Lopend door de gangen van de hogeschool

Onderwijs

Het lectoraat ontwikkelt samen met docenten van de pabo, leerkrachten, onderzoekers en schoolleidster een leerlijn voor pabo-studenten, waar ouderschap en oudergericht werken centraal staat.

Betrekken van ouders in het onderwijs positief

Onderzoek laat zien dat wanneer ouders meer betrokken zijn bij de school van hun kind, dit bijdraagt aan betere leerprestaties van leerlingen, socialer gedrag, minder kans dat een kind blijft zitten, een betere werk/leerhouding en uiteindelijk dus aan het positief doorlopen van de onderwijsloopbaan.
Betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van kinderen op school heeft een positieve invloed op de relatie tussen ouder, leraar en kind. Dit heeft ook een gunstig effect op de leer- en levensontwikkeling van het kind.

Kennis bij studenten en leerkrachten over ouderschap nog niet voldoende

Studenten en huidige leerkrachten vinden het lastig om met ouders goede contacten aan te gaan en/of te onderhouden. Of op welke manier zij kunnen communiceren met ouders en hoe zij slecht nieuws kunnen overbrengen. Zij hebben behoefte aan meer kennis rondom het thema ‘ouders’.

In het huidige curriculum van de pabo wordt weinig aandacht besteed aan ouders en ouderbetrokkenheid. Nu worden colleges en (stage)opdrachten ontwikkeld die gedurende de hele opleiding worden aangeboden. Hierin staat het thema ouderschap en samenwerking met ouders in het basisonderwijs centraal. 

Onderzoek door studenten

Studenten van Hogeschool Leiden doen regelmatig onderzoek voor het lectoraat Ouderschap & Ouderbegeleiding. Bekijk het overzicht van scripties.

Minor Ouderschap, Opvoeding & Preventie (OOP)

Vrijwel iedere student bij de opleidingen van de Faculteit Sociaal Werk en Toegepaste Psychologie, bij Verpleegkunde en de Pabo komt vroeg of laat in zijn werk in aanraking met ouders. Vaak begint dit tijdens de stage in het derde jaar. Het lectoraat wil er daarom voor zorgen dat studenten al vanaf het eerste jaar van hun opleiding inzicht ontwikkelen in het fenomeen ouderschap en dat ze leren op een zorgvuldige wijze met ouders om te gaan. Studenten van verschillende opleidingen die zich hierin verder willen verdiepen, kunnen in het vierde jaar vervolgens de minor Ouderschap, Opvoeding & Preventie kiezen. In deze minor komt het ouderschap nog uitgebreider aan bod en is er nadrukkelijk meer aandacht voor de praktijk. Meer gedetailleerde informatie is te vinden op de minoren webpagina.

Lees hier meer over de docenten die zijn betrokken bij de minor OOP.

Minor levenslooppsychologie

Studenten Toegepaste Psychologie krijgen een vak aangeboden tijdens de minor levenslooppsychologie over ouderschap. Hierbij staan de houding, kennis en vaardigheden van de student centraal.

Door deze colleges worden aanstaand toegepast psychologen voorbereid op het werken met ouders en ontwikkelen zij een oudergerichte houding. Ook kunnen zij aan het eind van de colleges deelnemen in het onderzoek Leuker voor Later. Studenten ontwikkelen een training voor ouders waarbij ouders versterkt worden in hun ouderschap. Thema’s als ouderschap, een oudergerichte kijk, de ontwikkeling en het welzijn van ouders staat in de colleges centraal. Daarnaast worden zij vaardig in de observatiemethode Piccolo. Zij leren deze methode op een oudergerichte manier in te zetten.