Studenten Voorbereidend Jaar Leiden

Taalschakeltraject (TST) Leiden – Den Haag

Read all information in English about The Language Foundation Programme (TST) Leiden - The Hague.

Ben je een vluchteling en wil je verder studeren voor een bachelor of master in Nederland? Woon je in de regio Den Haag of de regio Leiden? Dan kan jouw gemeente je aanmelden voor dit programma!

Inburgeren en studeren

Het TST Leiden Den Haag is een nieuw onderwijsprogramma van twee jaar. Het TST is gezamenlijk georganiseerd door Hogeschool Leiden, Universiteit Leiden en de Haagse Hogeschool. De lessen volg je op de locatie in Den Haag of in Leiden.

Het Taalschakeltraject (TST) is een onderdeel van de Inburgering. In de regio Leiden en Den Haag zijn 22 gemeenten aangesloten bij het TST. De aanmelding verloopt altijd via de gemeente waar je statushouder bent. Vraag je contactpersoon bij je gemeente naar de mogelijkheden.

Mido Al Shamali | juni 2021 bachelordiploma behaald

"In Syrië was ik begonnen aan de opleiding Geneeskunde. Toen ik naar Nederland kwam, wilde ik daar ook wat mee doen. Zo kwam ik in 2016 bij Hogeschool Leiden terecht. Hier kon ik mijn Nederlands verbeteren en mijn kennis opfrissen en uitbreiden. Ik kreeg vakken aangeboden die aansloten bij de opleiding die ik wilde gaan volgen, namelijk Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek."

Mido Al Shamali | juni 2021 bachelordiploma behaald

Hbo en hbo-plus

Het TST bereidt voor op een vervolg in een hbo-opleiding. Dit is bedoeld voor studenten die een hbo-opleiding willen volgen. Het TST biedt ook een hbo-plus programma. Dit betekent dat je naast het basisprogramma extra lessen volgt. Heb je een IDW met een hoge vooropleiding in je land van herkomst? Is je Engels minimaal A2-B1? Heb je in het basisprogramma goede resultaten? Dan kun je het programma hbo-plus volgen. Je kiest de keuzevakken die je nodig hebt voor toelating bij je (universitaire )vervolgopleiding. De afsluiting van deze keuzevakken is mogelijk via een (extern) examen, zoals een IELTS of een examen van CCVX of Boswell – Beta.

Wat kun je verwachten?

 • Een weekprogramma
 • Lessen op een van de twee locaties: Den Haag of Leiden
  In Den Haag is dit bij de Haagse Hogeschool.
  In Leiden is dit bij Universiteit Leiden of  Hogeschool Leiden
 • Dagelijks les van 09.00 tot 16.00 uur, afhankelijk van keuzepakket
 • Voorbereiding op Nederlands Staatsexamen II
 • Intensieve begeleiding door Studieloopbaanbegeleider
 • Een officieel diploma van het Taalschakeltraject (TST)

Welke vakken volg je?

De nieuwe Onderwijsroute kent twee profielen:


1.Maatschappij – Economie – Informatietechnologie (MEI)
2.Natuur, Techniek en Gezondheid (NTG)

 • In de profielen volg je de basisvakken Nederlands, Engels en Wiskunde + keuzevakken profielen
 • Nederlands: studievaardigheden, presenteren, groepswerk, onderzoek, reflectie
 • Persoonlijke ontwikkeling: samenwerken met medestudenten, met Nederlandse docenten en studenten
 • Vereiste vakken voor de vervolgopleiding
 • Training voor een Decentrale Selectie.
 • Lessen in keuzevakken in het hbo-plus  vakken

Begeleiding bij de studiekeuze of plan B

Je bespreekt je studiewens, je studie-ervaring in je land van herkomst. Je krijgt opdrachten zoals het schrijven van een motivatiebrief, het bezoeken van een  Open Dag, een dag Proefstuderen, een Meeloopdag.

Start nieuwe groepen

Het gehele TST begeleidt nu ( najaar 2023) meer dan 150 studenten in 9 groepen. Twee keer per jaar start een nieuwe groep: in september en februari. Deze groepen zijn fysieke groepen, van maximaal 20 studenten per groep. 

Twee keer per jaar start een Overbrugging : in april  en begin november.Deze Overbrugging is een online aanbod met enkele fysieke bijeenkomsten. Je kunt dan alvast studeren voor je start in het volgende tijdvak. Je leert ook je medestudenten kennen en enkele docenten.

Vragen?

Heb je een algemene vraag over het programma?
Bent u een begeleider van een statushouder en wilt u meer weten over het TST? Mail dan naar [email protected]

Heb  je een vraag over de aanmelding? 
De aanmelding is alleen mogelijk via een aangesloten gemeente uit de regio. Vraag eerst meer informatie aan via je contactpersoon bij je gemeente. Je contactpersoon kan je eventueel aanmelden.

Heb je een vraag over de inhoud van het programma, je diploma's, je studieplannen?
Mail dan naar Hildegard Wijdeveld: [email protected]

Hogeschool Leiden

The Language Foundation Programme (TST) Leiden - The Hague

Are you a refugee and do you want to continue studying for a bachelor's or master's degree in the Netherlands? Do you live in the Hague region or the Leiden region? Then your municipalities can register you for this program!

Integration and studying

The TST Leiden The Hague is a new two-year educational program.  The TST is jointly organized by University of Applied Science Leiden and Universiteit Leiden. You follow the lessons on location in The Hague or in Leiden.

The  Language Foundation Programme (TST) is part of the Civil Integration Programme.
22 municipalities surrounding Leiden and The Hague are affiliated with the TST. You can apply for the programme via the municipality where you are a status holder. Ask your contact person at your municipality about the possibilities.

Hbo and hbo-plus

The TST prepares refugees for admission to higher education programmes in the Netherlands.

The TST also offers an hbo-plus programme which provides  extra classes in addition to the basic programme. Do you have an IDW (International Diploma Evaluation)  with high prior education in your country of origin? Is your English at least A2-B1? Do you have good results in the basic TST-programme? Then you can follow the hbo-plus programme. You choose the electives you need for admission to your (academic) programme. The completion of these electives is possible with an (external) exam, such as IELTS or a CCVX or Boswell – Beta exam.

What can you expect?

 • A weekly lesson program
 • Classes at one of two locations: The Hague or Leiden

In The Hague  at the University of Applied Sciences The Hague.
In Leiden at Leiden University or University of Applied Sciences Leiden

- Daily lessons from 09.00 to 16.00 hours, depending on your choice of course package
- Preparation for Dutch Staatsexamen II
- Intensive guidance by study career advisor
- An official diploma from the Language Foundation Programme (TST)

What subjects will you follow?

The TST has two course profiles:

 1. Society - Economy - Information Technology (MEI)
 2. Nature, Technology and Health (NTG)
 • In both profiles, you follow the basic subjects Dutch, English and Mathematics + optional subjects profiles
 • Dutch: study skills, presentation, group work, research, reflection
 • Personal development: working together with fellow students, with Dutch teachers and students
 • Required subjects for further education
 • Training for Decentralized Selection procedure.
 • Lessons in hbo-plus electives

Guidance on study choice or plan B

You discuss your study choice and your study experience in your country of origin. You will receive assignments such as writing a motivation letter, visiting an Open Day, a day of Study Experience. You will receive guidance with the admission process.

Start of new groups

The entire TST is now ( autumn 2023) guiding more than 150 students in 9 groups.
Twice a year a new group starts: in September and February. These groups are physical groups, of up to 20 students per group.

In addition, in preparation for the start, a Bridging Program is provided: in April and early November. This Bridging Program is an online course with four physical lessons, in which you start with some Dutch. You also meet some of your fellow students and some teachers.

Questions?

Do you have a general question about the program? Are you a supervisor of a status holder and do you want to know more about the TST?
Please send an email to: [email protected]

Do you have a question about application?
Application is only possible through an affiliated municipality in the region.
Please ask for more information first from your contact person at your municipality.

Do you have a question about the content of the program, your diplomas, your study plans?
Please send an email to Hildegard Wijdeveld: [email protected]

Hogeschool Leiden