Herregistratie Fysiotherapie

Herregistratie Fysiotherapie

 • Cursus
 • Fysiotherapie
 • Start 11 februari 2021
 • 10 dagen
 • Nederlandstalig
 • BIG-register erkende scholing

In het kort

Herregistratie in het BIG-register is, volgens de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), verplicht voor een 10-tal beroepen in de Gezondheidszorg, Dit geldt ook voor het beroep van fysiotherapeut. Deze beroepsgroepen moeten elke vijf jaar aantonen dat hun kennis en vaardigheden nog van voldoende niveau zijn. Fysiotherapeuten die zich willen laten herregisteren in het BIG-register en niet voldoen aan de werkervaringseis kunnen zich laten herregistreren na het volgen van deze cursus.

Voor wie is de opleiding bedoeld?

Deze cursus is voor alle fysiotherapeuten die op basis van de werkervaringseis niet in aanmerking komen voor herregistratie in het BIG-register en in het bezit zijn van een Nederlands diploma/getuigschrift fysiotherapie. 

Meer informatie over de procedure voor Herregistratie op leest u op de website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

BIG-Erkende opleiding

Deze cursus wordt georganiseerd door Hogeschool Leiden en door Hanzehogeschool Groningen. Het BIG-register erkent alleen deze scholingen voor herregistratie indien niet wordt voldaan aan de werkervaringseis.

Het Keurmerk Fysiotherapie heeft deze scholing geaccrediteerd met 240 kwaliteitsuren. Deze accreditatie is geldig tot maart 2021 en wordt opnieuw aangevraagd. Naast scholing bestaat de mogelijkheid om door middel van een EVC-procedure vrijstellingen te krijgen. Voor meer informatie over de EVC-procedure kunt u contact opnemen met Hogeschool Zuyd. 

Wat u leert

Voor herregistratie in het BIG-register moet u voldoen aan de wettelijke opleidingseisen die voor uw beroep gelden. U volgt een vastgesteld scholingstraject voor de kernvaardigheden van uw beroep als fysiotherapeut. In de cursus wordt zowel aandacht besteed aan het screenen/diagnosticeren (Module 1) als aan het therapeutisch behandelen (Module 2) van de patiënt.

De scholing start met screening en diagnosebepaling met aandacht voor:

 • de behoeften en wensen van de cliënt;
 • een eerste screening van de hulpvraag in het kader van de Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie;
 • de interpretatie en communicatie van  'rode vlaggen', niet pluis gevoel;
 • actuele inzichten m.b.t. risicofactoren die het te bepalen beleid beïnvloeden, rekening houdend met het gezondheidsprofiel van de cliënt,
 • de uitvoering van een fysiotherapeutisch onderzoek;
 • het vaststellen van een fysiotherapeutische diagnose;
 • een indicatiestelling;
 • het ontwerpen en beschrijven van het EBP onderbouwde behandelplan;
 • multiprofessionele samenwerking: consulteren van relevante partners in de zorg;
 • verslaglegging conform de richtlijnen van het KNGF;
 •  (indien noodzakelijk) doorverwijzen naar relevante partners in de zorg.
   

Het 2e deel van de scholing heeft betrekking op het therapeutisch handelen met aandacht voor:

 • de behoeften en wensen van de cliënt;
 • de behandeling: de uitvoering van de in het behandelplan vastgestelde interventies. 
 • hands-on en hands-off technieken: begeleiding, coaching en ondersteuning ,aangepast aan de actuele gezondheidstoestand van de cliënt;
 • het (her)testen om de stand van zaken betreffende de gezondheidstoestand en de vorderingen in het therapeutisch proces vast te stellen c.q. te evalueren (klinimetrie);
 • de bijstelling van doelen, strategie en middelen bij afwijkend herstelbeloop;
 • de interpretatie en evaluatieve bepaling van bereikte resultaten;
 • de communicatie over de voortgang met de cliënt;
 • verslaglegging en rapportage conform de richtlijnen van het KNGF;
 • de communicatie en onderlinge afstemming met collega's en andere professionals binnen de gezondheidszorg, in het kader van optimale zorgverlening aan de cliënt.
   

Vergelijkbare scholingen

Uzelf verder ontwikkelen op het gebied van Fysiotherapie? Vanuit Hogeschool Leiden bieden we diverse post-hbo-cursussen aan. Denk aan Fysiotherapie bij COPD en Astma of bijvoorbeeld Fysiotherapie bij Perifeer arterieel vaatlijden.

Benieuwd naar ons actuele aanbod? Bekijk het nascholingsoverzicht.

Programma

De cursus Herregistratie Fysiotherapie bestaat uit scholingsdagen, een stage en zelfstudie. U vindt hier meer informatie over de studiebelasting en de inhoud van de onderwijsdagen en zelfstudie. Daarnaast leest u meer over de stage, de docenten en het lesmateriaal. 

De cursus bestaat uit 10 onderwijsdagen van 8 uur verspreid over 3 a 4 maanden. Daarnaast loopt u tijdens de studieperiode 80 uur stage. De studiebelasting hangt verder erg af van het instapniveau van de cursist. Per cursusdag kunt u ongeveer 1 dag voorbereiding rekenen plus de uren die u nodig heeft voor het maken van uw eindopdrachten.

Tijdens de onderwijsdagen wordt lesgegeven in de vorm van hoor- en werkcollege's, vaardigheidstrainingen, journalclubs en intervisiebijeenkomsten.

De volgende thema's worden behandeld:

 • Dag 1 en 6: A-specifieke lage rugklachten
 • Dag 2 en 7: Heup/Knie artrose
 • Dag 3 en 8: Neurologie – CVA
 • Dag 4 en 9: Hart-Long-Vaten
 • Dag 5 en 10: Neurologie – Parkinson 

Cursisten dienen werkzaam te zijn als fysiotherapeut of zelf een stageplaats te regelen voor 80 uur. De stage kan plaatsvinden in alle fysiotherapeutische werksettings.

De stage dient parallel aan de cursus te lopen. Het uitgangspunt hierbij is dat u de theorie en praktijk, zoals tijdens de cursus geleerd, uitvoert in de praktijk en andersom; vragen vanuit de praktijk inbrengt in de cursus.

Bekijk de toelichting Stage Herregistratie Fysiotherapie en een voorbeeld van een stage-overeenkomst.

De zelfstudie bestaat o.a. het bestuderen van literatuur, het uitvoeren van onderwijsopdrachten en het voorbereiden van journalclubs.

Halverwege en aan het eind van de cursus moet u een eindopdracht (een portfolio) inleveren. In dit portfolio beschrijft u o.a. uw persoonlijke leerdoelen en ontwikkeling en maakt u een analyse van uw competenties en reflecties. Andere onderdelen zijn een reflectieverslag van de journalclub, een casuïstiekverslag en een verslag werkveldleren.

Het lesmateriaal wordt met u gedeeld via een digitale leeromgeving. 

Een voorbereiding op de cursus kan, afhankelijk van uw instapniveau, zinnig zijn. Wij adviseren u om de richtlijnen (gericht op de meest voorkomende aandoeningen) van het KNGF te bestuderen. Daarnaast kunt u uw kennis op het gebied van anatomie, fysiologie en pathologie ophalen.

De cursus Herregistratie Fysiotherapie wordt gegeven door de volgende (gast) docenten:

 • Dhr. Ron van Leeuwen is hoofddocent, werkzaam als docent Fysiotherapie en gelieerd aan de Master Fysiotherapie en Wijkgerichte beweegzorg van Hogeschool Leiden. Tevens is hij praktijkeigenaar en werkzaam als fysiotherapeut en manueel therapeut.
 • Dhr Tobias van Dockum is cursusleider en coördinator van de post-hbo fysiotherapie Hogeschool Leiden. Hij is tevens docent Fysiotherapie bij Hogeschool Leiden.
 • Dhr. Ed Janssen is als gastdocent verbonden aan Hogeschool Leiden. Tevens is hij fysiotherapeut bij Basalt en docent bij het ICLON. 
 • Mevr. Marjon Brinkman MSc is docent Fysiotherapie bij Hogeschool Leiden en zelf werkzaam als fysiotherapeut. 
 • Mevr. Eefje Belt MSc en Mevr. dr. Saskia Verkleij verzorgen de journal clubs. Beiden zijn docent Fysiotherapie bij Hogeschool Leiden.
 • Dhr. Tijmen Koet MSc verzorgt het onderwijs m.b.t. het gebruik van de digitale leeromgeving. Hij is docent Fysiotherapie aan Hogeschool Leiden. 

Schrijf u in voor de cursus

De eerstvolgende cursus Herregistratie Fysiotherapie vindt plaats vanaf 11 februari 2021. Wilt u verzekerd zijn van een plaats? Schrijf u dan zo snel mogelijk in.

Op al onze scholingen zijn de leveringsvoorwaarden van Hogeschool Leiden van toepassing.

Praktische informatie

Bent u van plan om deel te nemen aan de cursus Herregistratie Fysiotherapie? U vindt hier alle praktische informatie.

Deze cursus is voor alle fysiotherapeuten die op basis van de werkervaringseis niet in aanmerking komen voor herregistratie in het BIG register maar wel in het bezit zijn van een Nederlands diploma/getuigschrift fysiotherapie. Na het behalen van de cursus beheerst de deelnemer het bachelorniveau van fysiotherapie weer volledig.

De cursus is niet bedoeld voor cursisten die met deze cursus hun kennis willen actualiseren.

In totaal zijn er (onder voorbehoud) 10 lesdagen die plaatsvinden op donderdag van circa 12.30 tot 20.00 uur:

 • donderdag 11-2-2021
 • donderdag 18-2-2021
 • donderdag 4-3-2021
 • donderdag 11-3-2021
 • donderdag 18-3-2021
 • donderdag 22-4-2021
 • donderdag 29-4-2021
 • donderdag 20-5-2021
 • donderdag 27-5-2021
 • donderdag 10-6-2021

Op een donderdag voorafgaand aan de cursus vindt van 14.00 tot 16.00 een voorbijeenkomst plaats. In deze bijeenkomst wordt extra uitleg gegeven over het gebruik van de digitale leeromgeving waarmee gewerkt wordt. Deze bijeenkomst is facultatief. Deelnemers ontvangen hierover tijdig bericht.

I.v.m. de coronamaatregelen zijn wij beperkt qua ruimte binnen Hogeschool Leiden. Een deel van de lessen vindt daarom plaats op externe lokaties of via online-leermogelijkheden, alleen de praktijklessen kunnen plaatsvinden op de hogeschool. Dat geldt ook voor de cursus Herregistratie Fysiotherapie. Op dit moment gaan wij ervan uit dat we 10 cursusdagen kunnen aanbieden. De precieze lesvorm, de lokaties en de exacte tijden kunnen nog veranderen. Indien u zich inschrijft wordt u hiervan tijdig op de hoogte gehouden. Wij verzoeken u in ieder geval de 10 genoemde lesdagen vrij te houden voor de cursus.

Bij 100% aanwezigheid en het behalen van een voldoende voor de twee portfolio's wordt na afloop van de cursus aan de deelnemer een certificaat uitgereikt als bewijs van deelname.

Met dit periodiek registratie certificaat kunt u zich laten herregistreren in het BIG-register.

Keurmerk Fysiotherapie heeft de cursus Herregistratie Fysiotherapie geaccrediteerd met 240 Kwaliteitsuren. Deze accreditatie is geldig tot maart 2021. Er wordt opnieuw accreditatie aangevraagd.

Het KNGF kent geen accreditatiepunten toe aan deze cursus.

De kosten voor deze cursus bedragen € 2.500,00. Dit is inclusief het certficaat, het digitale cursusmateriaal en de catering. U ontvangt ongeveer 2 weken voor aanvang van de cursus een factuur.

Op al onze cursussen zijn de leveringsvoorwaarden van Hogeschool Leiden van toepassing.

I.v.m. de coronamaatregelen zijn we binnen Hogeschool Leiden zeer beperkt qua ruimte en moeten alle nascholingen extern worden uitgevoerd. Vanwege de praktische vaardigheden vindt deze cursus daarom deels extern en deels op Hogeschool Leiden plaats. U wordt tijidg geinformeerd over de exacte locatie en tijden.

Hogeschool Leiden is gevestigd aan de Zernikedreef 11 te Leiden en is op loopafstand van Leiden CS. Bekijk de routebeschrijving en informatie over OV en parkeermogelijkheden.

Minimaal 10, maximaal 20.

Post hbo Fysiotherapie

Deze cursus maakt onderdeel uit van het nascholingsaanbod fysiotherapie van de Faculteit Gezondheidszorg. Samen met partners uit het werkveld en intern met de bachelor Fysiotherapie, Master Fysiotherapie en Wijkgerichte Beweegzorg en lectoraten Gezondheidszorg ontwikkelen wij opleidingen en nascholingen die inspelen op wat er -nu en in de toekomst- nodig is in de sector.