Hogeschool Leiden

Verantwoording 2019

De verantwoording over 2019 van het lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding over de bijdrage aan de beroepspraktijk en maatschappij, aan onderwijs en professionalisering en aan kennisontwikkeling. 

Beroepspraktijk en maatschappij

Gemeente Leiden subsidieert Leuker voor Later en OuderTeam. In 2019 zijn nieuwsbrieven, (inter)nationale artikelen verschenen, lezingen gehouden en een markt georganiseerd. In 2020 verschijnt het boekje Ouderschap is Jongleren. Fase 2 van Leuker voor Later is gestart (de kinderen zijn nu 4 jaar). Kwantitatieve en kwalitatieve uitkomsten van 4 jaar Leuker voor Later onderzoek worden geanalyseerd en teruggekoppeld in de vorm van (wetenschappelijke) artikelen, posters, infographics en boekjes.

Middels een subsidie van Janivo Stichting is onderzoek gedaan naar Leuker voor vaders en een rapportage verschenen. We werken samen met onder andere JES Rijnland, CJG, GGD en Stichtingopvoeden. Voor OuderTeam werken we samen met de gemeenten Rotterdam, Leiden en Katwijk, partners in België en de Achterhoek en sinds 2019 ook Brabant en Weert. Gemeenten subsidiëren OuderTeam.

Er is een implementatieplan en definitieve handleiding verschenen. Ook is een aanvraag ingediend bij de RIVM-databank voor het predicaat ‘Theoretisch onderbouwd’. Na goedkeuring van het METC zijn binnen het LUMC maatschappelijk werkers getraind in OuderTeam. Hiervoor is het programma aangepast. Er worden regelmatig lezingen en trainingen gegeven over OuderTeam. Voor Levensvaardigheden in onderwijs en opvoeding hebben we middels een OCW-subsidie kwalitatief onderzoek gedaan naar Levensvaardigheden in primair onderwijs (po), in samenwerking met ouders, kinderen, gemeente Leiden, Libertas, JES Rijnland, Jeugd- en Jongerenwerk, CJG, TOS, basisscholen en  wijkorganisaties. Onderzoeksresultaten worden in 2020 teruggekoppeld. Voor ouders en kinderen wordt een Levensvaardighedenpaspoort ontwikkeld, voor scholen en wijken toolkits. Dit materiaal wordt ook ontwikkeld voor een school in Nijkerk.

Voor het project LifeSkills voor Studenten, deels gesubsidieerd door het College van Bestuur (CvB), is onderzoek verricht onder studenten en docenten over de vraag welke levensvaardigheden studenten nodig hebben en wat zij moeilijke situaties vinden. Momenteel wordt een toolbox LifeSkills voor hen ontwikkeld. In het kader van dit onderzoek participeert de lector in Landelijke netwerkbijeenkomsten Studentenwelzijn.  

Ook doet zij mee in andere platforms; ‘scheiden zonder schade’, in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), en lectorenplatform ‘kwetsbare (aanstaande) ouders met jonge kinderen’. Hiervoor is een congres georganiseerd en een kennisagenda geschreven. 

Onderwijs en professionalisering

Onderzoeksresultaten en methodieken landen in het onderwijs van Sociaal Werk (SW), Toegepaste Psychologie (TP), Leraar Basisonderwijs (Pabo) en Verpleegkunde in de vorm van colleges, afstudeeropdrachten en stages. 

Studenten sluiten dan aan bij ons longitudinale onderzoek Leuker voor Later. Hiervoor verrichten zij kwalitatief of kwantitatief onderzoek. Onderzocht werd hoe het lectoraat structureel kan aansluiten bij het profiel ‘Levensloop’ van TP. Er wordt binnen dit profiel door middel van afstudeeropdrachten, minoren en projecten structureel gebruik gemaakt van de kennis van het lectoraat. Er is een nieuw model ontwikkeld voor beschermende factoren voor ouders.

Tijdens (gast)colleges geven we de studenten de meest recente (wetenschappelijke) informatie over OuderTeam en andere thema’s die gerelateerd zijn aan het thema partnerrelatie en voorbereiden op ouderschap. Voor het project Levensvaardigheden in onderwijs en opvoeding hebben studenten onderzoeken verricht naar levensvaardigheden van kinderen en lastige situaties. Daarnaast doen zij tevredenheidsonderzoek naar het Levensvaardighedenpaspoort en de toolkits.

Projectgroepen van de minor Ouderschap, Opvoeding en Preventie (OOP) hebben een kwartetspel en kalender ontwikkeld voor in het onderwijs, in de wijk en thuis. Het thema Levensvaardigheden is inmiddels opgenomen in het curriculum van TP. Het onderzoek onder studenten en studenten naar LifeSkills voor Studenten heeft geresulteerd in een Levensvaardighedenspel dat ingezet kan worden tijdens de studieloopbaanbegeleiding (SLB).

Dit spel wordt verder doorontwikkeld door een honoursstudente en twee andere studenten. Verder is een artikel geschreven over effecten van Levensvaardighedenprogramma in het voortgezet onderwijs (vo) en hoger onderwijs (ho) en wordt een toolbox Life Skills voor docenten en studenten ontwikkeld. Hiervoor zijn leernetwerken georganiseerd voor studenten en docenten. 

Alle samenvattingen van scripties staan op onze website, zodat de beroepspraktijk, docenten en studenten weten wat voor onderzoeken we doen en op welke thema’s studenten bij ons kunnen afstuderen. 

Kennisontwikkeling

De uitkomsten van Leuker voor later staan beschreven in een verantwoordingsrapport, dat naar ons netwerk gestuurd en in het boekje ‘Ouderschap is jongleren’, dat in 2020 door uitgeverij SWP wordt uitgegeven. Er is in samenwerking met de gemeente Leiden weer een baby- en peutermarkt georganiseerd. Vanwege het grote succes zal dit ook in 2020 plaatsvinden. Uitkomsten van het onderzoek worden tijdens lezingen verspreid.

In 2020 wordt Fase 2 opgestart; ouders uit Fase 1 kunnen zich opgeven om mee te blijven doen en nieuwe ouders worden benaderd. Effectonderzoek naar OuderTeam is van start gegaan (kwantitatief onderzoek) en komt goed van de grond; 80 ouders hebben de voormeting ingevuld, nametingen druppelen binnen. Na het analyseren van de data wordt bij RIVM een aanvraag ingediend voor het predicaat ‘Bewezen effectief’. Naar aanleiding van de uitkomsten zullen regelmatig (inter)nationale artikelen worden gepubliceerd. In 2020 wordt een artikel over OuderTeam geplaatst in dagblad Trouw.

Voor het project Levensvaardigheden in onderwijs en opvoeding maken we gebruik van Participatief Actie Onderzoek. De doelgroep zijn kinderen van groep 1 t/m 8 en hun leefomgeving (thuis, in de wijk en op school). Naast het afnemen van interviews ontwikkelen we in co-creatie met de praktijk het Levensvaardighedenpaspoort en de toolkits. Uitkomsten van het onderzoek worden zichtbaar gemaakt in de vorm van artikelen, posters, presentaties.  

Voor LifeSkills voor Studenten is een toolbox en het Levensvaardighedenspel ontwikkeld. Er worden regelmatig lezingen gehouden over dit thema. De lector is co-promotor van een onderzoekster van de Haagse Hogeschool met als thema Life Skills op vo. Verder is zij betrokken bij een RAAK aanvraag van lector Anne Krabbendam.  

Er zijn twee internationale artikelen verschenen en verschillende artikelen geschreven voor in boeken, populaire tijdschriften, vakbladen, blogs, via Facebook, Twitter en LinkedIn verpreiden we uitkomsten van ons onderzoek en maken we nieuwe initiatieven bekend.

Gestarte onderzoekstrajecten met financiering

Gestarte onderzoekstrajecten 2019, derde geldstroom:

  • Onderzoeksproject 'Levensvaardigheden voor kinderen en ouders' bij basisschool De Hoeksteen, gefinancierd door de Hervormde Schoolvereniging te Nijkerk. 2019 - 2020