Kunstzinnige Therapie opleiding

Vaktherapie

Voor instellingen en organisaties is het mogelijk om stageplaatsen aan te bieden aan studenten van de opleiding Vaktherapie (voorheen Kunstzinnige Therapie) in de richtingen Beeldende therapie en Muziektherapie. Binnen de voltijdopleiding lopen de studenten twee stages en binnen de deeltijdopleiding lopen studenten één stage. Alle stages starten in de week van 1 september.

De vierjarige voltijdopleiding Vaktherapie kent in de hoofdfase twee stages:

  • Stage 1 in het derde studiejaar
  • Stage 2 in het vierde studiejaar

Eerste stage

De derdejaars stage bij de opleiding Vaktherapie duurt 8 maanden. De stage is gericht op het onder begeleiding oefenen en uitvoeren van kunstzinnig therapeutische en/of begeleidende activiteiten. Er wordt in het derde studiejaar drie dagen per week stage gelopen. De overige twee dagen zijn gereserveerd voor onderwijs.

Tweede stage

De vierdejaars stage duurt 5 maanden en is gericht op het zelfstandig uitvoeren van therapeutische en/of begeleidende activiteiten. Daarnaast werkt de student in deze stage een onderzoeksopdracht uit. Het onderwerp hiervoor wordt voorafgaand aan de stage gekozen,liefst in overleg met de stage-instelling. Stage 2 is een voltijdstage. Deze stage kan ook in het buitenland plaatsvinden.

Uitgangspunten voor de stage:

Het uitgangspunt voor de stages is dat de student het beroep van vaktherapeut zo volledig mogelijk leert kennen. Dit houdt onder meer in dat de stagiair een bijdrage levert aan:

  • het werken met de doelgroep binnen de stage-instelling;
  • het meerdere keren uitvoeren van het vaktherapeutische en/of begeleidingsproces, als dat mogelijk is zowel in groepjes als met individuele cliënten;
  • het deelnemen aan overlegsituaties.
  • het overdragen van informatie en schriftelijk rapporteren bijvoorbeeld naar andere hulpverleners en ten behoeve van het cliëntdossier;
  • het vormgeven aan 'levenslang leren' in de vorm van een klein onderzoek.

Doelstellingen van de stage:

  • De student leert en oefent te functioneren als een beginnend beroepsbeoefenaar in de rollen van therapeut, medewerker, collega, teamlid, samenwerkingspartner en als vertegenwoordiger van een instelling.
  • De student leert en oefent met het methodisch opzetten, uitvoeren en evalueren van therapeutische en/of begeleidende activiteiten.
  • De student leert en oefent met het zichzelf ontwikkelen in zijn beroep en werkt aan professionalisering.

Meer weten?

Als u belangstelling heeft en een stageopdracht wilt aanbieden, kunt u contact opnemen met de stagecoördinator mevrouw H. Hulsbosch via ktstage@hsleiden.nl

Projectloket Zorg

Studenten van Hogeschool Leiden voeren elk jaar honderden praktijkgerichte onderzoeken uit. Werkt u bij een organisatie op het gebied van zorg en wilt u een praktisch probleem binnen uw instelling laten onderzoeken en analyseren door onze studenten? Het is mogelijk om een onderzoeksproject op te starten binnen de domeinen Verpleegkunde, Fysiotherapie, Vaktherapie (voorheen Kunstzinnige Therapie) en Advanced Nursing Practice. Ook staan onze zorgopleidingen open voor opdrachten met een interprofessioneel karakter; het praktijkgericht onderzoek wordt dan uitgevoerd door studenten van verschillende disciplines. In beide gevallen krijgen u en de studenten ondersteuning vanuit onze opleidingen en lectoraten bij het gehele onderzoeksproces.

Meer informatie over Projectloket Zorg