Overslaan en naar de inhoud gaan Overslaan en naar de footer gaan Overslaan en naar de navigatie gaan
Zoeken

Accreditatie

Op deze pagina vind je informatie over de jaarlijkse verantwoording van de lectoraten en documentatie met betrekking tot de accreditatie van opleidingen.

Accreditatie opleidingen

De Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) accrediteert bestaande en nieuwe opleidingen en beoordeelt de kwaliteitszorg van instellingen in het hoger onderwijs. Lees meer over hoe de accreditatie van onze opleidingen in zijn werk gaat en bekijk de het overzicht van ontwikkelverslagen.

Wat is een accreditatie?

Alle opleidingen worden eens in de 6 jaar geaccrediteerd door de Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Accreditatie is van belang omdat zo komt vast te staan of een opleiding voldoet aan de door de overheid vastgestelde minimale kwalitatieve maatstaven. Het is voor opleidingen een voorwaarde om een door de overheid erkend diploma met bijbehorende graad te kunnen verstrekken. Een extern panel van onafhankelijke deskundigen, benoemd door de NVAO, voert de opleidingsaccreditatie uit. Op basis van de bevindingen stelt het panel een visitatierapport op dat de basis vormt voor het accreditatiebesluit. Meer informatie over de accreditatieprocedures, rapportages en besluiten vind je op de website van de NVAO. 

Ontwikkelverslagen

Naast de uitvoering van de accreditatie en de ontwikkeling van het visitatierapport, voert het panel een ontwikkelgesprek met de opleiding waarin mogelijke verbeteringen vanuit een ontwikkelperspectief aan de orde komen. De uitkomsten van het gesprek worden vastgelegd in een afzonderlijk document dat geen deel uitmaakt van het visitatierapport. Wettelijk is vastgelegd dat de instelling een verslag van het ontwikkelgesprek binnen een jaar na vaststelling van het accreditatierapport openbaar publiceert. 

Visitatie kenniscentra

Het praktijkgericht onderzoek van onze hogeschool vindt plaats binnen onze kenniscentra. Deze kenniscentra worden elke zes jaar door een extern panel beoordeeld op hun kwaliteit aan de hand van het landelijke Brancheprotocol Onderzoek (BKO) 2023-2028

*In 2019 zijn alle kenniscentra positief beoordeeld.

Personen achter laptops werken samen
Meerdere studenten van Hogeschool Leiden luisteren en schrijven of typen mee in de klas

Instellingstoets kwaliteitszorg

Eind 2019 heeft Hogeschool Leiden de instellingstoets kwaliteitszorg (ITK) met goed gevolg doorlopen. De ITK beoordeelt of de instelling beschikt over een kwaliteitscultuur en kwaliteitszorgsysteem die voldoende waarborgen dat het onderwijs aan de (inter)nationale verwachtingen en eisen voldoet. Het visiterende NVAO-panel concludeerde in november 2019 dat Hogeschool Leiden aan alle standaarden voldoet en kwam op grond daarvan tot een positief eindoordeel zonder aanbevelingen. Het behalen van de ITK geeft ons het recht opleidingen voor accreditatie te laten beoordelen op basis van de beperkte opleidingsbeoordeling.

Kwaliteitsafspraken

Hogeschool Leiden heeft in het kader van de landelijke kwaliteitsafspraken een plan voor de inzet van de studievoorschotmiddelen (pdf) opgesteld. In dit plan beschrijven we onze keuze om de studievoorschotmiddelen – voortkomend uit de invoering van het leenstelsel – direct te alloceren aan de faculteiten voor de inzet van extra docentcapaciteit. Deze extra inzet is bedoeld om de doeleinden te realiseren, die in het verlengde liggen van ons instellingsplan en onze ontwerpprincipes, en passen binnen de thema’s uit het sectorakkoord voor de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. De faculteiten hebben hiervoor meerjarige bestedingsplannen opgesteld. De NVAO concludeerde dat Hogeschool Leiden aan alle criteria van het beoordelingsprotocol voldoet. Daarop heeft de minister in april 2020 besloten om de kwaliteitsbekostiging definitief toe te kennen.

Een studente van Hogeschool Leiden luistert in een klaslokaal naar een medestudent en schrijft mee