Tulpenveld

Geschikte bodem voor duurzame tulpenteelt

De bollenteelt staat voor een enorme uitdaging, de sector moet overgaan van een chemisch gestuurde teelt naar een duurzame, meer natuurlijke teelt. Een vitale bodem speelt hierin een belangrijke rol. In dit onderzoek wordt metagenomics ingezet om veranderingen in de bodemdiversiteit te volgen onder invloed van biologische interventies.

Belang onderzoek

Een geschikte bodem voor de tulp of elk ander gewas vereist precisie microbiologie voor het verkrijgen van de juiste op het gewas afgestemde microbiologische flora van de bodem, de zgn. bodemmicrobiota.

Dit vereist maatregelen zoals de input van (micro) organismen met antagonistische werking tegen ziekten en plagen, het toevoegen van groeibevorderaars zoals mycorrhiza en andere grondverbeterings- en grondbewerkingsmethoden

Doelstelling

De doelstelling van dit project is het verkennen van de opties om een adviessysteem te ontwikkelen op basis van de metagenomics analyse van de bodem. Er wordt nagegaan in hoeverre meetgegevens kunnen dienen als basis voor adviezen over het in stand houden/verbeteren van de functionele bodembiodiversiteit en vaststellen wat de praktische bruikbaarheid is van de uitkomsten bij routinematig bodemonderzoek.

Onderzoeksopzet

Om het effect van deze maatregelen te kunnen monitoren zal een “metagenomics” platform worden ontwikkeld waarmee de bodem (micro)biologie zo volledig mogelijk taxonomisch en functioneel in kaart kan worden gebracht. Dit geeft de mogelijkheid om bodemkwaliteitsindicatoren en natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen te ontwikkelen voor het optimaal geschikt maken van de bodem voor de teelt van tulpen.

Tijdens de kick-off is aan kennisdeling gedaan en zijn er afspraken gemaakt over de protocollen (bemonstering, voorbewerking en opslag) voor metagenomics van de bodem. Ook is er gesproken over de aanpak van het veldonderzoek en werd aandacht besteed aan wat de tulpentelers precies willen weten en hoe de onderzoeksdata zo vertaald worden dat de telers er daadwerkelijk mee aan de slag kunnen.

Type project

Dit project is gefinancierd met een RAAK-mkb subsidie van Nationaal regieorgaan praktijkgericht onderzoek SIA.

Samenwerking

In het project is er een samenwerking met verschillende partijen. In de eerste plaats worden de eindgebruikers (tulpentelers) actief betrokken bij het project. Daarnaast zijn bedrijven betrokken die producten en adviezen leveren ter verbetering van de bodem. Kennisinstellingen (Naturalis en Universiteit Leiden) zorgen voor aanvulling van de aanwezige expertise. Overige organisaties zoals KAVB, Greenport Duin- en Bollenstreek en IGH BV zijn aangehaakt om de kennis die het project oplevert breed te kunnen delen.