.

College van Bestuur en Raad van Toezicht

De hogeschool bestaat uit vijf faculteiten en een aantal centrale diensten en die staan onder leiding van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht (RvT) heeft als taak integraal toezicht te houden op het beleid van het College van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de stichting en hogeschool en de continuïteit van Hogeschool Leiden te waarborgen waarbij de statuten en governancecode leidend zijn.

Meer informatie over het College van Bestuur
Meer informatie over de Raad van Toezicht (RvT)

Medezeggenschap

Medezeggenschap speelt een belangrijke rol in het besluitvormingsproces van Hogeschool Leiden. Wij hanteren een systeem van gedeelde medezeggenschap en hebben op centraal niveau drie medezeggenschapsraden: de Studentenraad, de Ondernemingsraad en de Gezamenlijke Vergadering. Deze hebben directe invloed op het algemene beleid, de arbeidsomstandigheden, de faciliteiten voor studenten, de structuur van de organisatie en de bewaking van de kwaliteit van het onderwijs.

Meer informatie over medezeggenschap

Juridische Zaken

Op de pagina Juridische Zaken staat alle informatie met betrekking tot de juridische zaken van Hogeschool Leiden. Hier vind je:

  • het studentenstatuut
  • meer informatie over rechtsbescherming
  • de integriteitscode van de hogeschool
  • de klokkenluidersregeling
  • de Regeling Klachtenprocedure Ongewenst Gedrag
  • meer informatie over OER-en

Meer informatie over juridische zaken