Hogeschool Leiden

Samenwerking

Het lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding werkt samen met landelijke kennis- en thema-instituten en praktijkprofessionals.

Augeo Foundation

Augeo Foundation is een particulier initiatief, gericht op het bevorderen van een veilige leefomgeving van kinderen. Hogeschool Leiden en Augeo werken in het lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding samen om positief ouderschap te versterken, te bevorderen en te laten bloeien. De Augeo Foundation wil investeren in de aanpak van kindermishandeling en de kennisontwikkeling over ouderschap en opvoeding. De Latijnse naam 'Augeo' verwijst naar het doel om 'te versterken, te bevorderen en te laten bloeien’.

Bernard van Leer Foundation

De Bernard van Leer Foundation is een particuliere stichting die gericht is op het ontwikkelen en delen van kennis over wat werkt voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Bernard van Leer wilt investeren in organisaties om zodoende doeltreffende diensten voor jonge kinderen en gezinnen te testen en op te schalen. In samenwerking met het lectoraat werkt zij aan het digitaliseren en opschalen van het programma OuderTeam.

Leuker voor later

Leuker voor later werkt nauw samen met Gemeente Leiden. Er is bijvoorbeeld goed contact met het Centrum voor Jeugd en Gezin, de Jeugdgezondheidszorg en Jes Rijnland. Gezamenlijk wordt bijvoorbeeld de jaarlijkse Baby- en Peutermarkt georganiseerd.

Voor het delen van de in onderzoek opgedane kennis, werkt het project onder ander samen met Stichting Opvoeden, het Vaderkenniscentrum, de Stichting voor Betrokken Vaderschap, 24Baby, Career and kids en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid

Centrum voor Jeugd en Gezin Leiden

Het lectoraat vindt het belangrijk om goed contact te onderhouden met lokale partners in het jeugddomein. Een belangrijke partner is het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Leiden. Dit is dé lokale informatievoorziening wat betreft opvoeden en opgroeien. De samenwerking tussen CJG en lectoraat richt zich op het versterken van ouders én professionals. Gemeente Leiden stimuleert deze samenwerking.

Stichting Opvoeden.nl

Ouders krijgen van alle kanten tips en adviezen over hoe het opvoeden wel of niet zou moeten. Het internet staat er vol mee. Ook zitten ouders soms met allerlei vragen, over opvoeden en over het ouderschap: Hoe is de overgang van partnerschap naar ouderschap? Wat voor ouder wil je zijn? Hoe ga je om met de nieuwe verantwoordelijkheid?

Het lectoraat levert graag betrouwbare informatie over het thema ouderschap. Daarom is het lectoraat een samenwerking aangegaan met Stichting Opvoeden.nl

Deze stichting maakt onder andere de website Opvoeden.nl. De teksten van Stichting Opvoeden.nl hebben een keurmerk: een stempel voor kwaliteitsborging. Verschillende landelijke kennis- en thema-instituten en praktijkprofessionals toetsen de informatie aan de hand van bijvoorbeeld onderzoek of actualiteit. Recent is het thema ouderschap toegevoegd aan deze website.

De informatie over ouderschap wordt mede in samenwerking met het lectoraat opgesteld en actueel gehouden. De door onder andere het lectoraat geschreven informatie kent twaalf onderwerpen waar je als ouder mee te maken kunt krijgen. Bekijk alle onderwerpen en bijbehorende tips.

Jeugd en Samenleving (JES) Rijnland

Er is een convenant met JES-Rijnland. Dit wordt vorm gegeven door samen met studenten en JES een onderzoek op te zetten: het (verder) ontwikkelen van een signaleringsinstrument voor het in kaart brengen van de ouderlijke werkvloer en opvoed- en oudervaardigheden gebaseerd op ouderschapstheorie van Van der Pas en Levensvaardigheden van Gravesteijn & Diekstra. JES participeert ook in het onderzoek Leuker voor Later en in de kenniskring van het lectoraat.

JSO Expertisecentrum voor Jeugd Samenleving en Opvoeding

JSO is een kennis- en adviesbureau binnen het sociaal domein. Het is een netwerkorganisatie die partijen inspireert en verbindt. Het convenant met JSO wordt vorm gegeven door hen te laten participeren in de Kenniskring en het verzorgen van lezingen voor JSO.

Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)

Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid is het innovatie- en kenniscentrum voor de JGZ-sector. Het NCJ ondersteunt alle JGZ-organisaties, zowel op de werkvloer als in het management. Preventie is een belangrijk speerpunt van het NCJ, waarbij gestreefd wordt naar een wereld waarin alle kinderen veilig en gezond opgroeien. Daarin is steeds meer oog voor ouders, en positief ouderschap als beschermende factor. Om professionals die met kinderen werken te informeren en te ondersteunen, heeft het NCJ, onder andere in samenwerking met het lectoraat, een themadossier over ouderschap samengesteld.

Haagse Hogeschool en LUMC: Skills 4Life Levensvaardigheden voor ouders

Het lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding bouwt aan een programma voor ouders waarin zij worden ondersteund om de sociale, emotionele en morele vaardigheden van hun kinderen te vergroten.

Skills 4Life is een vierjarig samenwerkingsproject, waarin de sociale, emotionele en morele ontwikkeling van leerlingen in het vmbo en praktijkonderwijs wordt versterkt. Aan de hand van het G-schema worden Gebeurtenissen, Gedachten, Gevoelens, Gedragingen en Gevolgen gereflecteerd. Onderwerpen die centraal staan, zijn bijvoorbeeld het zelfbeeld, omgaan met conflicten, stages en omgaan met emoties.
De ontwikkeling van een programma voor ouders, maakt ook onderdeel uit van het project. Uit onderzoek is bekend namelijk dat vaardigheden beter ‘eigen gemaakt worden’ als een verbinding gelegd wordt tussen Onderwijs, Ouders en de Omgeving (Triple O).

Het lectoraat werkt hierin samen met het lectoraat Jeugd en Opvoeding van de Haagse Hogeschool, TNO en met Centrum 1622. Er is behoefteonderzoek gedaan onder ouders en samen met ouders wordt gekeken wat zij van het ouderprogramma vinden.

Ouders, school en netwerken

Het lectoraat werkt samen met leerkrachten, schoolleiders, schoolbesturen, stichtingen, docenten en onderzoekers. Zo neemt het lectoraat bijvoorbeeld deel aan de Expertgroep ‘Ouderbetrokkenheid’. Samen hebben wij aan het curriculum van de Pabo het thema ‘samenwerken met ouders’ toegevoegd. Dit helpt studenten om het belang van samenwerking met ouders in te zien en zich bewust te worden van de beelden. Ook biedt het hen handvatten om op een oudergerichte manier in gesprek te gaan met ouders en een positieve relatie met ouders op te bouwen. 

Daarnaast zijn er ook andere samenwerkingen met scholen en schoolbesturen. Bijvoorbeeld door het geven van workshops en het afnemen van vragenlijsten om behoeften van ouders en school en de sociale en emotionele vaardigheden van kinderen in beeld te krijgen. Professioneel samenwerken met ouders krijgt vorm en inhoud aan de hand van de behoeften van schoolbesturen en leerkrachten. Uitkomsten koppelen we terug aan scholen, zodat zij ouderbetrokkenheid vorm en inhoud kunnen geven. 

Vanuit het perspectief van ouders meten we hoe de netwerken rond het gezin zijn georganiseerd, waar gezinnen steun krijgen en willen krijgen, hoe het thuisklimaat is en welke levensvaardigheden gezinnen nodig hebben om zich krachtig te voelen. Hiervoor is in samenwerking met Gemeente Leiden, CJG's en het lectoraat Residentiële Jeugdzorg een nieuwe betrouwbare vragenlijst ontwikkeld.    

Samenwerkingen zijn er o.a. met Stichting Openbaar Primair Onderwijs Regio Alphen aan den Rijn (SOPORA), Stichting Openbaar en Primair en Speciaal Onderwijs Leiden (PROO Leiden), Lucas Onderwijs, Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer (SOPOH), Stichting Meer Primair, Stichting Katholiek Basisonderwijs Alphen aan den Rijn (SKBA), Gemeente Leiden, JES Rijnland, Stichting de Brede Buurtschool en verschillende lectoraten van het kenniscentrum Samen Redzaam, zoals Passend Onderwijs en Sociale Innovatie en Ondernemerschap.

OuderTeam

OuderTeam is een aanbod dat aanstaande ouders voorbereidt op ouderschap en (nieuw) partnerschap. Ouders praten met elkaar over belangrijke waarden voor hun kind, hoe ze de taken straks gaan verdelen, waar ze naar uitkijken, wat ze spannend vinden. Ook krijgen ze informatie over; wat is belangrijk in de hechting met mijn kind? Waarom is het nodig om aandacht aan mijn partner te blijven besteden en hoe gaan we dat straks organiseren? Wat staat ons straks ongeveer te wachten wat betreft ons ouderschap en partnerschap? Twee belangrijke slogans staan centraal in het programma: 'Goede zorg voor een kind, begint bij goede zorg voor de ouders' en Een sterke samenwerkingsrelatie is de basis voor goed ouderschap'. 

Aanstaande ouders die een (eerste) kind verwachten kunnen meedoen aan OuderTeam. Het programma bestaat uit vier face-to-face bijeenkomsten van ongeveer 2 uur (twee vóór en twee na de bevalling) en een digitaal programma. Ouders doen oefeningen, denken na over dilemma's en kunnen ervaringen uitwisselen met andere (bijna-)ouders.

Het programma wordt kosteloos aangeboden op de volgende locaties door onderstaande samenwerkingspartners: Twinkeltje OpvoedondersteuningCJG Rijnmond door de gemeente Rotterdam, het LUMC, Pre pare Weert, en regio Achterhoek door preventie Platform Jeugd. Ook diverse zzp’ers bieden OuderTeam in Nederland aan.