Overslaan en naar de inhoud gaan Overslaan en naar de footer gaan Overslaan en naar de navigatie gaan
Zoeken

Governance bij Hogeschool Leiden

De Raad van Toezicht en het College van Bestuur zijn verantwoordelijk voor de inrichting en toepassing van de corporate governance en de naleving van de branchecode.

College van Bestuur leden van Hogeschool Leiden Joeri van den Steenhoven en Angelien Sanderman

Instellingsplan

Hogeschool Leiden is trots op de goede kwaliteit van het onderwijs en het onderzoek. Ook vinden we het heel belangrijk om persoonlijk betrokken te zijn bij onze studenten. Dit zijn dingen die ons echt speciaal maken.

Meer informatie over het Instellingplan

Bij Hogeschool Leiden nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus door transparantie te bieden over de werking en het bestuur van onze instelling. We zetten ons in om op een open en heldere manier verantwoording af te leggen aan onze gemeenschap. Dit bereiken we door:

  • Publicatie van Documenten en Verslagen: We zorgen ervoor dat belangrijke documenten en verslagen toegankelijk zijn voor iedereen die interesse heeft in de werking van onze hogeschool. Dit omvat jaarverslagen, beleidsdocumenten, en evaluaties van ons onderwijs en onderzoek.
  • Open Dialoog: We onderhouden een actieve dialoog met studenten, medewerkers, alumni, en externe partners. Door middel van regelmatige bijeenkomsten, forums, en feedbacksessies zorgen we ervoor dat alle stemmen gehoord worden en dat we samen werken aan de continue verbetering van onze instelling.
  • Naleving van de Branchecode: Onze governance-structuur en -praktijken zijn in lijn met de Branchecode Goed Bestuur Hogescholen van de Vereniging Hogescholen. Dit betekent dat we ons committeren aan principes van goed bestuur, integriteit, en verantwoordelijkheid.

Door deze benadering te hanteren, streeft Hogeschool Leiden ernaar om een voorbeeld te zijn van goede governance binnen het hoger onderwijs. We geloven dat door transparantie en openheid we niet alleen voldoen aan onze maatschappelijke verplichtingen, maar ook een omgeving creëren waarin ons onderwijs en onderzoek kunnen floreren.
 

Jaarverslagen

Hogeschool Leiden kent twee soorten jaarverslagen: het algemene jaarverslag en het sociaal jaarverslag. Op zoek naar een verslag van een eerder jaar? Bekijk het jaarverslagen archief onder aan de pagina.

In geval van verschillen of inconsistenties tussen de op deze site opgenomen teksten en cijfermatige opstellingen en die in de originele jaarstukken, prevaleren de laatste.

Jaarverslag 2022

Het jaarverslag geeft in feiten, cijfers en toelichtingen de stand van zaken in 2022 weer. Bekijk het Jaarverslag 2022 (pdf).

Sociaal Jaarverslag 2022

Het sociaal jaarverslag is een verantwoording over het sociale beleid van de hogeschool en geeft een overzicht van de belangrijkste personeelsgegevens en regelingen in 2022. Bekijk het Sociaal Jaarverslag 2022 (pdf).

Archief jaarverslagen

Reglementen en documentatie

Hogeschool Leiden is een in de wet verankerde publieke instelling, met publieke taken en bevoegdheden en grotendeels gefinancierd uit publieke middelen. In de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) staat uitgebreid beschreven hoe het bestuur, het interne toezicht en de medezeggenschap moeten worden ingericht. De Vereniging Hogescholen voegt daar een eigen governance code (‘Branchecode goed bestuur hogescholen’) aan toe met onderling overeengekomen principes die alle hogescholen onverkort moeten toepassen. Veel van deze wetsartikelen en codes bevatten opdrachten aan het instellingsbestuur om zelf aanvullende regelingen en reglementen te ontwerpen.

Bestuur, toezicht en medezeggenschap

Hier vind je een overzicht van de belangrijkste regelingen en reglementen die betrekking hebben op het bestuur, het toezicht en de medezeggenschap van Hogeschool Leiden. 

Het is belangrijk om de verschillende regelingen en reglementen steeds integraal en in onderlinge samenhang te raadplegen.

Statuten stichting Hogeschool Leiden

De statuten leggen de grondregels en bepalingen van stichting Hogeschool Leiden vast. Zo worden de doelstellingen en grondslag van de hogeschool beschreven en worden onder meer de taken en verantwoordelijkheden van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht benoemd.

Bekijk de statuten van stichting Hogeschool Leiden (pdf)

Bestuurs- en beheersreglement

Het bestuurs- en beheersreglement beschrijft in grote lijnen het bestuur, het beheer en de inrichting van de hogeschool. Dit reglement staat niet op zichzelf. Het sluit aan bij de wettelijk bepalingen zoals vastgelegd in boek 2 BW en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en bij diverse interne en externe regelingen geldend voor de hogeschool. Denk hierbij onder andere aan de statuten van de stichting en de Branchecode goed bestuur hogescholen van de Vereniging Hogescholen.

Bekijk het bestuurs- en beheersreglement (pdf)

Sturingsfilosofie

De sturingsfilosofie vormt de basis voor de wijze waarop sturen en samenwerken binnen de hogeschool vorm en inhoud krijgen. In het document worden de principes beschreven die de hogeschool hanteert om te sturen op het realiseren van haar kernambities.

Bekijk de sturingsfilosofie (pdf)

Mandaatregeling en mandaatregister

In de Mandaatregeling is de bevoegdheidsverdeling binnen Hogeschool Leiden in hoofdlijnen beschreven. De uitwerking van de hoofdlijnen in mandaten, volmachten en machtigingen is terug te vinden in het Mandaatregister.

Bekijk de Mandaatregeling (pdf)
Bekijk het Mandaatregister (pdf)

Horizontale dialoog

Het vormgeven van ons onderwijs en onderzoek doen wij in open dialoog met onze omgeving. Het gaat daarbij om het belang dat anderen hebben bij ons werk en ons bestaan, en hoe wij hen daar een positie in geven. In de beleidsnotitie Horizontale dialoog Hogeschool Leiden wordt uiteengezet welke uitgangspunten de hogeschool hanteert als het gaat om deze ‘horizontale dialoog’.

Bekijk het beleid horizontale dialoog Hogeschool Leiden (pdf)

Statuut strategische samenwerking

In het statuut strategische samenwerking legt de hogeschool vast aan welke criteria de samenwerking van Hogeschool Leiden met kennisinstellingen, bedrijven en andere organisaties moet voldoen en op welke wijze wordt geborgd dat de samenwerking blijft voldoen aan deze criteria.

Bekijk het statuut strategische samenwerking (pdf)

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Hogeschool Leiden is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat onze activiteiten het algemeen belang dienen. Wil je Hogeschool Leiden ondersteunen met een schenking, legaat of erfenis? Dan gelden daarvoor belastingvoordelen. Zo kun je als particulier alle giften die je doet aftrekken van de inkomstenbelasting en als BV kan je deze aftrekken van de vennootschapsbelasting.

Informatie over de ANBI status van Hogeschool Leiden

Reglementen Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de hogeschool en staat het College van Bestuur met raad ter zijde. De wijze waarop de Raad dat doet, is vastgelegd in het reglement van de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht heeft uit zijn midden drie vaste commissies ingesteld die de Raad ondersteunen bij zijn toezichthoudende taken: de Auditcommissie, de Commissie Onderwijs en Onderzoek en de Selectie- en remuneratiecommissie. Elk van deze commissies heeft een eigen reglement waarin de taken en verantwoordelijkheden worden toegelicht.

Bekijk het reglement van de Raad van Toezicht (pdf)
Bekijk het reglement van de Auditcommissie (pdf)
Bekijk het reglement van de Commissie Onderwijs en Onderzoek (pdf)
Bekijk het reglement van de Selectie- en remuneratiecommissie (pdf)

Reglementen medezeggenschap

Hogeschool Leiden hanteert een systeem van gedeelde medezeggenschap en heeft op centraal niveau drie medezeggenschapsraden: de Gezamenlijke Vergadering, de Ondernemingsraad en de Studentenraad. Elk van deze centrale medezeggenschapsorganen heeft een eigen reglement waarin de taken en verantwoordelijkheden worden toegelicht.

Bekijk het reglement van de Gezamenlijke Vergadering (pdf)
Bekijk het reglement van de Ondernemingsraad (pdf)
Bekijk het reglement van de Studentenraad (pdf)

Naast de centrale medezeggenschapsorganen is (een deel van) de medezeggenschap decentraal op opleidingsniveau belegd binnen de opleidingscommissies. In het reglement opleidingscommissies is de wijze van benoemen en samenstellen van de opleidingscommissie geregeld, welke bevoegdheden de commissie heeft en wat haar werkwijze is.

Bekijk het reglement opleidingscommissies (pdf)

Meer weten over

Ga direct naar:

Op deze pagina vind je informatie over de verantwoording van Hogeschool Leiden.

Accreditatie

Meer over accreditaties
Op deze pagina vind je de Onderwijs en Examenregeling van Hogeschool Leiden.

Onderwijs- en Examenregeling

Meer over OER'en
Op deze pagina vind je de Rechtsbescherming en reglementen

Rechtsbescherming en Reglementen

Meer over Rechtsbescherming
Op deze pagina vind je informatie over de verantwoording van Hogeschool Leiden.

Accreditatie

Meer over accreditaties
Op deze pagina vind je de Onderwijs en Examenregeling van Hogeschool Leiden.

Onderwijs- en Examenregeling

Meer over OER'en
Op deze pagina vind je de Rechtsbescherming en reglementen

Rechtsbescherming en Reglementen

Meer over Rechtsbescherming