HBO Rechten studenten aan de slag

Onderwijs- en examenregeling (OER)

Op grond van artikel 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) is elke opleiding of groep van opleidingen verplicht om voor hun opleiding(en) een onderwijs- en examenregeling (OER) vast te stellen.

Een OER bevat de hoofdzaken met betrekking tot het onderwijs en de examinering en vormt daarmee het basisdocument voor student en docent. In de OER komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde: de inhoud van de opleiding en de daaraan verbonden examens, de eindtermen, het aantal en de volgtijdelijkheid van de tentamens, de momenten waarop deze afgelegd kunnen worden, alsmede de geldigheidsduur van de tentamens.

Download de OER SJD 2016-2017 ( pdf, 513 KB )

Download het erratum pagina 46 ( pdf, 47 KB )

Download het erratum pagina 51 ( pdf, 58 KB )

Download het erratum pagina 52 ( pdf, 56 KB )

Download het erratum pagina 54 ( pdf, 59 KB )