Welkom op Hogeschool Leiden

Juridische Zaken

Studentenstatuut

Het studentenstatuut informeert studenten van Hogeschool Leiden over de hogeschool en hetgeen zij mogen verwachten. Dit statuut is vooral een verzameling van alle rechten en plichten van studenten, en geeft daarnaast ook aan welke voorzieningen er voor studenten zijn. Bovendien bevat het een overzicht van de rechtsbescherming van studenten.

Download het studentenstatuut ( pdf, 2.09 MB )

Rechtsbescherming

Hogeschool Leiden heeft een Loket Rechtsbescherming. Hier kan je terecht met klachten, beroepen en bezwaren. Het Loket Rechtsbescherming zorgt ervoor dat je klacht, bezwaar of beroep door het juiste orgaan in behandeling wordt genomen. Het Loket Rechtsbescherming is te bereiken via het volgende postadres: Hogeschool Leiden, Loket Rechtsbescherming, Postbus 382, 2300 AJ Leiden.

Integriteitscode

Door middel van de integriteitscode wil Hogeschool Leiden aangeven op welke wijze binnen de hogeschool met het beginsel van integriteit moet worden omgegaan. In deze code wordt uitgelegd wat Hogeschool Leiden verstaat onder integriteit, het geeft geen opsomming van gebods- en verbodsbepalingen maar is bedoeld om houvast te bieden bij het nemen van beslissingen over integriteitdilemma‚s. Van iedereen, ook van studenten, wordt verwacht deze code na te leven. Het bestuur, management, medewerkers en studenten zijn voor elkaar en voor externen dan ook aanspreekbaar op de naleving ervan.

Lees de integriteitscode ( pdf, 64 KB ) van Hogeschool Leiden.

Klokkenluidersregeling Hogeschool Leiden

In de klokkenluidersregeling van Hogeschool Leiden staan de mogelijkheden en de te volgen procedure als een medewerker (of een student) actie wil ondernemen bij het vermoeden van een misstand binnen de hogeschool, waarbij een maatschappelijk belang in het geding is.

Download de Klokkenluidersregeling ( pdf, 199 KB )

Regeling Ongewenst Gedrag

In de Regeling Klachtenprocedure Ongewenst Gedrag staat de procedure beschreven voor het indienen van een klacht over ongewenst gedrag.

Bekijk de Regeling Klachtenprocedure Ongewenst Gedrag ( pdf, 178 KB )

Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Op grond van artikel 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) wordt er jaarlijks per opleiding (of groep van opleidingen) een onderwijs- en examenregeling (OER) vastgesteld.  De OER is alleen van toepassing op het studiejaar en de opleiding waarop de desbetreffende OER zich richt.

Model-OER
Er wordt jaarlijks een model-OER als format opgesteld waar onderwijs specifieke kenmerken aangevuld kunnen worden. Het geeft ook de bepalingen weer waarvan de onderwijsmanager niet kan afwijken. De Onderwijs- en Examenregelingen van de opleidingen kun je vinden bij de specifieke opleidingsinformatie.

Bekijk de model-OER (en de bijbehorende addenda):

Erratum / addendum

Gedurende het schooljaar komt het soms voor, dat er iets gewijzigd of toegevoegd wordt aan een OER. Dit wordt in beginsel gedaan in de vorm van een erratum (wijziging) of een addendum (toevoeging).

Wat staat er in een OER?

Een OER bevat de hoofdzaken (rechten en plichten) met betrekking tot het onderwijs en de examinering en vormt daarmee het basisdocument voor student en docent. In de OER komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

  • de inhoud van de opleiding en de daaraan verbonden examens;
  • de eindtermen;
  • het aantal en de volgtijdelijkheid van de tentamens;
  • de momenten waarop tentamens afgelegd kunnen worden;
  • de geldigheidsduur van de tentamens.

Bekijk de OER-en van het studiejaar 2016-2017
Bekijk het archief OER-en van voorgaande studiejaren