Studenten zijn voor vandaag klaar

Bestuur, toezicht en medezeggenschap

Op deze pagina vind je een overzicht van de belangrijkste regelingen en reglementen die betrekking hebben op het bestuur, het toezicht en de medezeggenschap van Hogeschool Leiden. 

Het is belangrijk om de verschillende regelingen en reglementen steeds integraal en in onderlinge samenhang te raadplegen.

Statuten stichting Hogeschool Leiden

De statuten leggen de grondregels en bepalingen van stichting Hogeschool Leiden vast. Zo worden de doelstellingen en grondslag van de hogeschool beschreven en worden onder meer de taken en verantwoordelijkheden van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht benoemd.

Bekijk de statuten van stichting Hogeschool Leiden ( pdf, 168 KB )

Bestuurs- en beheersreglement

Het bestuurs- en beheersreglement beschrijft in grote lijnen het bestuur, het beheer en de inrichting van de hogeschool. Dit reglement staat niet op zichzelf. Het sluit aan bij de wettelijk bepalingen zoals vastgelegd in boek 2 BW en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en bij diverse interne en externe regelingen geldend voor de hogeschool. Denk hierbij onder andere aan de statuten van de stichting en de Branchecode goed bestuur hogescholen van de Vereniging Hogescholen.

Bekijk het bestuurs- en beheersreglement ( pdf, 338 KB )

Sturingsfilosofie

De sturingsfilosofie vormt de basis voor de wijze waarop sturen en samenwerken binnen de hogeschool vorm en inhoud krijgen. In het document worden de principes beschreven die de hogeschool hanteert om te sturen op het realiseren van haar kernambities.

Bekijk de sturingsfilosofie ( pdf, 4.40 MB )

Mandaatregeling en mandaatregister

In de Mandaatregeling is de bevoegdheidsverdeling binnen Hogeschool Leiden in hoofdlijnen beschreven. De uitwerking van de hoofdlijnen in mandaten, volmachten en machtigingen is terug te vinden in het Mandaatregister.

Bekijk de Mandaatregeling ( pdf, 234 KB )
Bekijk het Mandaatregister ( pdf, 328 KB )

Horizontale dialoog

Het vormgeven van ons onderwijs en onderzoek doen wij in open dialoog met onze omgeving. Het gaat daarbij om het belang dat anderen hebben bij ons werk en ons bestaan, en hoe wij hen daar een positie in geven. In de beleidsnotitie Horizontale dialoog Hogeschool Leiden wordt uiteengezet welke uitgangspunten de hogeschool hanteert als het gaat om deze ‘horizontale dialoog’.

Bekijk het beleid horizontale dialoog Hogeschool Leiden ( pdf, 104 KB )

Statuut strategische samenwerking

In het statuut strategische samenwerking legt de hogeschool vast aan welke criteria de samenwerking van Hogeschool Leiden met kennisinstellingen, bedrijven en andere organisaties moet voldoen en op welke wijze wordt geborgd dat de samenwerking blijft voldoen aan deze criteria.

Bekijk het statuut strategische samenwerking ( pdf, 169 KB )

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Hogeschool Leiden is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat onze activiteiten het algemeen belang dienen. Wil je Hogeschool Leiden ondersteunen met een schenking, legaat of erfenis? Dan gelden daarvoor belastingvoordelen. Zo kun je als particulier alle giften die je doet aftrekken van de inkomstenbelasting en als BV kan je deze aftrekken van de vennootschapsbelasting.

Informatie over de ANBI status van Hogeschool Leiden

Reglementen Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de hogeschool en staat het College van Bestuur met raad ter zijde. De wijze waarop de Raad dat doet, is vastgelegd in het reglement van de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht heeft uit zijn midden drie vaste commissies ingesteld die de Raad ondersteunen bij zijn toezichthoudende taken: de Auditcommissie, de Commissie Onderwijs en Onderzoek en de Selectie- en remuneratiecommissie. Elk van deze commissies heeft een eigen reglement waarin de taken en verantwoordelijkheden worden toegelicht.

Bekijk het reglement van de Raad van Toezicht ( pdf, 107 KB )
Bekijk het reglement van de Auditcommissie ( pdf, 88 KB )
Bekijk het reglement van de Commissie Onderwijs en Onderzoek ( pdf, 34 KB )
Bekijk het reglement van de Selectie- en remuneratiecommissie ( pdf, 37 KB )

Reglementen medezeggenschap

Hogeschool Leiden hanteert een systeem van gedeelde medezeggenschap en heeft op centraal niveau drie medezeggenschapsraden: de Gezamenlijke Vergadering, de Ondernemingsraad en de Studentenraad. Elk van deze centrale medezeggenschapsorganen heeft een eigen reglement waarin de taken en verantwoordelijkheden worden toegelicht.

Bekijk het reglement van de Gezamenlijke Vergadering ( pdf, 156 KB )
Bekijk het reglement van de Ondernemingsraad ( pdf, 83 KB )
Bekijk het reglement van de Studentenraad ( pdf, 216 KB )

Naast de centrale medezeggenschapsorganen is (een deel van) de medezeggenschap decentraal op opleidingsniveau belegd binnen de opleidingscommissies. In het reglement opleidingscommissies is de wijze van benoemen en samenstellen van de opleidingscommissie geregeld, welke bevoegdheden de commissie heeft en wat haar werkwijze is.

Bekijk het reglement opleidingscommissies  ( pdf, 114 KB )