Hogeschool Leiden

Onze ontwerpprincipes

In de onderwijsvisie van Hogeschool Leiden staat het binden en boeien van studenten om een voedingsbodem te creëren waarin studenten gaan en blijven leren centraal. Bij het ontwerpen van het onderwijs van Hogeschool Leiden gaan onze opleidingen uit van vijf ontwerpprincipes. 

Hogeschool Leiden

Bekijk afbeelding op groter formaat

Een bewuste studiekeuze en binding voor de poort

De binding tussen de hogeschool en de student vindt al plaats voor start van de opleiding (voor de poort). Al onze studiekeuzeactiviteiten geven een realistisch inzicht in de opleiding, het studeren en het beroep waarvoor je wordt opgeleid. Deze keuze is doorslaggevend voor de inrichting van de website, de open dagen, het proefstuderen en de studiekeuzecheck. De studiekeuzeactiviteiten aangeboden van oriënterend (website, Open Dagen) naar intensiverend (proefstuderen, studiekeuzecheck).

Een vliegende start in het hbo

Bij de start van de opleiding in de eerste onderwijsperiode is het van groot belang om te zorgen voor een sterke binding van studenten met de hogeschool als leergemeenschap. Een goede start is namelijk een voorspeller voor een succesvol vervolg. Daarom gebruiken we de eerste onderwijsperiode om studenten te laten kennismaken met de beroepscontext waarvoor we ze opleiden en besteden aandacht aan het aanleren van basale hbo-(studie)vaardigheden. We benaderen studenten ontwikkelingsgericht: wat kan de student al en wat kan de student leren? De studiebegeleider geeft studenten houvast in het wegwijs worden' zodat hij of zij in staat is om een vliegende start te maken.

Betekenisvol contact tijdens transities in de opleiding

Bij Hogeschool Leiden gaan we voor het succes van al onze studenten. Dit uit zich in intensief contact met docenten en medestudenten (peers) juist op die momenten in de opleiding waarin de wederzijdse betrokkenheid van studenten en de opleiding het meest kwetsbaar is. Denk aan de transitie tijdens de eerste onderwijsperiode van de opleiding, de    start van de hoofdfase, de stageperiode en de afstudeerperiode. Vanuit de hogeschool is er veel aandacht voor het professionaliseren van docenten in deze begeleidende rol. 

Een activerende blend in het curriculum

Iedere opleiding ontwerpt een leeromgeving waarin een onderbouwde keuze is gemaakt over (online) onderwijsactiviteiten in het curriculum. We richten het onderwijsprogramma zodanig in dat het onderwijs om een substantiële inspanning van de student vraagt en de student stimuleert actief en zelfstandig te leren. 

Toetsing om studenten te stimuleren continu te leren

Vanaf het begin van de opleiding willen we studenten stimuleren om actief, continu en regelmatig te leren. Toetsing levert hierbij een krachtige bijdrage aan het leerproces van de studenten. Ons toetsprogramma richten we zodanig in dat de student regelmatig feedback ontvangt, zodat het leereffect van toetsing wordt vergroot.

Meer weten?

Meer informatie over de visie achter ons onderwijs en de ontwerpprincipes vind je in de publicatie Ontwerpprincipes: Principes voor het ontwerpen van ons onderwijs ( pdf, 4.17 MB )