Innovatieve Moleculaire Diagnostiek lab

Taakgebieden

De functie van verpleegkundig specialist heeft zeven taakgebieden: klinische expertise, communicatie, samenwerking, organisatie, gezondheidsbevordering, wetenschap en professionaliteit. Voor elk van de zeven taakgebieden zijn algemene en specifieke competenties vereist. Het algemene deel maak je je eigen door onderwijs op de hogeschool. De specifieke competenties kun je alleen verwerven in de beroepspraktijk met hulp van patiënten en praktijkopleider. Je toont jouw competenties op meerdere manieren en momenten aan. Tijdens zogenaamde Proeven van Bekwaamheid laat je in nagebootste of reële praktijksituaties zien dat je de vereiste competenties hebt verworven. Daarnaast laat je op vastgestelde momenten jouw vorderingen met betrekking tot het verwerven van competenties zien. Met de praktijkopleider, de coach van de opleiding en medestudenten bespreek je de competenties en overleg je bewijzen van jouw kunnen. Deze bewijzen neem je op in jouw portfolio. We hanteren de competenties volgens de systematiek van CanMEDS.

Klinische expertise

Hier staat het verzamelen van gegevens over en met de patiënt tijdens een anamnese en een lichamelijk onderzoek centraal. Klinisch redeneren is voor de verpleegkundig specialist een essentiële vaardigheid om gegevens te interpreteren en een mogelijke diagnose (hypothese) te stellen. Deze wordt samen met de patiënt en zijn naasten verkend. De hypothese wordt getoetst en bevestigd dan wel weerlegd. In deze modules behandelen we patiëntenproblemen. Ook vinden er diverse vaardigheidstrainingen plaats, waaronder lichamelijk onderzoek en communicatie.

Communicatie

Verpleegkundig specialisten onderhouden contacten met patiënten, familieleden of wettelijk vertegenwoordigers, zorgverleners en andere betrokkenen. De competenties zijn essentieel voor het opbouwen van een goede verstandhouding en een vertrouwensrelatie, het stellen van een diagnose en het geven van informatie. Daarnaast is belangrijk bij het opbouwen van wederzijds begrip en het uitvoeren van een gezamenlijk gedragen zorg/behandelplan. Effectieve communicatie is essentieel voor optimale behandelresultaten.

Professionaliteit en gezondheidsbevordering

De afgestudeerde verpleegkundig specialist wordt geacht de hoogste kwaliteit van zorg te leveren op een integere, eerlijke en meelevende wijze. Je kunt gepast, persoonlijk en intermenselijk professioneel gedrag tonen en de zorg op ethisch verantwoordelijke wijze geven met respect voor medische, juridische en professionele verplichtingen die horen bij een zelfregulerende organisatie.

Wetenschap

Wat is de rol van verpleegkundig specialist bij het uitdragen en toepassen van wetenschappelijke kennis gebaseerd op onderzoeksresultaten? Je ontwikkelt vaardigheden in het lezen en begrijpen van wetenschappelijk onderzoek in relatie tot het diagnostisch en therapeutisch proces. Je verwerft vaardigheden die nodig zijn bij het toepassen van evidence based practice, o.a. door het beoordelen van een wetenschappelijke artikel. In het eerste jaar schrijf je een voorstel voor het onderzoek dat resulteert een masterthesis in het tweede jaar. In het tweede jaar zet je dit onderzoek op en voer je het uit. Dit onderzoek is gebaseerd op onderwerpen en vraagstukken uit de praktijk van de directe patiëntenzorg waarin jij werkt. Deze module ondersteunt het onderzoek dat je uitvoert met praktisch toepasbare kennis en vaardigheden.

Organisatie

Je leert tijd en middelen effectief in te zetten om een evenwicht te vinden tussen patiëntenzorg, inkomensbehoeften en externe activiteiten. De beperkte middelen in de gezondheidszorg en -voorlichting worden effectief toegewezen en je leert doeltreffend en doelmatig te werken in een zorgorganisatie. Je leert leiding te geven aan projecten ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van de zorg.