Hogeschool Leiden

Leuker voor Later

De participatiesamenleving vraagt veel van ouders. Zij zijn op zichzelf en hun netwerk aangewezen, waardoor het soms lastig is om alle ballen in de lucht te houden (zoals de combinatie van werk, zorg voor de kinderen, de partnerrelatie en de financiën). Dit is van invloed op het welzijn van ouders. Dit vraagt aandacht, want we weten uit onderzoek dat als ouders goed in hun vel zitten, dit het opvoeden en de ontwikkeling van kinderen ten goede komt. Positief ouderschap gaat vooraf aan positief opvoeden!

Doel van het onderzoek

Het onderzoek Leuker voor Later heeft als doel het bevorderen van het welzijn van ouders en hun kinderen in Nederland door inzichten die worden verkregen over de ontwikkeling van ouderschap te delen met de samenleving en professionals. Zij die dagelijks, direct of indirect, met ouders werken kunnen hierdoor welzijnsbevorderend interveniëren.

Centraal staan de vragen:

  • welke behoefte aan steun hebben ouders, om hun welzijn te vergroten?
  • wat onderscheidt ouders die het ouderschap naar tevredenheid vervullen van ouders die het moeilijk aankunnen en/of moeilijk vinden?

Stand van zaken

De eerste fase van het onderzoek duurde vier jaar en ging van start in 2015. Ruim 500 ouders zijn vanaf de geboorte van hun kind gevolgd. Het onderzoek bestond uit drie onderdelen: een halfjaarlijkse vragenlijst, interviews en ouder-kind-observaties aan huis. Deelnemers in de Leidse regio namen deel aan alle onderdelen, deelnemers daarbuiten vulden alleen de vragenlijsten in.

Inmiddels is het onderzoek aanbeland in de tweede fase: de basisschoolperiode. In deze fase van het onderzoek vullen ouders elk schooljaar een vragenlijst in. Daarnaast worden deelnemers drie keer (online) geïnterviewd: in groep 3, groep 6 en groep 8.

Impact COVID-19 op jonge gezinnen

De data die in het Leuker voor Later onderzoek is verzameld, maakt het mogelijk om het welzijn en de levensvaardigheden van ouders, het gezinsfunctioneren, en de ontwikkeling van kinderen in de vijf jaren vóór de pandemie te vergelijken met tijdens de pandemie. Op deze manier kan de impact van COVID-19 op jonge gezinnen op een unieke manier worden onderzocht. Hier vindt u meer informatie over het COVID-19 onderzoek.

Eerste resultaten van het onderzoek

De eerste fase van het onderzoek heeft al veel waardevolle infromatie opgeleverd. Ouders gaven aan beter voorbereid te willen zijn op het ouderschap en (nieuwe) partnerschap. Zij beleven in de beginperiode van het ouderschap een meer 'grijze' dan 'roze' wolk en worstelen met het in de lucht houden van alle ballen. Deze belangrijke uitkomst heeft o.a. geleid tot: 

  • De ontwikkeling van de preventieve cursus OuderTeam
  • Het opzetten van een jaarlijkse Baby- en Peutermarkt waar infromatie te vinden is over opvoeden en ouderschap, in samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin in Leiden 
  • Het schrijven van het boek Ouderschap is Jongleren

Verder geven we lezingen, schrijven publicaties en houden de deelnemers middels nieuwsbrieven op de hoogte van het onderzoek. Enkele resultaten zijn hier verder beschreven:

Leuker voor vaders

Vroeger werd er, wanneer er gesproken werd over ouders, vaak moeders bedoeld. Gelukkig is dat nu anders. Om het perspectief van vaders extra goed in beeld te krijgen, hebben we binnen Leuker voor Later het project ‘Leuker voor vaders’ opgezet. Hierin duiken studenten en onderzoekers nog dieper in de beleving van het vaderschap en de eventuele ondersteuningsbehoefte van vaders. Het Janivo-fonds is medefinancier van dit project.

Meer informatie

Heeft u vragen? Mail dan naar leukervoorlater@hsleiden.nl.

Volg het project via onze LinkedIn