Hogeschool Leiden

Onze ontwerpprincipes

We leiden studenten op tot bekwame en bevlogen professionals die hun vak verstaan of die zich hierin nog verder willen verbeteren en ontwikkelen. Bij het ontwerpen van het onderwijs van Hogeschool Leiden gaan we uit van vijf ontwerpprincipes.  

Hogeschool Leiden

Bekijk afbeelding op groter formaat

Een vliegende start

Wij leren de student kennen en de student ons. Studenten maken vanaf de start kennis met elkaar en krijgen goed in beeld wat van hen wordt verwacht. We vormen een beeld van wat de student kan en waar eventuele extra begeleiding of uitdaging nodig is.

We willen dat studenten met zelfvertrouwen starten aan het onderwijs door een doordachte studiekeuze en passende verwachtingen op basis van eenduidige en eerlijke informatievoorziening. We weten waar onze instromende studenten vandaan komen en welke (extra) begeleidingsbehoefte zij hebben, zodat iedereen een vliegende start in ons onderwijs kan maken.

Uitdagend en beroepsgericht opleiden

We bieden uitdagend onderwijs zodat studenten actief en betekenisvol kunnen leren en zich voorbereiden op of werken aan een leven lang ontwikkelen. We leiden studenten op voor een complexe en veranderende beroepspraktijk, zodat ze een positieve bijdrage leveren aan de veranderende wereld waarin wij leven.

De beroepspraktijk is aan verandering onderhevig. Daarnaast zijn praktijkvraagstukken complex en veelal discipline-overstijgend. Om studenten hierop goed voor te bereiden of zich verder te laten ontwikkelen, staan realistische en actuele vraagstukken uit de beroepspraktijk centraal in ons onderwijs.

Een activerende blend

We willen onderwijs waarin de student actief leert. Daarom maken we bij het ontwerpen van onderwijs(programma’s) een bewuste en onderbouwde keuze over de blend van fysieke (op de hogeschool en in de praktijk) en online leeractiviteiten die elkaar versterken en die het beste passen bij de context van het beroep.

Actief leren vindt plaats wanneer een student echt de hersens moet laten kraken. Het vergroot de betrokkenheid van de studenten en zorgt ervoor dat het geleerde gekoppeld wordt aan wat iemand al weet of kan, beter wordt onthouden en kan worden ingezet in nieuwe situaties. Ons onderwijs bestaat daarom uit activerende leeractiviteiten.

Betekenisvol begeleiden

We richten de begeleiding van studenten op hun professionele ontwikkeling en persoonlijke groei, zodat zij een zelfbewuste en goed onderbouwde positie op de arbeidsmarkt en in de maatschappij verwerven of uitbouwen. Begeleiding is van betekenis doordat we inspelen op de vragen en behoeften van studenten.

Met elkaar zorgen we ervoor dat iedere student zich gezien en gehoord voelt, en zich welkom, thuis en veilig voelt binnen ons onderwijs. Alleen in een veilige omgeving kan echt geleerd worden. We stimuleren een waarderende en inclusieve onderwijscultuur waarin groei en verbetering, plezier en het vieren van succes belangrijk zijn.

Toetsen om te leren

Toetsing levert een krachtige bijdrage aan het leren van studenten en zien we als een onderdeel van een doorlopend leerproces. Toetsing benutten we om inzicht te krijgen in het leren en we passen daar de leer- en onderwijsactiviteiten op aan. Tijdens een beperkt aantal momenten kennen we een beoordeling toe waar een beslissing op volgt.

Om het leerproces relevant en uitdagend te maken, werken studenten aan beroepsproducten of -handelingen die representatief zijn voor de beroepspraktijk. Dit verhoogt de motivatie, omdat studenten meteen de relevantie voor hun latere beroep ervaren en daarmee ook het nut van de toetsing inzien.

Toelichting en onderbouwing ontwerpprincipes

Om tot actualisatie van de ontwerpprincipes te komen zijn meerdere stappen gezet waarbij veel verschillende mensen uit de hogeschool zijn betrokken om te komen tot breed gedragen ontwerpprincipes. Zo hebben we input opgehaald bij medewerkers en studenten en we hebben ook bronnenonderzoek gedaan naar effectieve ontwerpprincipes. In de onderbouwing en toelichting per ontwerpprincipe worden deze bronnen nader uitgewerkt. 

Bekijk de publicatie Onderbouwing en nadere toelichting ontwerpprincipes ( pdf, 2.33 MB )

Meer weten?

Meer informatie over de ontwerpprincipes vind je in de publicatie Ontwerpprincipes voor ons onderwijs ( pdf, 1.45 MB )

Meer informatie over de visie achter ons onderwijs vind je op de pagina Onze onderwijsvisie.

Meer informatie voor medewerkers Hogeschool Leiden