Spreekkamer Antroposofische Gezondheidszorg

Over Antroposofische Gezondheidszorg

Antroposofische gezondheidszorg (AG) is aan het begin van de twintigste eeuw ontstaan als een verruiming van de bestaande geneeskunde. AG richt zich op preventieve en curatieve gezondheidsbevordering in plaats van of in aanvulling op ziektebestrijding. Het is een vorm van integratieve gezondheidszorg waarbij er naast de reguliere behandelmogelijkheden gebruik gemaakt wordt van aanvullende antroposofische diagnostiek, geneesmiddelen en diverse aanvullende therapieën.

Waarden van de zorg

Binnen de AG wordt aandacht geschonken aan de samenhang tussen lichaam, ziel en geest in relatie tot ziekte en gezondheid. Ook is er veel aandacht voor leefstijl, de relatie tussen aandoening en persoonlijk functioneren, omgevingsfactoren en betekenisgeving. Veelgenoemde en gewaardeerde kenmerken van de antroposofische gezondheidszorg zijn:

  • de sterk individugerichte aanpak,
  • het ondersteunen en actief stimuleren van het zelfgenezend vermogen van de mens,
  • stimuleren van patiënten competentie, eigen regie en zelfmanagement
  • een gelijkwaardige relatie tussen zorgvrager en zorgverlener,
  • tijd en aandacht voor de zorgvrager
  • terughoudend medicijngebruik en een verantwoorde voorkeur voor natuurlijke medicatie

De AG heeft een hoge patiëntwaardering en een schat aan ervaringskennis en -deskundigheid opgebouwd.

Therapieën

De antroposofische zorgverlening kent vele therapieën waarmee de patiënt actief de eigen gezondheidstoestand kan beïnvloeden. Zo worden klassieke, maar antroposofisch verruimde, therapieën aangeboden, zoals psychotherapie en fysiotherapie. Maar ook onder meer vaktherapie (muziek en beeldend), spraak- en euritmietherapie, ritmische massage, verpleegkundige begeleiding en begeleiding en behandeling op gebied van voeding. Deze therapieën worden zowel in de eerste- als in de tweedelijnszorg toegepast. Voor vrijwel alle beroepsgroepen geldt dat de zorgverleners in eerste instantie regulier opgeleid zijn en daarnaast of vervolgens een aanvullende antroposofische, erkende beroepsopleiding hebben gevolgd.

Het zorgveld van antroposofische gezondheidszorg

De antroposofische gezondheidszorg bestaat uit meerdere sectoren: de huisartsgeneeskunde (eerste lijn), consultatiebureaus, bedrijfsgeneeskunde en schoolartsendiensten met daarnaast een rijkgeschakeerde tweedelijnszorg. De huisartsen werken in zelfstandige praktijken, of in zogeheten therapeutica (multidisciplinaire gezondheidscentra), samen met verschillende andere disciplines. Er zijn zo’n 160 praktiserende antroposofische (huis)artsen en specialisten in Nederland. Daarnaast zijn er 15 consultatiebureaus voor zuigelingen en kleine kinderen tot vier jaar, deels ingebed in regionale instituties. Naar schatting maken ongeveer 200.000 cliënten gebruik van deze diensten. De antroposofische tweedelijnszorg strekt zich uit van geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en verslavingszorg (VZ) tot aan ouderenzorg en zorg aan cliënten met een ontwikkelings-, verstandelijke en/of lichamelijke stoornis (VGZ).