Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Verantwoording 2022

De verantwoording over 2022 van het lectoraat Diversiteit & Inclusie over de bijdrage aan de beroepspraktijk en maatschappij, aan onderwijs en professionalisering en aan kennisontwikkeling.

Beroepspraktijk en maatschappij

Het lectoraat Diversiteit & Inclusie heeft in 2022 een tien maanden durend onderzoek afgerond bij de Nationale Politie. Dit heeft geresulteerd in het onderzoeksrapport, getiteld ‘Daarom stappen ze op’. Dit rapport diende als input voor het debat over inclusie en diversiteit bij de politie. Het rapport is openbaar gemaakt en door de minister van Justitie en Veiligheid en op 6 juli 2022 naar de Tweede Kamer verstuurd. Ook heeft de Nationale Politie het plan van aanpak ‘Daarom blijven ze’ gebaseerd op de resultaten van dit onderzoek. Onderdelen van de aanbevelingen zijn tevens meegenomen in het beleidsplan van de politie ‘Nooit meer wegkijken’ over discriminatie een racisme.

Verder heeft de lector bijgedragen aan een advies over de toekomst van het Hoger beroepsonderwijs. De lector was lid van de onafhankelijke commissie over de positionering van het hbo onder voorzitterschap van Ron Bormans, voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool Rotterdam. De commissie, overwegend lectoren van vanuit verschillende hogescholen, hebben gewerkt aan het adviesrapport Focus op Professie. Dit rapport werd op 2 december 2022 overhandigd aan minister Dijkgraaf van OCW.

Daarnaast heeft de lector in 2022 inzichten uit recente onderzoeken over inclusie en diversiteit gepresenteerd in de Eerste Kamer ten behoeve de parlementaire onderzoekscommissie over anti-discriminatie wetgeving.

In 2022 heeft het lectoraat nauw samengewerkt met diverse onderwijs- onderzoeksinstellingen voor het opzetten van nieuwe onderzoeksprojecten, zoals met het Kenniscentrum Mens & Organisatie van de politieacademie en team politiestudies van de Universiteit leiden. Met de Radboud Universiteit, KNAW Humanities Cluster, Universiteit Utrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam en Hogeschool Inholland is er gewerkt aan een meerjarig NWO/NWA onderzoeksvoorstel naar inclusie in de Nederlandse reclamebranche.

Onderwijs en professionalisering

De lector heeft in 2022 bijgedragen aan de ontwikkeling van de module diversiteit en inclusie ten behoeve van de deeltijdopleiding HRM van Hogeschool Leiden. Verder hebben docent-onderzoekers vanuit het lectoraat bijgedragen aan de Module diversiteit en inclusie binnen Internationaal HRM en aan andere onderdelen binnen de opleiding HRM waar het vraagstuk een vaste plek heeft gekregen zoals WeQuest, Strategisch HRM, werving, selectie & uitstroom, module ‘Visie op Beroep.

Kennisontwikkeling

De lector heeft in 2022 diverse presentaties verzorgd over inzichten van recente onderzoeken aan vakgenoten, professionals en studenten en collega's. Zo vond er in april een managementconferentie plaats voor alle leidinggevenden van de Hogeschool Leiden over het leidinggeven aan verschillen.

Daarnaast heeft lector diverse keren opgetreden als keynotespreker onder meer voor de Directie Werk, Participatie en Inkomen van de gemeente Amsterdam, het arrondissementsparket Den Haag en diverse ministeries. Voor het NFMD, een netwerk voor MD en HRD-professionals verzorgde ze een masterclass over 'De eerste stap naar op weg naar inclusie'.

Verder heeft de lector in 2022 bijgedragen aan kennisontwikkeling van twee leergangen:

  1. Diversiteit en inclusie voor diversiteitsprofesionals
  2. Inclusief Leiderschap voor leidinggevenden van de Nationale Politie

Beide leergangen zijn ingebed bij de Universiteit Leiden en zullen de komende jaren diverse keren aanboden worden. De lector zal komende jaren inhoudelijk bijdragen aan beide programma's en nieuwe inzichten over het thema voor het voetlicht brengen.

In 2022 heeft de lector zes artikelen geschreven en meegewerkt aan twee interviews en een podcast. Deze zijn te vinden op de publicatiepagina van het lectoraat.