Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Organisatiestructuur

Hogeschool Leiden is een multisectorale hogeschool in het hart van de Randstad, waar ruim 13.500 studenten en 1.250 medewerkers samen studeren en werken. We hebben een breed portfolio van bacheloropleidingen, professionele masteropleidingen en een aanbod op het gebied van leven lang leren. 

De opleidingen zijn verdeeld over vijf faculteiten. Het praktijkgericht onderzoek, dat onze lectoren samen met onderzoekers, docenten, studenten en het werkveld uitvoeren, neemt een belangrijke plaats in binnen de faculteiten. Voor de organisatie van de ondersteunende bedrijfsprocessen onderscheidt de hogeschool verschillende centrale diensten. Aan het hoofd staat het College van Bestuur dat verantwoordelijk is voor het besturen van de hogeschool. Het College van Bestuur legt over zijn handelen verantwoording af aan de Raad van Toezicht. 

Bekijk het organogram van Hogeschool Leiden ( pdf, 134 KB )

We zijn een toegankelijke en kleinschalig georganiseerde kennisinstelling, waar studenten en medewerkers zich gehoord en gezien voelen.

Instellingsplan 2023-2028

Bestuur en toezicht

Hogeschool Leiden is een stichting met eigen statuten. In deze statuten zijn de grondregels en bepalingen van de stichting vastgelegd. De stichting kent twee statutaire organen: het College van Bestuur en de Raad van Toezicht

Het College van Bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het is verantwoordelijk voor de coördinatie van de dagelijkse gang van zaken en het beheer van de hogeschool en heeft de leiding over de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van het beleid. De Raad van Toezicht houdt op zijn beurt toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de hogeschool en staat het College van Bestuur met raad ter zijde. De Raad van Toezicht geldt bovendien als werkgever van het College van Bestuur.

Goed bestuur

Hogeschool Leiden heeft transparantie in bestuur en toezicht hoog in het vaandel staan. Zij onderschrijft dan ook de principes van good governance, zoals deze in 2013 zijn vastgelegd door de Vereniging Hogescholen in de Branchecode goed bestuur hogescholen. Hogeschool Leiden hanteert deze branchecode als leidraad voor haar eigen handelen. Om inzicht te geven in de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de naleving van de code heeft de hogeschool een compliancy tabel opgesteld.

Bekijk de compliancy tabel ( pdf, 138 KB )

Faculteiten

Hogeschool Leiden heeft vijf faculteiten: faculteit Educatie, faculteit Gezondheidszorg, faculteit Management en Bedrijf, faculteit Science and Technology en faculteit Sociaal Werk en Toegepaste Psychologie. Iedere faculteit biedt een of meerdere opleidingen aan die inhoudelijk aan elkaar verwant zijn. De inhoud van de verschillende opleidingen en de eisen daaraan zijn binnen de hogeschool vastgelegd in een onderwijs- en examenregeling.

Daarnaast wordt ook praktijkgericht onderzoek verricht binnen de lectoraten en kenniscentra van Hogeschool Leiden. Dit onderzoek staat ten dienste van het onderwijs en de ontwikkeling van de beroepspraktijk. Iedere faculteit heeft een eigen kenniscentrum:

Diensten

Naast de vijf faculteiten heeft Hogeschool Leiden een aantal centrale diensten:

  • Facilitair Bedrijf & Huisvesting
  • Finance & Control
  • Human Resources
  • Informatievoorziening & Technologie
  • Marketing & Communicatie
  • Onderwijs, Onderzoek & Studentenzaken

Deze diensten zijn de organisatie-eenheden van de hogeschool van waaruit de ondersteunende bedrijfsprocessen plaatsvinden. Binnen een dienst zijn samenhangende werkzaamheden op het gebied van bedrijfsvoering ondergebracht.

Medezeggenschap

Medezeggenschap speelt een belangrijke rol in het besluitvormingsproces van Hogeschool Leiden. Hogeschool Leiden heeft drie centrale medezeggenschapsorganen: de Gezamenlijke Vergadering, de Ondernemingsraad en de Studentenraad. Naast de centrale medezeggenschapsorganen is (een deel van) de medezeggenschap decentraal op opleidingsniveau belegd binnen de opleidingscommissies.