Studenten zijn voor vandaag klaar

Loket Rechtsbescherming (LRB)

Het College van Bestuur heeft een Loket Rechtsbescherming ingesteld om klachten, bezwaren en beroepen op een toegankelijke en laagdrempelige manier te kunnen indienen. Zowel met als zonder Hogeschool Leiden-account kunnen personen hun zaak indienen bij het Loket Rechtsbescherming.

Uitgangspunt is dat personen met Hogeschool Leiden-account hun zaak kunnen indienen via een digitaal formulier. Het is noodzakelijk dat je alle vragen in het formulier zo volledig mogelijk beantwoord en de gevraagde stukken bij het formulier voegt, voordat je het indient. Op die manier kan jouw zaak snel in behandeling worden genomen.

Personen zonder een Hogeschool Leiden-account kunnen hun zaak als bijlage bij een e-mail indienen via het e-mailadres loket.rechtsbescherming@hsleiden.nl.

De procedure voor indiening en verdere behandeling van klachten, bezwaren en beroepen is vastgelegd in het Studentenstatuut ( pdf, 363 KB ) (hoofdstuk 8 Rechtsbescherming).

Hoe het loket omgaat met het gebruik van persoonsgegevens lees je in
Loket Rechtsbescherming en privacy ( pdf, 117 KB )

Waarvoor kun je terecht bij het loket?

Het Loket Rechtsbescherming zorgt ervoor dat jouw zaak door het juiste orgaan in behandeling wordt genomen. Hogeschool Leiden kent vier organen die klachten, bezwaren of beroepen behandelen: het College van beroep voor de examens, de Geschillenadviescommissie, de Klachtencommissie ongewenst gedrag en het College van Bestuur.

College van beroep voor de examens (Cobex)

Het College van beroep voor de examens (Cobex) neemt beroepschriften van studenten in behandeling die het niet eens zijn met een beslissing van de examencommissie of met een beoordeling van een examinator. Het beroepschrift dient uiterlijk binnen zes weken na dagtekening van de beslissing of de beoordeling door het Loket Rechtsbescherming te zijn ontvangen.

Lees meer over de werkwijze van Cobex ( pdf, 113 KB )

Geschillenadviescommissie (GAC)

De Geschillenadviescommissie (GAC) neemt bezwaarschriften van studenten in behandeling die het niet eens zijn met een beslissing (dan wel het ontbreken ervan) op grond van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en daarop gebaseerde regelingen, die niet vallen onder het College van beroep voor de examens. Het bezwaarschrift dient uiterlijk binnen zes weken na dagtekening van het besluit door het Loket Rechtsbescherming in ontvangst te zijn genomen. De GAC adviseert en het College van Bestuur beslist uiteindelijk op het bezwaar.

Lees meer over de werkwijze van de GAC ( pdf, 110 KB )

Klachtencommissie ongewenst gedrag (KOG)

De Klachtencommissie ongewenst gedrag (KOG) adviseert het College van Bestuur over klachten van medewerkers of studenten die in de werk- of studiesituatie worden geconfronteerd met of op de hoogte zijn van ongewenst gedrag. Een dergelijke klacht kan tot uiterlijk één jaar daarna worden ingediend. De KOG adviseert en het College van Bestuur beslist uiteindelijk over de klacht.

Lees meer over de werkwijze van de KOG ( pdf, 107 KB )
Bekijk de regeling klachtenprocedure ongewenst gedrag ( pdf, 133 KB )
Bekijk de aanvullende informatie met betrekking tot ongewenst gedrag ( pdf, 1.32 MB )