Overslaan en naar de inhoud gaan Overslaan en naar de footer gaan Overslaan en naar de navigatie gaan
Zoeken

Organisatiestructuur

Hogeschool Leiden is een levendige onderwijsinstelling in de Randstad met meer dan 12.000 studenten en 1.500 medewerkers. We bieden een breed scala aan bachelor- en masteropleidingen, naast programma's voor continu leren. Onze vijf faculteiten focussen op praktijkgericht onderzoek, uitgevoerd door een mix van lectoren, docenten, studenten en professionals.

De opleidingen zijn verdeeld over vijf faculteiten. Het praktijkgericht onderzoek, dat onze lectoren samen met onderzoekers, docenten, studenten en het werkveld uitvoeren, neemt een belangrijke plaats in binnen de faculteiten

Instellingsplan 2023-2028
We zijn een toegankelijke en kleinschalig georganiseerde kennisinstelling, waar studenten en medewerkers zich gehoord en gezien voelen.
Meer over Instellingsplan
Organogram

Meer weten hoe de structuur van Hogeschool Leiden eruit ziet? 

Bekijk het organogram

Bestuur en toezicht

Hogeschool Leiden is een zelfstandige organisatie met eigen regels, die in de statuten staan. De eindverantwoordelijkheid voor de hogeschool ligt bij het College van Bestuur. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de totstandkoming van het hogeschoolbeleid en coördineert de dagelijkse leiding van de hogeschool. Hun taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in het bestuurs- en beheersreglement, de statuten van de stichting en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).

Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Deze houdt toezicht op het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de hogeschool en staat het College van Bestuur met raad ter zijde. De wijze waarop de raad dit doet is vastgelegd in het reglement van de Raad van Toezicht.

In de Branchecode Governance is door de Vereniging Hogescholen vastgelegd hoe toezicht en bestuur geregeld horen te zijn. Hogeschool Leiden onderschrijft deze branchecode.

Student werkt achter de laptop in een stiltehok

College van bestuur (CvB)

Het College hanteert een collegiaal bestuursmodel, waarbij alle leden gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de algemene leiding. Ze verdelen taken en thema's op basis van taakgebieden zoals onderwijs en onderzoek, in plaats van traditionele organisatorische eenheden, en werken nauw samen om de stabiliteit en continuïteit van het bestuur te waarborgen. 

Deze samenwerking omvat regelmatig overleg met faculteitsdirecteuren en diensten, elk vanuit hun specifieke aandachtsgebieden. Bij hun werkzaamheden wordt het College van Bestuur ondersteund door het Bestuursbureau. 

Het College van Bestuur bestaat uit:

 • Angelien Sanderman, voorzitter College van Bestuur
 • Joeri van den Steenhoven, lid College van Bestuur

Het college wordt ondersteund door:

 • Hermien Wiechers, secretaris van de hogeschool

Dr. A.A.(Angelien) Sanderman

Angelien Sanderman (1968) is sinds 1 september 2021 voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool Leiden.

Portretfoto van lid van het College van Bestuur van Hogeschool Leiden Angelien Sanderman
Achtergrond en expertise

Angelien Sanderman volgde de hbo-opleiding Logopedie in Hengelo en studeerde Taal- en Spraakpathologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In 1996 promoveerde zij aan de Technische Universiteit Eindhoven.

Vervolgens was Angelien werkzaam als onderzoeker Spraaktechnologie bij TUE/Philips en daarna bekleedde ze diverse managementposities binnen KPN Research en KPN International. Bij TNO was haar laatste functie algemeen directeur Earth, Life and Social Sciences en lid van de bestuursraad. Gedurende haar tijd bij TNO zat ze o.a. in de Raad van Advies van het Leiden Bio Science Park.

Tussen 2014 en 2018 was Angelien lid van het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam, waar ze zich focuste op de domeinen zorg, techniek, ICT, economie en talentontwikkeling. Na 2018 werkte ze als directeur bij het bedrijf HCP.

Angelien Sanderman is getrouwd, heeft twee kinderen en woont in Voorburg. 

Relevante nevenfuncties
 • Lid Raad van Commissarissen, Regina Coeli (nonnen van Vught) (2018 – heden)
 • Lid Raad van Toezicht Zonnehuisgroep Vlaardingen (2018 – heden)
 • Lid Bestuurscommissie Onderwijs (onbezoldigd), Vereniging Hogescholen, (2022-heden)
 • Lid Raad van Toezicht ROC Mondriaan Den Haag (2019 – 2021)
 • Lid Raad van Toezicht, Breda University of Applied Sciences (2019 – 2021)
 • Lid Raad van Toezicht Museum voor communicatie Den Haag (2018 -2019)
 • Raad van Advies (onbezoldigd) Bio Science Park Leiden (2013 - 2014)
 • Raad van Toezicht (onbezoldigd) RenQi (2012 – 2014)
 • Raad van Advies (onbezoldigd) Centrum voor Energievraagstukken (UvA) (2011 – 2014)
 • Raad van Advies (onbezoldigd) Stichting IIP Duurzame ICT (2010 – 2014)
Portefeuilles
 • Onderwijs
 • Bestuurlijke- en juridische zaken
 • Financiën
 • Huisvesting en campusontwikkeling
 • Facilitaire zaken
 • Integrale Veiligheid
 • Samenwerking in het hoger onderwijs

Drs. J.(Joeri) van den Steenhoven

Joeri van den Steenhoven (1971) is sinds 1 september 2019 lid van het College van Bestuur van Hogeschool Leiden.

Portretfoto van lid van het College van Bestuur van Hogeschool Leiden Angelien Sanderman
Achtergrond en expertise

Joeri van den Steenhoven studeerde Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Aanvullende studies volgde hij aan Instituut Clingendael en Harvard Business School. Gedurende zijn studietijd was hij vicevoorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond, en tussen 1996 en 1998 beleidsadviseur voor de Vereniging Hogescholen. In 1999 was Joeri medeoprichter en later ook voorzitter van Kennisland, een stichting die als denktank en lab voor maatschappelijke vernieuwing werkte aan het versterken van Nederland als kenniseconomie en kennissamenleving. Vanaf 2011 werkte Joeri vooral in het buitenland. Hij was in het Verenigd Koninkrijk interim-directeur voor The Young Foundation, een organisatie die zich bezighoudt met sociale innovatie. Van 2013 tot en met 2017 werkte Joeri in Toronto als Vicepresident Systems Innovation van MaRS Discovery District, de grootste innovation hub in Noord-Amerika. Terug in Nederland werd hij kwartiermaker voor het Leiden BioScience Park en ontwierp daarvoor een nieuwe strategie om het park de komende jaren om te vormen tot een innovatiedistrict. Dat vormde de opmaat naar zijn functie als lid van het College van Bestuur van Hogeschool Leiden. Op de hogeschool is Joeri nu onder meer verantwoordelijk voor onderzoek, studentzaken, externe regionale betrekkingen, IVT, Marketing & Communicatie en HR. Joeri van den Steenhoven woont met zijn twee kinderen in Amsterdam.

Relevante nevenfuncties
 • Voorzitter Leiden Kennisstad
 • Lid Raad van Toezicht PLNT, Leiden Centre for Innovation and Entrepreneurship
 • Lid Raad van Toezicht Leiden European City of Science 2022
 • Lid Stuurgroep Economie071
 • Lid Adviescollege Open Science
 • Lid Bestuurscommissie Mens & Organisatie Vereniging Hogescholen
 • Critical friend en adviseur Nationaal Groeifonds
Portefeuilles
 • Onderzoek
 • Onderwijsondersteuning
 • Marketing en Communicatie
 • Human Resources
 • ICT & informatievoorziening
 • Regionale betrekkingen
 • Studentenparticipatie

Raad van Toezicht (RvT)

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de hogeschool en staat het College van Bestuur met raad ter zijde. Zijn taken en bevoegdheden staan beschreven in de statuten van de stichting, het bestuurs- en beheersreglement, zijn reglementen en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).

Visie op toezicht

De Raad van Toezicht heeft in zijn visie op toezicht – die op haar beurt nader is uitgewerkt in een toezicht- en toetsingskader – uiteengezet op welke wijze hij invulling geeft aan het toezicht op de uitvoering van werkzaamheden door het College van Bestuur en welke inhoudelijke uitgangspunten de Raad daarbij hanteert. Zo geeft de Raad van Toezicht in zijn visie op toezicht onder meer aan waarom hij toezicht houdt, wat de Raad daarmee wil bereiken, wat hij onder goed toezicht verstaat, wat de visie op besturen is, namens wie er toezicht wordt gehouden, wat de kern en de resultaten van zijn toezicht zijn en aan wie hij verantwoording aflegt.

Samenstelling van de raad

H.J.J. (Henri) Lenferink (voorzitter)

Vanaf oktober 2023 is Henri Lenferink waarnemend commissaris  van de Koning in Gelderland. Hij is sinds 27 februari 2024 lid van de raad van toezicht als voorzitter en voorzitter van de selectie- en remuneratiecommissie.

Persoonsgegevens          

 • Geslacht: man
 • Geboortejaar: 1957
 • Nationaliteit: Nederlands

Loopbaan

 • Burgemeester van Leiden (2003 – 2023)
 • Wethouder van Arnhem (1994 – 2003)
 • Lid gemeenteraad Arnhem (1986 – 2002)
 • Hoofd Wetenschap Stichting IJsselacademie te Kampen

Huidige relevante nevenfuncties

 • Voorzitter bestuur Thorbecke Leerstoel Universiteit Leiden
 • Voorzitter beoordelings- en begeleidingscommissie Sprong-Educatief
 • Lid Strategische Adviesraad van TNO-Defensie en Veiligheid
 • Voorzitter van het bestuur van de Vereniging en voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting “Dorp Stad en Land”
Drs. A.C.C. (Christiaan) Rebergen (vicevoorzitter)

Sinds juni 2018 is Christiaan Rebergen werkzaam als Thesaurier Generaal bij het Ministerie van Financiën. Daarvoor was hij in diverse functies werkzaam bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij is sinds 13 september 2020 lid en vicevoorzitter van de Raad van Toezicht en lid van de Selectie- en remuneratiecommissie.

Persoonsgegevens

 • Geslacht: man
 • Geboortejaar: 1970
 • Nationaliteit: Nederlands

Loopbaan

 • Thesaurier-Generaal, Ministerie van Financiën
 • Directeur-Generaal Internationale Samenwerking, Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Plaatsvervangend Directeur-Generaal Internationale Samenwerking, Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Ambassadeur Millenniumdoelen, Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Plaatsvervangend Hoofd sectie OCW, Inspectie Rijksfinanciën, Ministerie van Financiën

Huidige relevante nevenfuncties

 • Lid Raad van Toezicht, stichting PharmAccess Internationaal Stichting voor innovatie in Gezondheidszorg in ontwikkelingslanden
Drs. J.P. (Jan Peter) Duijvestijn RC

Jan Peter Duijvestijn heeft, na een commerciële carrière met aandachtsgebied financiën, de overstap gemaakt naar de publieke sector. Daar is hij onder meer lange tijd bestuurder geweest bij woningcorporaties. Voorts heeft hij diverse toezichthoudende rollen vervuld, zoals bij de Alrijne Zorggroep in Leiden. 

Hij is sinds 1 juli 2023 lid van de Raad van Toezicht en voorzitter van de Auditcommissie.

Persoonsgegevens

 • Geslacht: man
 • Geboortejaar: 1960
 • Nationaliteit: Nederlands

Loopbaan

 • Bestuurder/CFO ai Woningcorporatie Stadgenoot, Amsterdam
 • Bestuurder/CFO Woningcorporatie Staedion, Den Haag
 • CFO Direct Wonen/Qmulus
 • Lid Deelnemersraad Waarborgfonds Sociale woningbouw
 • Lid hoofddirectie Maritieme SMIT Internationale Groep
 • Diverse Finance Management functies bij Shell Groep

Huidige relevante nevenfuncties

 • Lid raad van commissarissen WoningNet / Lid raad van toezicht Het Vierde Huis 
 • Lid raad van toezicht en voorzitter auditcommissie WoonZorgcentra Haaglanden 
 • Lid college van deskundigen Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland
Dr. M. (Mariëtte) van den Hoven

Mariëtte van den Hoven is Professor, Ethics, Law & Medical humanities bij UMC Amsterdam. Zij is sinds 1 juli 2017 lid van de Raad van Toezicht en lid van de Commissie Onderwijs.

Persoonsgegevens

 • Geslacht: vrouw
 • Geboortejaar: 1970
 • Nationaliteit: Nederlandse

Loopbaan

 • Senior Fellow Universiteit Utrecht (2019 – heden)
 • Onderwijsdirecteur Filosofie en Religiewetenschappen (2015 -2019)
 • Universitair docent bij Ethiek Instituut, Universiteit Utrecht (2003 - heden)
 • Toegepast ethicus bij Centrum voor Bio-ethiek en Gezondheidsrecht, Universiteit Utrecht (1998 - 2003)

Huidige relevante nevenfuncties

 • Lid raad van advies Centrum integriteit organisatie
A. (Anna) Chernilovskaya, PhD

Anna Chernilovskaya is werkzaam als Chief Information Officer/Manager Datacare bij ONVZ. Zij is sinds 13 september 2020 lid van de Raad van Toezicht en is lid van de Auditcommissie.

Persoonsgegevens

 • Geslacht: vrouw
 • Geboortejaar: 1983
 • Nationaliteit: Nederlands

Loopbaan

 • CIO bij ONVZ
 • IT transformation lead, Chief Enterprise Architect bij de Nederlandse Spoorwegen (NS)
 • Enterprise Architect bij Achmea
 • Assistent in Opleiding en later PhD (2014) bij Universiteit Utrecht
 • Gastonderzoeker bij Stanford University, CA (VS), University of Chicago, IL (VS), Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (INRIA), Nancy (Frankrijk)

Huidige relevante nevenfuncties

 • Lid raad van toezicht bij Naturalis Biodiversity Center
 • Lid raad van toezicht Japanmuseum SieboldHuis
Mr. dr. A. (Artie) Ramsodit-de Graaf

Sinds 13 juni 2023 is Artie Ramsodit lid van de Eerste Kamer voor de fractie GroenLinks-PvdA. In 2017 heeft Artie het onderzoeksbureau CitySolutions.nl opgericht. Daarvoor was zij onder meer senior onderzoeker kenniscentrum connected learning bij de Haagse Hogeschool en gemeenteraadslid bij de gemeente Haarlem. Zij is sinds 13 september 2020 lid van de Raad van Toezicht en lid van de Commissie Onderwijs en Onderzoek.

Persoonsgegevens

 • Geslacht: vrouw
 • Geboortejaar: 1975
 • Nationaliteit: Nederlands

Loopbaan

 • Eigenaar van CitySolutions.nl, onderdeel van Humanities Lab, Universiteit van Amsterdam
 • Programmadirecteur bij House of Skills bij de Amsterdam Economic Board
 • Lid examencommissie docent en onderwijsontwikkelaar, Hogeschool van Amsterdam 
 • Lid van de gemeenteraad Haarlem in de domeinen wonen, werk, welzijn, ruimtelijke ordening en economie
 • Strategisch adviseur korpsbeheerder en korpsleiding, politie regio Kennemerland en politieregio Gelderland-Midden 
 • Adviseur en leidinggevende bij ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties en ministerie van Economische Zaken

Huidige relevante nevenfuncties

 • Lid raad van toezicht Open Scholengemeenschap Bijlmer (OSB) (sinds 2016)
 • Lid raad van commissarissen woningcorporatie Vidomes (sinds 2018)
 • Lid raad van toezicht Zonova (stichting voor het primair onderwijs) (sinds 2016)
 • Lid raad van commissarissen zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid (sinds 2022)
 • Lid raad van de Eerste Kamer (sinds 2023)
Twee studenten bekijken boek in de bibliotheek van Hogeschool Leiden

Faculteiten

Hogeschool Leiden heeft vijf faculteiten:

 • Educatie
 • Gezondheidszorg
 • Management en Bedrijf
 • Science and Technology
 • Sociaal Werk en Toegepaste Psychologie.

Iedere faculteit biedt een of meerdere opleidingen aan die inhoudelijk aan elkaar verwant zijn. De inhoud van de verschillende opleidingen en de eisen daaraan zijn binnen de hogeschool vastgelegd in een onderwijs- en examenregeling.

Daarnaast wordt ook praktijkgericht onderzoek verricht binnen de lectoraten en kenniscentra van Hogeschool Leiden. Dit onderzoek staat ten dienste van het onderwijs en de ontwikkeling van de beroepspraktijk. Iedere faculteit heeft een eigen kenniscentrum:

Diensten

Naast de vijf faculteiten heeft Hogeschool Leiden een aantal centrale diensten:

 • Facilitair Bedrijf & Huisvesting
 • Finance & Control
 • Human Resources
 • Informatievoorziening & Technologie
 • Marketing & Communicatie
 • Onderwijs, Onderzoek & Studentenzaken

Deze diensten zijn de organisatie-eenheden van de hogeschool van waaruit de ondersteunende bedrijfsprocessen plaatsvinden. Binnen een dienst zijn samenhangende werkzaamheden op het gebied van bedrijfsvoering ondergebracht.

Een student haalt een sleutel op bij een medewerker van de servicedesk in het hoofdgebouw van Hogeschool Leiden

Commissies

De Raad van Toezicht heeft uit zijn midden drie vaste commissie ingesteld die de Raad ondersteunen bij zijn toezichthoudende taken: de Auditcommissie, de Commissie Onderwijs en Onderzoek en de Selectie- en remuneratiecommissie.

 

Auditcommissie

Het doel van de Auditcommissie is het assisteren van de Raad van Toezicht in zijn functie als toezichthoudend orgaan van Hogeschool Leiden, met als specifieke aandachtspunten:

In het reglement Auditcommissie zijn de taken en verantwoordelijkheden van deze commissie vastgelegd.
 

Selectie- en remuneratiecommissie

Het doel van de Selectie- en remuneratiecommissie is het assisteren van de Raad van Toezicht in zijn functie als toezichthoudend orgaan van Hogeschool Leiden.

De taken en verantwoordelijkheden van deze commissie zijn vastgelegd in het reglement Selectie- en remuneratiecommissie.

Commissie Onderwijs en Onderzoek

Het doel van de Commissie Onderwijs en Onderzoek is het assisteren van de Raad van Toezicht in zijn functie als toezichthoudend orgaan van Hogeschool Leiden, met als specifieke aandachtspunten de vormgeving en borging van de kwaliteitszorg en het beleid ten aanzien van onderwijs en onderzoek. Het reglement Commissie Onderwijs en Onderzoek beschrijft de taken en verantwoordelijkheden van deze commissie.