Studenten Hogeschool Leiden.

Levensvaardigheden van studenten

Als studenten de hogeschool binnenkomen hebben zij verschillende achtergronden en verschillende leerpaden bewandeld. Hoe de leerpaden binnen de hogeschool verder lopen is deels afhankelijk van factoren waar we weinig tot geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals erfelijkheidsfactoren, vooropleiding student, opleidings- en inkomensniveau van ouders en culturele achtergrond. Deels zijn de leerpaden afhankelijk van factoren die wel of enigszins te beïnvloeden zijn, zoals motivatie, doorzettingsvermogen, sociale vaardigheden, leerhouding en -gedrag en mentale gezondheid.

Mentaal uitgeput

Mentale gezondheid speelt in toenemende mate een rol bij het studiesucces van studenten: steeds meer studenten ervaren stress, depressieve gevoelens en vermoeidheid. Zij geven aan vaak of heel vaak emotioneel uitgeput te zijn (75%) en één op de drie studenten heeft een verhoogd risico op een burn-out.

Studenten worstelen met het in de lucht houden van alle ballen; naast hun studie werken studenten vaak veel, ze hebben een druk sociaal leven en zijn constant bezig met sociale media. Ook worden zij doorgaans gezien en benaderd als volwassenen, terwijl uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat zij nog ondersteuning nodig hebben bij het gemotiveerd blijven en doorzetten na de zoveelste herkansing of tegenvallende stage. Zij zijn nog onvoldoende in staat hun impulsen te controleren en te plannen omdat hun prefrontale cortex nog onvolledig ontwikkeld is. Dit alles heeft nadelige gevolgen voor het studiesucces van studenten.

Investeren loont

Als studenten adequaat leren omgaan met spanningen, in staat zijn om sociale steun te zoeken en stress kunnen managen, laten zij betere studieresultaten zien, vallen er minder studenten uit en is het welbevinden van studenten hoger. Ook gevoelens van zelfsturing, kunnen plannen en organiseren, betrokkenheid bij onderwijsactiviteiten, doorzettingsvermogen en (kritisch) communiceren in de collegezaal dragen bij aan studiesucces.

Deze zogenaamde levensvaardigheden zorgen ervoor dat studenten mentaal gezond zijn, dat zij zich goed staande houden in sociale situaties en dragen bij aan studiesucces en een belangrijke voorwaarde voor studiesucces, de motivatie om te leren. Levensvaardigheden zijn psychosociale vaardigheden die nodig zijn om met alledaagse eisen en uitdagingen om te gaan. Het betreft vaardigheden zoals omgaan met emoties en stress, je inleven in anderen, opbouwen en onderhouden van relaties, kritisch denken en oplossen van problemen. Deze levensvaardigheden leveren niet alleen op individueel niveau een bijdrage, maar zorgen ook voor een kansrijke, veilig en gezonde leer- en leefomgeving binnen scholen.

Het project Levensvaardigheden voor Studenten

Om deze redenen is het lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding van Hogeschool Leiden gestart met het project 'Levensvaardigheden voor Studenten' om studenten te ondersteunen in het omgaan met dagelijkse taken en uitdagingen in het studentenleven en hiermee hun welzijn en studiesucces te vergroten. Ook het betrekken van ouders bij school kan betekenisvol zijn.

Binnen dit project gaat het lectoraat met een nieuwe interviewmethode inventariseren welke levensvaardigheden voor studenten (minder) belangrijk zijn, wat docenten/decanen hierin betekenen of zouden willen betekenen, welke initiatieven er bestaan en wat er mogelijk nog ontwikkeld zou kunnen worden. Hierdoor leveren we een bijdrage aan het welzijn en studiesucces van alle studenten van Hogeschool Leiden en aan een positief leer- en leefklimaat.