Lectoraat Residentiële Jeugdzorg

Balkan-project

Het Balkan-project is een vierjarig project (2017-2021) dat als doel heeft om een veilig, stimulerend en rehabiliterend klimaat in justitiële jeugdinrichtingen in Albanië, Kosovo en Macedonië te realiseren. Het project is opgezet door het Nederlands Helsinki Comité en is een samenwerking tussen partijen in Nederland, Albanië, Kosovo en Macedonië.

Wat wordt er gedaan?

Het doel van het vierjarige project is om justitiële jeugdinrichtingen in Albanië, Kosovo en Macedonië te ondersteunen bij het vormgeven van een duurzaam veilige, stimulerende en rehabiliterende omgeving voor minderjarigen die in aanraking zijn gekomen met justitie. Het lectoraat Residentiële jeugdzorg draagt hieraan bij door zich te richten op verbetering van het leef- leer- en werkklimaat binnen justitiële jeugdinrichtingen in deze landen.

Het project bouwt voort op de resultaten van het succesvolle MATRA / CoPROL-project 2013-2017 dat het Nederlands Helsinki Comité uitvoerde in de betreffende landen. Dit project zorgde voor belangrijke veranderingen die zich richten op een veilige en rehabiliterende omgeving. Het huidige project borduurt voort op de verbeteringen die al gedaan zijn, en aanvullende werkmethoden moet ervoor zorgen dat verbeteringen behouden blijven.

Waarom is het project belangrijk?

Door de vele problemen waar minderjarige gedetineerde jongeren in Albanië, Macedonië en Kosovo mee kampen, is het moeilijk voor hen om succesvol te re-integreren in de maatschappij. Er is sprake van armoede, hoge recidivecijfers, een gebrekkige samenwerking met ouders en andere partijen en er is weinig oog voor preventie. In dit project, opgezet door het Nederlands Helsinki Comité, is het doel om het gevangenisstelsel dusdanig te hervormen, dat re-integratie van jongeren die in aanraking komen met justitie succesvoller verloopt.

Op wie richt het project zich?

Het project richt zich op minderjarige jongeren in justitiële jeugdinrichtingen in Albanië, Kosovo en Macedonië.

Hoe ziet het project eruit?

Onderzoekers van het lectoraat scholen medewerkers binnen enkele gesloten (justitiële) instellingen in de principes van een goed leef- leer- en werkklimaat en de invloed hiervan op rehabilitatie en resocialisatie, en daarmee op een succesvolle  re-integratie. Ook nemen ze de vragenlijsten af bij jongeren en medewerkers die het leer- leef- en werkklimaat in kaart brengen. De resultaten van deze metingen bespreken ze met directie, management, medewerkers en jongeren. Het doel hiervan is om een verbetercyclus op gang te brengen: meten, resultaten bespreken, verbeterdoelen maken, meten etc. (Plan-Do-Check-Act cyclus). Ook betrekken ze de lokale universiteiten in dit proces, zodat zij een rol kunnen spelen in de borging van deze verbetercyclus. Naar mate het project vordert wordt de rol van de universiteiten in de plaatselijke instellingen idealiter groter, en die van Hogeschool Leiden kleiner. Het Helsinki Comité van deze landen begeleid de universiteiten hierin.

Onderzoekers werken samen met de universiteiten om onderwijsmodules te ontwikkelen voor de universiteiten daar als bij de opleiding Sociaal Werk van Hogeschool Leiden. Daarom zullen ook docenten en studenten betrokken zijn bij dit project.

Met wie werken we samen?

In dit project werkt het lectoraat samen met:

  • Het Nederlands Helsinki Comité, Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) Nederland
  • Young in Prison (Nederland)
  • Albanian General Directorate of Prisons (Albania)
  • Kosovo Ministry of Justice / Kosovo Correctional Centre (Kosovo)
  • Directorate for Execution of Sanctions of the Macedonian Ministry of Justice (Macedonia)
  • Albanian Helsinki Committee (Albania)
  • Kosovo Rehabilitation Centre for Torture Victims (Kosovo)
  • Macedonian Helsinki Committee (Macedonia)

YIP (Young in Prison) speelt een belangrijke rol in de kennisdeling, door succesvolle projecten die zij in Nederland doen, in de betreffende landen te introduceren en hen hierin te ondersteunen. DJI (Dienst Justitiële Inrichtingen) levert adviseurs die binnen het Nederlands Helsinki Comité als experts fungeren.

Om het project op een duurzame manier in gang te zetten, wordt er samengewerkt met universiteiten van Priština (Kosovo) en Tirana (Albanië). Het project wordt gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Matra 2017-2020 subsidie).  

Wat zijn de resultaten?

Het doel van het project is om een veilig, stimulerend en rehabiliterend klimaat in justitiële jeugdinrichtingen in Albanië, Kosovo en Macedonië te realiseren en vast te houden. Dat betekent een stevige infrastructuur in de betreffende landen, zowel preventief als bij re-integratie van jongeren in de maatschappij. Daarnaast wil het lectoraat een duurzame samenwerking met de universiteiten en andere opleidingsinstituten aangaan, waarbij kennisdeling centraal staat. Het is de bedoeling dat het lokale Helsinki Comité steeds meer regie neemt in het project.

Meer weten?

Neem voor meer informatie over dit project contact op met Susanne Höfte.