Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Verantwoording 2018

De verantwoording over 2018 van het lectoraat Diversiteit over de bijdrage aan de beroepspraktijk en maatschappij, aan onderwijs en professionalisering en aan kennisontwikkeling.

Beroepspraktijk en maatschappij

Het lectoraat heeft een quickscan Diversiteit en Inclusie ontwikkeld en uitgevoerd bij twee ministeries (EZK en LNV). Deze quickscan dient als ‘eerste röntgenfoto’ van organisaties, geeft inzicht in de motieven en ambities voor het bevorderen van diversiteit en inclusie en de rol van leiderschap binnen organisaties en biedt handvatten voor beleid en interventies. Dit heeft geresulteerd in het onderzoeksrapport ‘Vrijblijvendheid voorbij. Hoog tijd voor inclusie’. De quickscan is op basis van de inzichten doorontwikkeld voor toepassing in meerdere organisaties.  

Verder zijn twee onderzoeksvoorstellen geschreven, waarvan één naar inclusie binnen de Rechtspraak en de ander naar leiderschap en diversiteit bij de nationale politie. Het onderzoek bij de Rechtspraak beoogt inzicht te krijgen in de duiding van inclusie en gaat op zoek naar interventies voor het bevorderen van een cultuur waar iedereen erbij hoort. Het onderzoek bij de politie is een vierjarig traject en richt zich op leiderschapsinterventies voor het creëren van een inclusieve werkomgeving. Daarnaast heeft het lectoraat twee onderzoeken naar diversiteit, communicatie, inclusiviteit bij de politie uitgevoerd, één naar inclusie onder studenten binnen Hogeschool Leiden, en het andere gaat over leiderschap en diversiteit in de zorg. Deze onderzoeken zijn uitgemond in onderzoeksrapporten.

Het lectoraat werkt nauw samen met andere kennis- en onderzoeksinstellingen. De lector Diversiteit heeft in 2018 het onderzoek begeleidt naar ‘generaties en generalisaties’ over de motivaties en drijfveren van verschillende generaties in de publieke sector. Dit betreft een consortium met Universiteit Leiden, Ministerie van BZK en Futur, het jonge ambtenaren netwerk. In het kader van dit onderzoek is een Public Leadership Challange georganiseerd.  

Onderwijs en professionalisering

De visie van het lectoraat en de verschillende invalshoeken voor diversiteit en inclusie voor organisaties en met name voor HR professionals is in 2018 beschreven in het redeboekje ‘Diversiteit, de gewoonste zaak van de wereld? ( pdf, 1.09 MB )’ Vier docenten hebben gewerkt aan een opzet hoe de visie van het lectoraat en de inzichten uit onderzoeken een plek kunnen krijgen in het onderwijs van de HRM-opleiding. Dit heeft ertoe geleid dat diversiteit inmiddels een vast onderdeel is geworden van de module ‘Visie op beroep’ van de vierdejaars HRM-studenten, van de minor ‘Out of the Box’, de module HR-professional, een stageopdracht in periode 4 van het eerste jaar en van stagejaar 2. Daarnaast zijn er interactieve workshops verzorgd voor studenten over zingeving en identiteit. Verder is er een micro-learning programma Diversiteit, Inclusie en Leiderschap ontwikkeld die in de lessen gebruikt kan worden. In periode 4 van het derde jaar wordt met ingang van dit studiejaar (2018-2019) de module ‘Internationaal HRM: diversiteit’ ontwikkeld, waartoe het gedachtengoed en de onderzoeksresultaten van het lectoraat als onderlegger dient. Voor het daaropvolgende studiejaar wordt door de curriculumcommissie bezien hoe diversiteit in de verschillende modules al dan niet expliciet aan bod komt en wordt in overleg met het lectoraat deze leerlijn waar mogelijk en gewenst benadrukt en versterkt.

Om de verbinding tussen het lectoraat en opleiding HRM te versterken vinden periodiek gesprekken plaats tussen verschillende HRM-docenten en het lectoraat. Daarnaast worden HRM docenten uitgenodigd voor gesprekken die door de lector gevoerd worden met externen voor het opzetten van praktijkgericht onderzoek met als doel om samen met docenten de onderzoeksvragen te formuleren en waar mogelijk samen onderzoek te doen.

Betrokken studenten in 2018

Vijf studenten waren vorig jaar betrokken bij de onderzoeken van het lectoraat en kregen daarbinnen de ruimte hun afstudeeronderzoek te doen en konden een kijkje nemen in de organisatie middels een stage van een half jaar. Een HRM-student heeft bij de ministeries van EZK en LNV het behoud van etnische diversiteit en de doorstroom naar hogere functies onderzocht. Een andere HRM-student heeft bij het ministerie van EZK zijn afstudeeronderzoek gericht op het socialisatieproces van arbeidsbeperkten. Een student van Communicatie heeft bij de politie haar afstudeeronderzoek (en stage) gedaan naar hoe de interne communicatie kan bijdragen aan de betrokkenheid van leidinggevenden en medewerkers bij het diversiteitsprogramma ‘Kracht van het Verschil’. Verder heeft een CE-studente bij Capgemini voor haar afstudeeronderzoek de discrepantie tussen het diversiteitsbeleid en het ervaren beleid door werknemers in beeld gebracht.

Naast begeleiding van de studenten bij hun afstudeeronderzoek droeg het lectoraat door middel van kalibratiesessie bij aan de borging van de kwaliteit van de HRM-scripties.

Kennisvalorisatie

De lector heeft een masterclass verzorgd voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over het thema generaties en een bijdrage geleverd aan een paneldiscussie bij hetzelfde ministerie over diversiteit en inclusie op de werkvloer. Daarnaast organiseerde het lectoraat het symposium, Hoezo diversiteit?, in december 2017 aan de Hogeschool, met spraakmakende sprekers o.a. Henri Lenferink, burgemeester van Leiden, en Peter Slort, de landelijke portefeuillehouder diversiteit van de nationale politie. De lector gaf een inkijk op het thema en in tien themasessies passeerden de verschillende dimensies van diversiteit de revue, zoals inclusief leiderschap, ontwapenend communiceren en de business van diversiteit. Ruim 200 mensen uit het werkveld namen hieraan deel.  

Publicaties en interviews

Vanuit het lectoraat zijn in en vanaf 2018 de volgende artikelen gepubliceerd in nationale en internationale fora.

Publicaties

Interviews

Het Kenniscentrum Duurzaam Organiseren 

Het kenniscentrum is nauwe samenwerking tussen de lectoraten Diversiteit, lectoraat PR & Social Media en Recht en Rechtvaardigheid en is gestart per januari 2019. In het kenniscentrum zullen lectoren en docenten van alle M&B-opleidingen invulling geven aan interdisciplinaire onderzoeks- en onderwijsopdrachten. Het Kenniscentrum ondersteunt de opleidingen bij het vormgeven van (internationale) interdisciplinaire onderzoeks- en onderwijsopdrachten. Centraal thema dat daarvoor gekozen is (een aantal) “Sustainable Development Goals” van de VN. Dit thema geeft ons de gemeenschappelijk taal zowel intern als (inter)nationaal om goed invulling te geven aan wat wij verstaan onder diversiteit en duurzaamheid. Het gemeenschappelijke onderzoeksprogramma van het kenniscentrum bestaat uit cross-overs van de specialisaties van de lectoraten (transparantie, diversiteit, rechtvaardigheid en circulaire economie) in relatie tot duurzaamheidsdoelen van organisaties. Het Kenniscentrum heeft de volgende sublijnen geformuleerd: 

  • Diversiteit en transparantie 
  • Rechtvaardigheid en transparantie 
  • Circulaire economie en transparantie