De vlaggen van de hogeschool

Over het lectoraat

Sinds april 2020 heet, wat voorheen het lectoraat Licht Verstandelijke Beperking (LVB) Jeugdcriminaliteit was, het lectoraat 'lvb en risicovol gedrag'. Vanaf die datum is het lectoraat een samenwerking aangegaan met Middin. Het lectoraat legt zich toe op onderzoek naar mensen met een lvb die delinquent of ander risicovol gedrag vertonen.

De activiteiten van het lectoraat richten zich op de herkenning van mensen met een lvb binnen het sociale en veiligheidsdomein, op kennisversterking op het gebied van lvb binnen deze domeinen, en op het verwerven van inzicht in de problematiek van mensen met een lvb die risicovol gedrag vertonen. Hierbij is met nadruk ook aandacht voor de impact van de wijze waarop de maatschappij is ingericht; risicovol gedrag ontstaat in de interactie met de omgeving.

Het lectoraat biedt professionals dan ook kennis, inzicht en handvatten met betrekking tot het herkennen van en omgaan met risicovol gedrag van mensen met een lvb en de maatschappelijke risico’s waar deze doelgroep mee te maken krijgt in het dagelijks leven.

Kennis over lvb levert kunde

Toenemende kennis over de combinatie van risicovol gedrag en lvb maakt het voor de betrokken professionals makkelijker om de doelgroep beter en passender te begeleiden. In de justitiële keten bijvoorbeeld worden mensen met een lvb nog te vaak niet als zodanig herkend, met de nodige gevolgen (bijvoorbeeld verhoogde kans op recidive, verminderd welzijn).

Van onderzoek naar ondersteuning

Het lectoraat heeft de afgelopen jaren op basis van onderzoeksresultaten diverse producten ontwikkeld die bijdragen aan de herkenning en ondersteuning van mensen met een lvb.

Allereerst heeft het lectoraat in 2015 de SCIL ontwikkeld om ervoor te zorgen dat een lvb in de praktijk vaker herkend wordt. Met deze korte vragenlijst kun je eenvoudig tot een onderbouwd vermoeden van een lvb komen. Dit vergemakkelijkt de keuze voor o.a. de noodzaak tot verdere diagnostiek of toewijzing aan de juiste interventie. In steeds meer werkvelden wordt de SCIL gebruikt. Zo is structurele afname van de SCIL landelijk geïmplementeerd door Halt en de Raad voor de Kinderbescherming. In dat kader is een filmpje ontwikkeld over de achtergrond en het gebruik van de SCIL.

Om de bejegening van mensen met een lvb binnen de strafrechtsketen te versterken, heeft het lectoraat handreikingen ontwikkeld met als doel dat medewerkers een lvb eerder leren kennen en daar hun werkhouding op aan kunnen passen.

Naast handreikingen worden onderzoeksresultaten verwerkt in onze factsheets met daarin makkelijk toegankelijke informatie voor de professionals op de werkvloer en daarbuiten.

Speciaal voor organisaties die zorg en ondersteuning bieden aan mensen met een lvb zijn in het kader van het project ‘met zorg naar de politie’ producten gemaakt die hen helpen om beslissingen omtrent het inzetten van de strafrechtsketen bij grensoverschrijdend gedrag door cliënten met een lvb te onderbouwen.

Om het onderwijs, de praktijk en het beleid ‘kennis te laten maken’ met de voor hen soms nog onbekende doelgroep van jongeren met een lvb en delinquent gedrag heeft het lectoraat, in samenwerking met het lectoraat Aanpak Jeugdcriminaliteit, tenslotte onderzoek gedaan naar de levensgeschiedenissen van delinquente jongeren met een lvb Dit onderzoek heeft geleid tot het boek 'Kom me horen ( pdf, 1.63 MB )'.

Samenwerking met het werkveld

Zonder hulp van het werkveld geen onderzoek. Daarom is het belangrijk de resultaten van de investering in onderzoek met de professionals in het werkveld te delen, zodat er een samenwerking tussen onderzoek en dagelijkse praktijk ontstaat.

Maar alleen kennis delen voldoet niet: het lectoraat voelt het als zijn opdracht een bredere discussie op gang brengen over mogelijke oplossingen, waarmee een gemeenschappelijke visie kan ontstaan over in te zetten middelen om recidive te verminderen, maar ook over welke doelen we daarnaast van belang vinden.

Dit gebeurt door kennis en visie naar buiten te brengen, actief deel te nemen aan relevante netwerken, expertmeetings en klankbordgroepen, het geven van presentaties of symposia en congressen en het publiceren in vakbladen en tijdschriften (zowel nationaal als internationaal).

Kenniskring

Het lectoraat werkt samen met onderzoekers en docenten in een kenniskring. Maak kennis met de lector, onderzoekers en docenten van het lectoraat 'lvb en risicovol gedrag'.

Bekijk het overzicht