Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Onderwijs- en examenregeling (OER)

Een OER bevat de hoofdzaken (rechten en plichten) met betrekking tot het onderwijs en de examinering en vormt daarmee het basisdocument voor student en docent. In de OER komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

  • de inhoud van de opleiding en de daaraan verbonden examens;
  • de eindtermen;
  • het aantal en de volgtijdelijkheid van de tentamens;
  • de momenten waarop tentamens afgelegd kunnen worden;
  • de geldigheidsduur van de tentamens.

OER per opleiding

Bekijk het overzicht van OER-en:

Ben je op zoek naar een OER van een eerder studiejaar? Deze worden aangeboden op de Praktische Informatie binnen SharePoint.

Toelichting onderdelen vastgestelde OER

Voor ieder studiejaar wordt er per opleiding een OER vastgesteld door het College van Bestuur. Hieronder vind je een toelichting uit welke onderdelen de OER bestaat.

Deel A

Deel A betreft het algemene deel van de OER. Hierin staan de instellingsbrede bepalingen voor de hogeschool. Dat zijn de onderwerken die het College van Bestuur op identieke wijze wil laten uitvoeren. Dit deel is tot stand gekomen in samenspraak met de faculteiten (opleidingen), de betrokken diensten en met instemming van de Gezamenlijke Vergadering.

Deel B

Deel B betreft het opleidingsspecifieke deel van de OER dat een nadere uitwerking betreft van hetgeen in deel A staat. Hierin staan de onderwerpen die dermate opleidingsspecifiek zijn dat een hogeschoolbrede wijze van invulling niet mogelijk is. De opleidingen werken dit deel, binnen de kaders van deel A, nader uit. Daarbij vindt afstemming plaats met de opleidingscommissies (die tevens instemmingsrecht hebben), de examencommissies en de dienst Onderwijs- en Studentzaken.

Uitvoeringsreglement

In het Uitvoeringsreglement bij de OER zijn bepalingen opgenomen die nadere invulling geven aan de wijze waarop hogeschoolbreed wordt omgegaan met enkele voorschriften. De opgenomen bepalingen zijn zo praktisch van aard dat ze enerzijds geen plaats dienen te hebben in de OER. Anderzijds spelen ze een dermate belangrijke rol in de uitvoering dat het College van Bestuur heeft besloten ze in een uitvoeringsreglement op te nemen.

Erratum / addendum / preambule

Gedurende het studiejaar komt het soms voor, dat er iets gewijzigd of toegevoegd wordt aan een OER. Dit wordt in beginsel gedaan in de vorm van een erratum (wijziging) of een addendum (toevoeging). Een preambule is een inleidende tekst bij de Onderwijs- en examenregeling.