Overslaan en naar de inhoud gaan Overslaan en naar de footer gaan Overslaan en naar de navigatie gaan
Zoeken

Rechtsbescherming en reglementen

Op deze pagina vind je meer informatie over de wijze waarop Hogeschool Leiden haar rechtsbescherming heeft ingericht. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van de voor de hogeschool belangrijkste regelingen en reglementen, steeds voorzien van korte toelichting.

Loket Rechtsbescherming

Het College van Bestuur heeft een Loket Rechtsbescherming ingesteld om klachten, bezwaren en beroepen op een toegankelijke en laagdrempelige manier te kunnen indienen. Zowel met als zonder Hogeschool Leiden-account kunnen personen hun zaak indienen bij het Loket Rechtsbescherming.

Uitgangspunt is dat personen met Hogeschool Leiden-account hun zaak kunnen indienen via een digitaal formulier. Het is noodzakelijk dat je alle vragen in het formulier zo volledig mogelijk beantwoordt en de gevraagde stukken bij het formulier voegt, voordat je het indient. Op die manier kan jouw zaak snel in behandeling worden genomen.

Beroep bij College van beroep voor de examens (Cobex)

Het College van beroep voor de examens (Cobex) neemt beroepschriften van studenten in behandeling die het niet eens zijn met een beslissing van de examencommissie of met een beoordeling van een examinator. Het beroepschrift dient uiterlijk binnen zes weken na dagtekening van de beslissing of de beoordeling door het Loket Rechtsbescherming te zijn ontvangen.

Voorlopige voorziening

In het geval van een spoedeisend belang kan een student samen met zijn beroepschrift ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Hierbij kan de voorzitter van het Cobex worden verzocht om een tijdelijke voorziening te treffen tot dat het Cobex op het beroep in de bodemzaak heeft beslist. Zo kan een student bijvoorbeeld verzoeken om toch onderwijs te mogen blijven volgen totdat er een beslissing is genomen. Belangrijk op te weten: als het Cobex besluit het beroep ongegrond te verklaren komt ook deze tijdelijke voorziening te vervallen.

Lees meer over de werkwijze van Cobex

Bezwaar bij de Geschillenadviescommissie (GAC)

De Geschillenadviescommissie (GAC) neemt bezwaarschriften van studenten in behandeling die het niet eens zijn met een beslissing (dan wel het ontbreken ervan) op grond van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en daarop gebaseerde regelingen, die niet vallen onder het College van beroep voor de examens. Het bezwaarschrift dient uiterlijk binnen zes weken na dagtekening van het besluit door het Loket Rechtsbescherming in ontvangst te zijn genomen. De GAC adviseert en het College van Bestuur beslist uiteindelijk op het bezwaar.

Lees meer over de werkwijze van de GAC ( pdf, 261 KB )

Voorlopige voorziening

In het geval van een spoedeisend belang kan een student, na het indienen van zijn bezwaarschrift bij het Loket Rechtsbescherming, ook een verzoek voor een voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zo kan een student bijvoorbeeld als voorlopige voorziening verzoeken om toch onderwijs te mogen blijven volgen totdat er een beslissing is genomen. De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak wordt dan verzocht om deze tijdelijke voorziening te treffen tot dat het College van Bestuur op het bezwaar in de bodemzaak heeft beslist.

Belangrijk om te weten: als het College van Bestuur besluit het bezwaar ongegrond te verklaren komt ook deze tijdelijke voorziening te vervallen. Kijk voor informatie over het indienen van een verzoek op www.raadvanstate.nl/studentenzaken/.

Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zijn kosten verbonden.

Klachten ongewenst gedrag bij de Klachten- en bezwarencommissie mbo en ho

Voor wat betreft klachten van medewerkers of studenten die in de werk- of studiesituatie worden geconfronteerd met of op de hoogte zijn van ongewenst gedrag maakt Hogeschool Leiden gebruik van een externe commissie. De Klachten- en bezwarencommissie mbo en ho van de Stichting Onderwijsgeschillen.

Een klacht kan worden ingediend via het Loket Rechtsbescherming op een van de wijzen zoals hierboven bij ‘Loket Rechtsbescherming’ beschreven. Je klacht zal door het Loket op een veilige wijze worden doorgezonden naar de Klachten- en bezwarencommissie mbo en ho die de klacht zal behandelen. Een dergelijke klacht kan tot uiterlijk één jaar na de desbetreffende gebeurtenis worden ingediend. De Klachten- en bezwarencommissie mbo en ho adviseert het College van Bestuur waarna het College een beslissing neemt over de klacht. Met vragen over de Klachten- en bezwarencommissie mbo en ho kun je je richten tot het Loket Rechtsbescherming via [email protected].

Bekijk de regeling klachtenprocedure ongewenst gedrag ( pdf, 150 KB )

Algemene klachten bij het College van Bestuur

Het College van Bestuur (CvB) neemt klachten van medewerkers of studenten in behandeling over de Hogeschool, een faculteit/ afdeling van de Hogeschool of een medewerker die niet vallen onder één van de andere op deze pagina genoemde categorieën.

Als je een klacht hebt over de Hogeschool, een opleiding/ afdeling van de Hogeschool of een medewerker, probeer deze dan indien mogelijk eerst op te lossen met de desbetreffende medewerker, afdeling of opleidingsmanager voordat je een formele klacht indient.

Mocht dit niet tot een oplossing leiden dan kan je als student een klacht indienen bij het Loket Rechtsbescherming op de wijzen zoals hierboven bij ‘Loket Rechtsbescherming’ beschreven. Als medewerker kan je een klacht indienen bij [email protected].  Dit kan als je een directe relatie hebt met Hogeschool Leiden en vindt dat jouw belangen zijn geschaad door een gedraging of nalatigheid van een medewerker of orgaan. Je kan geen klacht indienen als je tegen de beslissing bezwaar of beroep kan instellen. Of dit op jouw situatie van toepassing is kun je terugvinden in de beslissing. Een klacht indienen kan binnen één jaar nadat het voorval heeft plaatsgevonden.

De klacht wordt behandeld door/namens het College van Bestuur. Nadat eventueel aanvullende informatie is opgevraagd, is het mogelijk dat je wordt uitgenodigd voor een gesprek. Wie bij dit gesprek aanwezig zal zijn, verschilt naar aanleiding van de aard van de klacht.

Waarvoor kun je terecht bij het loket?

Het Loket Rechtsbescherming zorgt ervoor dat jouw zaak door het juiste orgaan in behandeling wordt genomen. Hogeschool Leiden kent drie organen die klachten, bezwaren of beroepen behandelen: het College van beroep voor de examens, de Geschillenadviescommissie en het College van Bestuur. Daarnaast is Hogeschool Leiden voor wat betreft klachten die zien op ongewenst gedrag aangesloten bij de Klachten- en bezwarencommissie mbo en ho van de Stichting Onderwijsgeschillen.

Overige informatie

Personen zonder een Hogeschool Leiden-account kunnen hun zaak als bijlage bij een e-mail indienen via het e-mailadres [email protected].

De procedure voor indiening en verdere behandeling van klachten, bezwaren en beroepen is vastgelegd in het Studentenstatuut ( pdf, 396 KB ) (hoofdstuk 8 Rechtsbescherming).

Hoe het loket omgaat met het gebruik van persoonsgegevens lees je in
Loket Rechtsbescherming en privacy ( pdf, 69 KB )

Studenten lopen op een centraal punt in Hogeschool Leiden die de sfeer van de school geeft

Regelingen en reglementen

Studentzaken, onderwijs en onderzoek

Hier vind je een overzicht van de belangrijkste regelingen en reglementen die betrekking hebben op de studenten, het onderwijs en het onderzoek van Hogeschool Leiden. 

Studentenstatuut

Het studentenstatuut informeert studenten over Hogeschool Leiden en hetgeen zij van de hogeschool mogen verwachten. Het statuut biedt een overzicht van alle rechten en plichten van studenten, en geeft daarnaast ook aan welke voorzieningen er voor hen zijn.

Het studentenstatuut bestaat uit een algemeen deel dat geldt voor eenieder die aan de hogeschool studeert en een bijzonder deel dat geldt voor de studenten van een bepaalde opleiding of groep van opleidingen. Het bijzondere deel van het studentenstatuut bestaat uit de onderwijs- en examenregeling (OER) en een beschrijving van de studieopbouw en de ondersteunende faciliteiten die de student door de hogeschool wordt aangeboden. De inhoud daarvan kan – op onderdelen – per opleiding of groep van opleidingen verschillen.

Bekijk het studentenstatuut.

Onderwijs- en examenregeling (OER)

De onderwijs- en examenregeling (OER) bevat de hoofdzaken (rechten en plichten) met betrekking tot het onderwijs en de examinering en vormt daarmee het basisdocument voor de student en docent. In de OER komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

  • de inhoud van de opleiding en de daaraan verbonden examens
  • de eindtermen
  • het aantal en de volgtijdelijkheid van de tentamens
  • de momenten waarop tentamens afgelegd kunnen worden
  • de geldigheidsduur van de tentamens
Reglement examencommissies

In het reglement examencommissies worden nadere regels gesteld met betrekking tot samenstelling, benoeming, werkwijze, besluitvorming, verantwoording en faciliteiten van de examencommissie, de taken en faciliteiten van de toetscommissie alsmede de taken en verantwoordelijkheden die gesteld worden aan examinatoren.

Bekijk het reglement examencommissies.

Reglement opleidingscommissies

Aan elke opleiding, dan wel een groep van opleidingen, is een opleidingscommissie verbonden. In het reglement opleidingscommissies is de wijze van benoemen en samenstellen van de opleidingscommissie geregeld, welke bevoegdheden de commissie heeft en wat haar werkwijze is.

Bekijk het reglement opleidingscommissies.

Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit

Per 1 oktober 2018 is de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit in werking getreden. Deze Gedragscode voorziet in een set van zorgplichten voor instellingen in het hoger onderwijs. Eén van de zorgplichten betreft het voorzien in een procedure voor toetsing van klachten over (een veronderstelde) schending van de wetenschappelijke integriteit aan de code. In klachtenregeling wetenschappelijke integriteit Hogeschool Leiden is deze zorgplicht voor Hogeschool Leiden nader uitgewerkt.

Bekijk de Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit.

Inschrijfregeling

In de inschrijfregeling, ook wel de regeling aanmelding en inschrijving, staan de belangrijkste regels omtrent het (her)inschrijven, uitschrijving en het betalen van collegegeld en examengeld als student of extraneus van Hogeschool Leiden. Deze regeling bevat een nadere uitwerking van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) en het studentenstatuut.

Studeren met een functiebeperking

Het beleid studeren met een functiebeperking beschrijft de kaders van Hogeschool Leiden op het gebied van de toegankelijkheid en studeerbaarheid voor studenten met een functiebeperking. De uitdaging bij de uitvoering van het beleid is om de aanpak zo vorm te geven dat studenten met een functiebeperking zich daadwerkelijk op een positieve manier gezien en ondersteund voelen en zoveel mogelijk in staat zijn om met de toegekende voorzieningen hun opleiding succesvol af te ronden.

Bekijk het beleid studeren met een functiebeperking.

Profileringsfonds

Hogeschool Leiden heeft een fonds dat tot doel heeft studenten financiële ondersteuning te bieden wanneer zij als gevolg van bijzondere omstandigheden studievertraging hebben opgelopen, of naar verwachting zullen oplopen. De gevallen waarin en de voorwaarden waaronder studenten aanspraak kunnen maken op die ondersteuning staan beschreven in dit profileringsfonds. 

Bekijk het profileringsfonds.
Bekijk het financieel uitvoeringsreglement bij het profileringsfonds.

Algemene leveringsvoorwaarden

In de algemene leveringsvoorwaarden staan de voorwaarden waaronder de diensten en producten door Hogeschool Leiden geleverd worden. De algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderwijsactiviteiten en haar deelnemers dan wel de overige diensten en producten aangeboden door Hogeschool Leiden.

Bekijk de algemene leveringsvoorwaarden.

Gedragsregels en rechtsbescherming

Hier vind je een overzicht van de belangrijkste regelingen en reglementen die betrekking hebben op de gedragsregels en rechtsbescherming.

Huisregels

Om het juiste studeer-, werk- en leefklimaat te bevorderen en te handhaven heeft de hogeschool een aantal voorschriften opgesteld voor het gebruik van haar gebouwen, terreinen, voorzieningen en faciliteiten. Deze voorschriften noemen we de huisregels. Studenten, medewerkers en derden dienen zich te houden aan deze huisregels en worden geacht om de op basis van dit reglement gegeven opdrachten en instructies van degenen die daar bij Hogeschool Leiden toe bevoegd zijn, op te volgen.

Bekijk de huisregels
Protocol veiligheid en visitatie

Richtlijn Integriteit

In de RichtlijnIntegriteit van Hogeschool Leiden wordt aangegeven op welke wijze binnen de hogeschool met het beginsel van integriteit moet worden omgegaan. De richtlijn geeft aan welk gedrag wel of niet toelaatbaar wordt geacht, dan wel welke situaties moeten worden vermeden en is een uitwerking van wat de hogeschool onder goed werknemerschap verstaat. De richtlijn geldt niet alleen voor medewerkers, maar geldt ook voor alle (leden van de) organen van de hogeschool.

Bekijk de Richtlijn Integriteit

Klachtenreglement Aanbesteden

Hogeschool Leiden koopt jaarlijks verschillende goederen en diensten in. Vanuit de hogeschool vinden we het belangrijk om voor onze leveranciers en dienstverleners een integere, berouwbare, zakelijke en professionele opdrachtgever te zijn. Het kan voorkomen dat tussen Hogeschool Leiden en een ondernemer ontevredenheid ontstaat over hoe door partijen in de aanbestedingsprocedure wordt gehandeld. Ben je ondernemer en heb je hierover een klacht? Raadpleeg dan het Klachtenreglement Aanbesteden.

Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit

Per 1 oktober 2018 is de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit in werking getreden. Deze Gedragscode voorziet in een set van zorgplichten voor instellingen in het hoger onderwijs. Eén van de zorgplichten betreft het voorzien in een procedure voor toetsing van klachten over (een veronderstelde) schending van de wetenschappelijke integriteit aan de code. In klachtenregeling wetenschappelijke integriteit Hogeschool Leiden is deze zorgplicht voor Hogeschool Leiden nader uitgewerkt.

Bekijk de Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit.

Klokkenluidersregeling

In de klokkenluidersregeling staat beschreven hoe werknemers en studenten op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van hun vermoedens van misstanden binnen de instelling waarbij het maatschappelijk belang in het geding is en welke niet volgens de reguliere procedures kunnen worden opgelost, zonder dat zij daarvan gevolgen ondervinden voor hun positie.

Bekijk de klokkenluidersregeling.

Ongewenst gedrag en vertrouwenspersonen Hogeschool Leiden

Hogeschool Leiden wil al haar studenten en medewerkers een veilige werk- en studieomgeving bieden. Toch kan er weleens een situatie ontstaan waarbij iemand zich niet prettig voelt. In dat geval kunnen zowel studenten als medewerkers terecht bij een van de vertrouwenspersonen van onze hogeschool. De contactgegevens van de vertrouwenspersonen staan op de Praktische Informatie binnen mijn.hsleiden

In de regeling vertrouwenspersonen is meer te lezen over de benoeming, taken en bevoegdheden van vertrouwenspersonen. In de regeling klachtenprocedure ongewenst gedrag staat op welke wijze studenten en medewerkers hun klachten omtrent ongewenst gedrag kunnen indienen en hoe deze klachten vervolgens in behandeling worden genomen.

Bekijk de regeling vertrouwenspersonen van Hogeschool Leiden.
Bekijk de regeling klachtenprocedure ongewenst gedrag.

Privacy en de verwerking van persoonsgegevens

In de privacy statements is vastgelegd op welke wijze Hogeschool Leiden de privacy waarborgt van personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. In deze statements staat beschreven welke persoonsgegevens door de hogeschool worden verwerkt en waarom de hogeschool dit doet. Verder is in de privacy statements informatie te vinden over je rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens en hoe je een beroep kunt doen op deze rechten. Omdat de informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan verschillen afhankelijk van de relatie met de hogeschool, zijn er drie privacy statements opgemaakt.

Bekijk het privacy statement studenten.
Bekijk het privacy statement medewerkers.
Bekijk het privacy statement andere betrokkenen.

In de procedure behandeling verzoeken betreffende rechten van betrokkenen staat beschreven hoe verzoeken van betrokkenen met betrekking tot hun persoonsgegevens worden afgehandeld.

Voor meer informatie over het beleid verwerking persoonsgegevens bij Hogeschool Leiden kun je contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming. De contactgegevens hiervoor vind je in bovenstaande privacy statements.

Reglement omgang met ICT-voorzieningen en (persoons)gegevens

In het Reglement omgang met ICT-voorzieningen en (persoons)gegevens staat beschreven hoe studenten en medewerkers geacht worden om te gaan met de ICT-faciliteiten van de hogeschool en de (persoons)gegevens. Daarnaast informeert het reglement gebruikers over hoe de hogeschool gegevens verzamelt, controleert op naleving en eventueel gericht onderzoek uitvoert.

Omdat de informatie over de verwerking van persoonsgegevens en de omgang met ICT-voorzieningen kan verschillen afhankelijk van de relatie met de hogeschool, zijn er twee reglementen opgemaakt. Ook is een overzichtelijke samenvatting opgesteld van de gedragsregels.

Bekijk het reglement voor studenten.
Bekijk het reglement voor medewerkers.
Bekijk de samenvatting gedragsregels.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Hogeschool Leiden wil een studeer- en werkklimaat scheppen waarin studenten en medewerkers zich veilig voelen. In de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Hogeschool Leiden wordt beschreven hoe medewerkers van de hogeschool omgaan met signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Instellingen in het hoger onderwijs zijn wettelijk verplicht deze meldcode vast te stellen én kennis en gebruik van de meldcode te bevorderen. Het doel van de meldcode is om professionals te ondersteunen eerder en beter te handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Medewerkers van de hogeschool die vermoedens hebben van huiselijk geweld en kindermishandeling en ondersteuning nodig hebben kunnen contact opnemen met de deskundigen op dit gebied: Henk Rozemuller ([email protected], tevens vertrouwenspersoon) of Sabine Horree ([email protected], tevens studentendecaan).

Bekijk de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Hogeschool Leiden.

Privacyverklaring exit monitor

Wat gebeurt er met je persoonsgegevens bij het invullen van deze exit-vragenlijst?

Hogeschool Leiden gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Daarbij voldoet de hogeschool aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder wordt toegelicht welke persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van de exit-vragenlijst Studielink en waarom.

De volgende persoonsgegevens worden door de hogeschool verwerkt:

  • Studievoortgangsgegevens
  • Achtergrondgegevens (geslacht, vooropleiding, opleiding)
  • Antwoorden op exit-vragenlijst

Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor het verbeteren van de kwaliteit van de opleiding en onze organisatie. Deze bewaart de hogeschool 5 jaar. Direct na afloop van die termijn wordt het materiaal vernietigd.

Close up van laptop waarop student Informatica aan het werk is
Twee studenten overleggen achter laptop in het hoofdgebouw van Hogeschool Leiden aan een statafel

Algemene leveringsvoorwaarden

In de algemene leveringsvoorwaarden staan de voorwaarden waaronder de diensten en producten door Hogeschool Leiden geleverd worden. De algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderwijsactiviteiten en haar deelnemers dan wel de overige diensten en producten aangeboden door Hogeschool Leiden.

Bekijk de algemene leveringsvoorwaarden ( pdf, 165 KB )

Algemene voorwaarden contractonderzoek Hogeschool Leiden

Deze Algemene voorwaarden contractonderzoek zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, Offertes en Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Hogeschool Leiden.

Algemene voorwaarden contractonderzoek Hogeschool Leiden ( pdf, 105 KB )