Overslaan en naar de inhoud gaan Overslaan en naar de footer gaan Overslaan en naar de navigatie gaan
Zoeken

Onderzoeksgroep lvb en risicovol gedrag

Onderzoeksgroep lvb en risicovol gedrag doet onderzoek naar mensen met een licht verstandelijke beperking (lvb) die delinquent of ander risicovol gedrag vertonen. Hun problematiek is complex en vraagt om een specifieke aanpak en expertise van de professional. Wanneer er sprake is van moeilijk oplosbare problemen, ontstaan er vragen over bijvoorbeeld ethisch handelen en de professionele verantwoordelijkheid, en is er een zoektocht naar praktische richtlijnen en handvatten. Met ons onderzoek willen we binnen een aantal 'risicogebieden' licht werpen op deze kwesties. We werken hiervoor samen met Middin.

Meer over onze onderzoeken

Werkwijze

Wij helpen het beroepsveld te innoveren door onderzoek uit te voeren naar maatschappelijk relevante vraagstukken met betrekking tot het professioneel handelen in de zorg voor mensen met een lvb. We ontwikkelen richtlijnen, handvatten, methodes en tools, en verzamelen kennis over de effectiviteit van verschillende benaderingen van professioneel handelen. Ons onderzoek begint meestal vanuit vraagstukken uit de beroepspraktijk. Wanneer we zelf vraagstukken formuleren, gaan we uitgebreid in overleg met het werkveld om te verifiëren of deze vraagstukken herkenbaar zijn. Om tot antwoorden te komen is een intensieve samenwerking met het werkveld nodig. We leggen de nadruk op actiegericht onderzoek en hechten bijzondere waarde aan de verhalen van professionals en cliënten. 

Impact

Meer kennis over de combinatie van risicovol gedrag en lvb maakt het voor de betrokken professionals makkelijker om de doelgroep beter en passender te begeleiden. We informeren het werkveld over onze onderzoeksactiviteiten en resultaten via lezingen, presentaties en publicaties. Om ervoor te zorgen dat de kennis op de juiste plek terecht komt en geborgd wordt, streven we ernaar in ons onderzoek meer aandacht te besteden aan implementatie van bevindingen. Naast kennis delen, is het ook aan ons een bredere discussie op gang te brengen over goede zorg en het omgaan met risicovol gedrag. Zo kunnen we bijdragen aan een gemeenschappelijke visie. 

Onderwijs

We werken nauw samen met het profiel Sociaal werk in de Zorg: LVB. Binnen dit profiel worden studenten opgeleid tot sociaal werker met een expertise op het gebied van mensen met een lvb. Daarnaast verzorgen we colleges binnen Hogeschool Leiden, o.a. voor de minoren Werken in het jeugdveiligheidsdomein, Werken in gedwongen kader, de Master Jeugdzorg en binnen de opleiding SJD. Onze onderzoekers laten studenten aan het onderzoek bijdragen in de vorm van een afstudeer-, deelproject of stage. We hebben het 'Basisboek lvb voor sociaal werkers' samengesteld, een naslagwerk voor studenten en we dragen bij aan onderwijs door het organiseren van kennisactiviteiten. 

Hendrien Kaal, lector onderzoeksgroep lvb en risicovol gedrag
Risicovol gedrag van mensen met een lvb vraagt om een specifieke aanpak en expertise.

Onze onderzoekslijnen

Foto van een bord gebruikt bij de presentatie

Onze onderzoeksprojecten worden uitgevoerd binnen de volgende vijf onderzoekslijnen.

Omgaan met risicovol gedrag

lvb en risicovol gedrag: onderzoek rond een nieuw risico-inventarisatie-instrument; zoeken naar handvatten voor zorgmedewerkers met cliënten met lvb+-problematiek.

Criminaliteit
 • Handreikingen: handvatten voor de herkenning van een lvb en het bieden van passende hulp.
 • Met zorg naar de politie: komen tot een zorgvuldige afweging w.b.t. de omgang met delinquent gedrag van cliënten en de inzet van het strafrecht.
 • Proeftuin implementatie lvb tool 3RO: beleidskaders en richtlijnen voor het werken met mensen met een lvb binnen de 3RO.
 • Sanctietoemeting bij lvb: inzichten rond de vraag of iemand met een lvb een rol moet spelen bij het bepalen van de straf.
Digitaal burgerschap

Jongeren lopen diverse veiligheidsrisico’s in het gebruik van internet, zoals cyberpesten en oplichting. Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB-jongeren) lijken extra kwetsbaar voor deze risico’s hetgeen kan leiden tot zowel dader- als slachtofferschap. Er bestaat echter nog weinig wetenschappelijke aandacht voor dit probleem en er is sprake van een grote handelingsverlegenheid bij opvoeders en professionals. Het promotieonderzoek ‘Online en Beperkt’ van Rogier de Groot wil een eerste aanzet geven om deze leemte op te vullen door te kijken naar het digitale leven van jongeren met een LVB en de wijze waarop ze daarin begeleid worden door professionals in de zorg. In 2019 is het eerste artikel gepubliceerd, over de methodologische complicaties bij het doen van onderzoek bij deze doelgroep. In 2022 zijn twee artikelen gepubliceerd die beschrijven wat zorgprofessionals doen in de onlinebegeleiding van jongeren met een LVB, en waar ze in de praktijk tegenaan lopen. Op basis hiervan is een conceptueel model ontwikkeld waarin duidelijk wordt hoe perceptieve processen keuzes in begeleiding sturen. Rogier de Groot geeft met regelmaat workshops om professionals te helpen minder handelingsverlegen te worden op dit gebied (verwijzing kennisactiviteiten).

In 2021 hebben we samen met Middin de werkgroep LVB en Online opgericht om na te denken over hoe digitaal burgerschap van cliënten met een LVB een rol zou moeten spelen in de dagelijkse begeleidingspraktijk van Middin en hoe dit zou kunnen worden vertaald naar een missie en visie voor de organisatie. In de loop van 2021 is een subsidie toegekend vanuit het ZOF (Zorgondersteuningsfonds) om de werkgroep om te vormen naar een onderzoeksgroep die zich bezig gaat houden met het realiseren van de missie en visie door middel van het ontwikkelen, uitvoeren, evalueren en implementeren van handvatten om de handelingsvaardigheden van begeleiders te vergroten. Inmiddels zijn een aantal van deze handvatten ontwikkeld. Zo is bijvoorbeeld een online quiz ontwikkeld die begeleiders kunnen spelen met hun cliënten en die begeleiders helpt om op een laagdrempelige manier inzicht te krijgen in het kennisniveau van cliënten t.a.v. de digitale wereld. Er is een gameavond ontwikkeld waarbij begeleiders en jongeren samen gaan gamen zodat begeleiders zich beter in kunnen leven in de een deel van de online leefwereld van jonge cliënten. En er is een escaperoombordspel ontwikkeld waarbij cliënten samen met hun begeleider een spannend verhaal doorlopen waarin diverse puzzels en opdrachten zitten rond het thema digitaal burgerschap. Doel is om begeleiders te helpen om het gesprek aan te gaan over het digitale leven van cliënten zodat er nieuwe aanknopingspunten ontstaan voor in de begeleiding. Het idee voor dit spel is beloond met de stimuleringsprijs (de MNX-Challenge) van het Netwerk Mediawijsheid die uitgereikt werd tijdens de MNX 2022 in Beeld en Geluid in Hilversum. 

Podcast 1: Online gedrag van mensen met een licht verstandelijke beperking - Middin
Podcast 2: Lvb en online gedrag - Middin

Leefstijl

Nadere informatie volgt

Woonhygiënische problematiek

Woonhygiënische problematiek is een thema dat slechts zeer sporadisch besproken wordt, maar dat steeds veel herkenning oproep wanneer je erover begint. Voor een eerste globale verkenning van de aard en de omvang van de problematiek binnen Middin zijn in de zomer van 2022 veertien interviews gehouden met begeleiders en gedragsdeskundigen van Middin. Dit heeft geleid tot een aantal mooie casusbeschrijvingen die de problematiek illustreren (zie artikel Sozio), en tot de conclusie dat de er omtrent de problematiek veel handelingsverlegenheid is. De literatuur geeft geen inzicht in de prevalentie van vervuiling en hoarding bij mensen met een lvb. Meer kennis over de aard en de omvang van vervuiling en hoarding onder mensen met een lvb die zorg ontvangen is gewenst.

Besloten werd om na deze eerste verkenning de focus te leggen op een nadere bepaling van de omvang van de problematiek. Dit heeft geleid tot een prevalentiestudie onder cliënten van Middin dat antwoord moest geven op de volgende vragen.

 • Wat is de prevalentie van hoardinggedrag en problematische woningvervuiling in de populatie mensen met een lvb die specialistische lvb-zorg krijgen?
 • Hoe vaak komen hoardinggedrag en problematische woningvervuiling samen voor?
 • Wat is de ernst en de aard van het hoardinggedrag en de problematische vervuiling in de populatie mensen met een lvb die specialistische lvb-zorg krijgen?

Dit onderzoek heeft bevestigd dat woonhygiënische problematiek dusdanig vaak voorkomt dat het onze volle aandacht verdient. Op dit moment zijn we samen met Middin bezig met een actiegericht praktijkonderzoek waarin gekeken worden hoe medewerkers ondersteund kunnen worden in de begeleiding van mensen met een lvb en woonhygiënische problematiek. 

Bijlagen: 

De SCIL - een handvat

Een licht verstandelijke beperking (lvb) is niet altijd direct zichtbaar, maar wel van grote invloed op het algemeen functioneren. Bij een lvb gaat het om een combinatie van een lager dan gemiddeld IQ (tussen de 50 en 85) en beperkingen in het gedrag die leiden tot problemen in het maatschappelijk functioneren. 

Bekijk de Screener voor Intelligentie en licht verstandelijke beperking (SCIL) om snel een mogelijke lvb vast te stellen. 

Doelgroep: SCIL 14-17 en SCIL 18+

Er zijn 2 verschillende screeners samengesteld, eentje voor de leeftijdscategorie 14 tot 17 jaar en een screener voor de 18+ categorie. Deze kunnen in de volgende werkvelden worden toegepast:

 • Politie, justitie en reclassering
 • In de psychiatrie (algemeen en forensisch), voorafgaand aan behandeling
 • Voortgezet onderwijs (o.a. praktijkonderwijs en vmbo)
 • Dak- en thuislozenzorg
 • Bij MEE (ondersteuning bij leven met een beperking)
Veelgestelde vragen rond SCIL

Professionals hebben vaak vergelijkbare vragen over de afnemer (1), de respondent (2), het instrument (3), de afname (4) en de beschikbaarheid (5). Er zijn een aantal mogelijkheden om antwoord op deze vragen te vinden:

SCIL via video

Uit ons onderzoek blijkt dat SCIL ook via een videoverbinding betrouwbaar is. Dit kan handig zijn wanneer de afnemer en de cliënt niet in dezelfde ruimte aanwezig kunnen zijn, bijvoorbeeld wanneer de cliënt in detentie zit. Een samenvatting van de bevindingen staat in deze factsheet (pdf); het meer uitgebreide onderzoeksverslag vind je hier (pdf).

Interesse?

Wil je meer weten over de SCIL? Kijk op Hogrefe Uitgevers BV

Benieuwd naar toepassingen van de SCIL? 
Bekijk de evaluatie van de pilots Screenen voor LVB in het gevangeniswezen (pdf) en Screening van de LVB in de jeugdstrafrechtketen.

Onze kennisactiviteiten

Om de kennisoverdracht vanuit ons onderzoek verder te stimuleren, organiseren we verschillende kennisactiviteiten.

Jongeren met een lvb online
Praktische info workshop

Jongeren met een lvb lijken door hun verminderde cognitieve en sociaal adaptieve vermogen extra kwetsbaar in de virtuele wereld, al is daar wetenschappelijk gezien weinig over bekend. Rogier de Groot verdiept zich in de digitale wereld van jongeren met een lvb door langere tijd met hen op te trekken en samen met hen online te gaan. In deze workshop deelt hij zijn ervaringen en bevindingen en neemt hij je mee in de digitale wereld van deze jongeren. Hij laat zien dat we veel kunnen leren van de digitale ervaringen van de jongeren zelf. Ook legt hij uit dat we ons virtueel meer met hen verbonden moeten gaan voelen. Zo kun je uiteindelijk de kwaliteit van de zorg en het welzijn van de jongeren naar een hoger niveau tillen.

Door het deelnemen aan deze workshop worden er - indien je beschikt over een SKJ-nummer - automatisch en digitaal twee SKJ-punten aan jou toegekend. 

Voor wie

begeleiders (ambulant en woonbegeleiding) van jongeren en jongvolwassenen met een lvb

Data workshop

donderdag 5 maart van 14:30 - 16:30 uur
donderdag 16 april van 14:30 - 16:30 uur

Duur workshop

2 uur

Workshopleider

Rogier de Groot, docent en onderzoeker

Aantal deelnemers

maximaal 20

Kosten

115 euro excl. btw

Inschrijven

via een mail naar Femia Vuist ([email protected]) onder vermelding van Workshop Online

Wat kun je verwachten?

Deze twee uur durende workshop begint met een inhoudelijke toelichting op de problematiek en het promotieonderzoek van Rogier de Groot. Daarna ervaar je aan de hand van een aantal prikkelende werkvormen wat de kansen en uitdagingen zijn in de online begeleiding van jongeren met een lvb. Rogier zal daarbij samen met de deelnemers kritisch kijken naar hun (toekomstige) beroepsmatig handelen.

Leerdoelen

Tijdens deze workshop staan twee leerdoelen centraal:

 • Je kunt na de workshop kritisch kijken naar te maken en gemaakte keuzes in het beroepsmatig handelen ten aanzien van het onlinegedrag van jongeren met een lvb.
 • Op basis van deze kritische blik kun je enkele lessen trekken die relevant zijn voor de eigen beroepspraktijk. 
Over de workshop begeleider

Rogier de Groot is docent en onderzoeker aan de faculteit SW&TP van Hogeschool Leiden. Daarnaast is hij lid van de kenniskring van het onderzoeksgroep lvb en risicovol gedrag en promoveert hij op het online gedrag van jongeren met een lvb.

Interesse?

Neem dan contact op met Femia Vuist! Mail naar [email protected].

Vaardig met de SCIL
Praktische info workshop

Een lvb blijkt in de praktijk vaak niet of laat te worden herkend. Zelfs voor professionals met ruime ervaring met de doelgroep is herkenning van een lvb soms moeilijk: je kunt een lvb ook niet aan het uiterlijk aflezen. Om de herkenning te vergemakkelijken is de SCIL ontwikkeld: een screeningsinstrument waarmee in 10 tot 15 minuten tot een onderbouwd vermoeden van een lvb kan worden gekomen. Maar hoe neem je de SCIL af en wat doe je met de uitkomsten? In deze workshop leer je de do’s en dont's met betrekking tot de SCIL.

Voor wie

voor iedereen die overweegt om de SCIL in zijn of haar werkgebied te gaan gebruiken, bijvoorbeeld reclassering, verslavingszorg, dak- en thuislozenzorg, schuldhulpverlening, GGZ, huisartsen

Data workshop

dinsdag 3 maart van 14:00 - 16:30 uur
dinsdag 7 juli van 14:00 - 16:30 uur

Duur workshop

2,5 uur

Workshopleider

Hendrien Kaal, lector

Aantal deelnemers

maximaal 15

Kosten

130 euro excl. btw

Inschrijven

via een mail naar Femia Vuist ([email protected]) onder vermelding van Workshop SCIL

 

Wat kun je verwachten?

Deze twee uur durende workshop begint met een korte uitleg over de achtergrond en de ontwikkeling van de SCIL. Vervolgens wordt ingegaan op het afnemen hiervan. Je gaat oefenen met de afname en er wordt gediscussieerd over de mogelijke knelpunten bij de implementatie van de SCIL. Hierbij wordt gezamenlijk gezocht naar oplossingen.

Na afloop van de workshop krijg je 10 SCIL-formulieren mee om zelf verder mee te oefenen.

Leerdoelen

Na het volgen van deze workshop:

 • weet je hoe de SCIL tot stand gekomen is.
 • weet je welke conclusies je aan de uitkomsten van de SCIL mag verbinden.
 • ken je de do’s en don’ts bij het afnemen van de SCIL.
 • heb je ervaring opgedaan met het afnemen van de SCIL.
 • heb je nagedacht over hoe je de SCIL kan gebruiken in jouw werk.
Over de workshop begeleider

Hendrien Kaal is lector lvb en risicovol gedrag. Zij houdt zich bezig met divers onderzoek over lvb in de strafrechtsketen en het omgaan met delinquent gedrag in de zorg. Hendrien is een van de ontwikkelaars van de SCIL.

Interesse?

Heb je interesse in deze workshop? Neem dan contact op met Femia Vuist via [email protected].

Aangifte bij cliënten met een lvb
Praktische info workshop

Ook mensen met een lvb plegen soms crimineel gedrag. Vrijwel alle medewerkers in de lvb-zorg worden in meer of mindere mate geconfronteerd met wetsovertredingen door hun cliënten: agressie, vernieling, diefstal of brandstichting. Hierbij staan zij soms voor de moeilijke beslissing of zij een beroep moeten doen op de strafrechtsketen. Is een aangifte gepast? In wiens belang is dat? Wij hebben hier onderzoek naar gedaan en een checklist ontwikkeld die helpt om zulke moeilijke beslissingen te onderbouwen. In deze workshop wordt ingegaan op de dilemma’s en overwegingen rondom aangifte doen.

Na afloop van de workshop krijg je de ‘Checklist voor een weloverwogen besluitvorming’ en het boek ‘Met zorg naar de politie’.

Voor wie

begeleiders (ambulant en woonbegeleiding) van jongeren en jongvolwassenen met een LVB

Data workshop

donderdag 16 april van 14:00 - 16:30
dinsdag 7 juli van 14:00 - 16:30

Duur workshop

2,5 uur

Workshopleider

Hendrien Kaal, lector

Aantal deelnemers

maximaal 20

Kosten

130 euro excl. btw

Inschrijven

via een mail naar Femia Vuist ([email protected]) onder vermelding van Workshop Aangifte
 

Wat kun je verwachten?

In deze twee uur durende workshop wordt, na een korte uitleg over de achtergrond van het onderzoek, ingegaan op de kennis die nodig is om beslissingen rondom aangifte te nemen. Vervolgens wordt ingegaan op de diverse dilemma’s die rondom aangifte spelen. Door diverse werkvormen wordt bijgedragen aan het ontwikkelen van een eigen visie rondom het doen van aangifte.

Leerdoelen

Tijdens deze workshop staan twee leerdoelen centraal:

 • Je kunt na deze workshop kritisch kijken naar te maken en gemaakte keuzes rondom aangifte bij delinquent gedrag van cliënten met een lvb.
 • Op basis van deze kritische blik kun je enkele lessen trekken die relevant zijn voor de eigen beroepspraktijk.
Over de workshop begeleider

Hendrien Kaal is lector lvb en risicovol gedrag. Zij houdt zich bezig met divers onderzoek over lvb in de strafrechtsketen en het omgaan met delinquent gedrag in de zorg. Ook is Hendrien auteur van diverse boeken waaronder het boek ‘Met zorg naar de politie: over besluitvorming rond aangifte van strafbaar gedrag binnen de lvb-zorg’ .

Interesse?

Heb je interesse in deze workshop? Neem dan contact op met Femia Vuist via [email protected].

studenten samen aan tafel in bibliotheek, boeken op achtergrond laptop op tafel
Afstand en nabijheid in de zorg voor mensen met een lvb
Over de workshop

In de zorg rondom mensen met een lvb doen zich regelmatig situaties voor waarbij dilemma’s worden ervaren worden rond de relationele afstemming tussen cliënt en begeleider. Denk aan vragen als: Welke informatie over je eigen leven deel je met je cliënt? Mag je met de cliënt afspreken buiten je werktijd? Kun je je cliënt je directe werktelefoonnummer geven? Hoe ga je om met het contact met cliënten op sociale media? 

De workshop is er op gericht samen na te denken over dilemma's omtrent afstand en nabijheid. Bij dergelijke dilemma's zijn er doorgaans geen pasklare antwoorden. De workshop heeft dan ook als doel je uit te dagen tot reflectie op deze thematiek. Zo ga je naar huis met een beter beeld van waar je staat, waar je grenzen liggen, en hoe je je visie kan onderbouwen en beargumenteren.

Praktische info

Voor wie

begeleiders van mensen met een LVB

Data workshop

donderdag 28 mei van 13:30 - 16:30

Duur workshop

3 uur

Workshopleider

Lesley van Scheppingen, docent en onderzoeker

Aantal deelnemers

maximaal 15

Kosten

155 euro excl. btw

Inschrijven

via een mail naar Femia Vuist ([email protected]) onder vermelding van Workshop Afstand en nabijheid
 

Wat kun je verwachten?

Deze drie uur durende workshop start met een presentatie met enkele inzichten uit literatuur en onderzoek. Op basis van deze inzichten gaan we aan de slag met verschillende activerende werkvormen die als basis dienen voor verdere discussies over concrete dilemma's uit het werkveld.

Leerdoelen

Tijdens deze workshop staan twee leerdoelen centraal:

 • Je kunt reflecteren op dilemma's rondom het thema 'afstand en nabijheid' binnen je eigen beroepspraktijk.
 • Je hebt een visie ontwikkeld op jouw grenzen als professional rondom afstand en nabijheid en kan deze visie onderbouwen.
Over de workshop begeleider

Lesley van Scheppingen is onderzoeker bij onderzoeksgroep lvb en risicovol gedrag, docent Sociaal werk en profielleider van het profiel Sociaal werk in de Zorg-LVB. Binnen haar werkzaamheden als onderzoeker houdt zij zich onder andere bezig met het onderwerp 'afstand en nabijheid in de zorg voor mensen met een LVB'.

Interesse?

Heb je interesse in deze workshop? Neem dan contact op met Femia Vuist via [email protected].

Samen onderzoeken?

Hendrien Kaal

Lector Onderzoeksgroep lvb en risicovol gedrag
Docent Hendrien Kaal op de hogeschool Leiden

Onze lector

Lector Hendrien Kaal doet onderzoek naar mensen met een lvb in de justitiële keten. Met de nadruk op de herkenning van mensen met een lvb, kennisversterking op het gebied van lvb binnen de strafrechtsketen en de specifieke problematiek van delinquenten met een lvb. 

Lees meer over onze lector

Uitgelicht

Toegepaste Psychologie

Voltijd
Lees meerover Toegepaste Psychologie
Studenten kijken in boek hogeschool leiden

Instrument voor risicovol gedrag ontwikkeld

Nieuws | Onderzoek
Lees meerover Instrument voor risicovol gedrag ontwikkeld
Twee jongeren die in drugs dealen vanuit een rode auto

Onze resultaten; publicaties en factsheets

ruimte in een bibliotheek, op afstand zitten studenten in oranje banken te studeren, tussen de boeken in wandrekken
Bekijk alle publicaties

Ons team

Hendrien Kaal

Lector LVB en risicovol gedrag
Foto van Hendrien Kaal

Lesley van Scheppingen

Docent-onderzoeker
Lesley van Scheppingen

Nienke Spaan

Docent-onderzoeker
Foto van Nienke Spaan

Rogier de Groot

Docent-onderzoeker LVB en risicovol gedrag
Foto van Rogier de Groot

Tsjardo de koningspoedel

Assistentiehond
Foto van de brave assistentiehond Tsjardo

Ons netwerk

Vier studenten tijdens een meeloopdag van Hogeschool Leiden.

Zonder hulp van het werkveld geen onderzoek. Wij delen daarom de resultaten van ons onderzoek met de professionals in het werkveld, zodat er een samenwerking tussen onderzoek en dagelijkse praktijk ontstaat. Wij hebben een samenwerkingsverband met Middin en werken in een kenniskring van onderzoekers en docenten (zie Ons team).

Meer informatie? 
Ga naar ons kenniscentrum Samen Redzaam, of mail met Hendrien Kaal, [email protected].

Het laatste nieuws

Kennis midden in de praktijk laten landen: hogeschool en Middin zetten samenwerking voort

3 juni 2024 | Algemeen
De samenwerking tussen Hogeschool Leiden en Middin wierp de afgelopen vier jaar haar vruchten af: gezamenlijk onderzoek, nieuwe onderwijsmodules, uitwisselingen van medewerkers en de start van wederzijdse stageplekken.
Lees meerover Kennis midden in de praktijk laten landen: hogeschool en Middin zetten samenwerking voort
Joeri van den Steenhoven, lid van het College van Bestuur van Hogeschool Leiden en Emmeke van Eersel, voorzitter van de Raad van Bestuur van Middin, ondertekenen de hernieuwde samenwerking

Hendrien Kaal bij Living lab LVB en herstelrecht

22 april 2024 | Onderzoek
Wat een inspirerende en creatieve dag hadden we vandaag bij Expect Jeugd in Amsterdam. Met gemotiveerde professionals uit de mediation, de hulpverlening en ‘t (jeugd)strafrecht werken aan tools voor cliënten met een licht verstandelijke beperking (lvb).
Lees meerover Hendrien Kaal bij Living lab LVB en herstelrecht
Groepsresultaat van het Living lab LVB en herstelrecht

De cruciale samenwerking tussen onderzoek en praktijk

15 januari 2024 | Onderzoek
PODCAST - Hoe kunnen onderzoek en praktijk elkaar versterken en wat is daarvoor nodig? Lector Hendrien Kaal: “Zonder praktijk geen onderzoek. De praktijk is ons onderzoeksveld."
Lees meerover De cruciale samenwerking tussen onderzoek en praktijk
Microfoonopstelling dat gebruikt wordt voor het opnemen van podcasts
Bekijk al het nieuws