Welkom op Hogeschool Leiden

Juridische Zaken

Op deze pagina vind je alle informatie met betrekking tot de juridische zaken van Hogeschool Leiden, bijvoorbeeld over rechtsbescherming en de integriteitscode.

Studentenstatuut

Het studentenstatuut informeert studenten van Hogeschool Leiden over de hogeschool en hetgeen zij mogen verwachten. Dit statuut is vooral een verzameling van alle rechten en plichten van studenten, en geeft daarnaast ook aan welke voorzieningen er voor studenten zijn. Bovendien bevat het een overzicht van de rechtsbescherming van studenten.

Download het studentenstatuut ( pdf, 1.00 MB )

Rechtsbescherming

Hogeschool Leiden heeft een Loket Rechtsbescherming. Hier kan je terecht met klachten, beroepen en bezwaren. Het Loket Rechtsbescherming zorgt ervoor dat je klacht, bezwaar of beroep door het juiste orgaan in behandeling wordt genomen. Het Loket Rechtsbescherming is te bereiken via het volgende postadres: Hogeschool Leiden, Loket Rechtsbescherming, Postbus 382, 2300 AJ Leiden.

Integriteitscode

Door middel van de integriteitscode wil Hogeschool Leiden aangeven op welke wijze binnen de hogeschool met het beginsel van integriteit moet worden omgegaan. In deze code wordt uitgelegd wat Hogeschool Leiden verstaat onder integriteit, het geeft geen opsomming van gebods- en verbodsbepalingen maar is bedoeld om houvast te bieden bij het nemen van beslissingen over integriteitdilemmaā€šs. Van iedereen, ook van studenten, wordt verwacht deze code na te leven. Het bestuur, management, medewerkers en studenten zijn voor elkaar en voor externen dan ook aanspreekbaar op de naleving ervan.

Download de integriteitscode van Hogeschool Leiden ( pdf, 238 KB )

Klokkenluidersregeling Hogeschool Leiden

In de klokkenluidersregeling van Hogeschool Leiden staan de mogelijkheden en de te volgen procedure als een medewerker (of een student) actie wil ondernemen bij het vermoeden van een misstand binnen de hogeschool, waarbij een maatschappelijk belang in het geding is.

Download de Klokkenluidersregeling ( pdf, 199 KB )

Regeling Ongewenst Gedrag

In de Regeling Klachtenprocedure Ongewenst Gedrag staat de procedure beschreven voor het indienen van een klacht over ongewenst gedrag.

Bekijk de Regeling Klachtenprocedure Ongewenst Gedrag ( pdf, 178 KB )
Lees de aanvullende toelichting in de informatieflyer ( pdf, 1.32 MB )

Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Op grond van artikel 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) wordt er jaarlijks per opleiding (of groep van opleidingen) een onderwijs- en examenregeling (OER) vastgesteld. De OER is alleen van toepassing op het studiejaar en de opleiding waarop de desbetreffende OER zich richt.

Meer informatie over de OER