Studenten zijn voor vandaag klaar

Rechtsbescherming en reglementen

Op deze en onderliggende pagina’s vind je meer informatie over de wijze waarop Hogeschool Leiden haar rechtsbescherming heeft ingericht. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van de voor de hogeschool belangrijkste regelingen en reglementen, steeds voorzien van korte toelichting.

Loket Rechtsbescherming

Het College van Bestuur heeft een Loket Rechtsbescherming ingesteld om klachten, bezwaren en beroepen in te dienen. Het is een postadres waar je klachten, bezwaren en beroepen schriftelijk kunt indienen. 

Bekijk hoe je een klacht, bezwaar of beroep indient

Regelingen en reglementen

Hogeschool Leiden is een in de wet verankerde publieke instelling, met publieke taken en bevoegdheden en grotendeels gefinancierd uit publieke middelen. In de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) staat uitgebreid beschreven hoe het bestuur, het interne toezicht en de medezeggenschap moeten worden ingericht. De Vereniging Hogescholen voegt daar een eigen governance code (‘Branchecode goed bestuur hogescholen’) aan toe met onderling overeengekomen principes die alle hogescholen onverkort moeten toepassen. Veel van deze wetsartikelen en codes bevatten opdrachten aan het instellingsbestuur om zelf aanvullende regelingen en reglementen te ontwerpen.

Op onderliggende pagina’s vind je een overzicht van de belangrijkste regelingen en reglementen die betrekking hebben op: