Antroposofische Gezondheidszorg onderzoek

Onderzoek Mazelen 2

Doelstellingen

  • het in kaart brengen van de vaccinatiegraad,
  • de redenen voor wel/niet vaccineren,
  • en het aantal doorgemaakte kinderziekten in relatie tot het algemeen welbevinden van het kind onder kinderen die Vrije School Basis en Middelbaar onderwijs volgen.

Vraagstellingen

  1. Hoe hoog is de vaccinatiegraad onder Vrijeschool leerlingen (basis en middelbaar onderwijs)?
  2. Wat zijn de voornaamste redenen/bezwaren van wel/niet vaccineren (geweest)?
  3. Welke kinderziekten zijn doorgemaakt? Tot welke co morbiditeit of complicaties heeft dit geleid?
  4. Wat is de mate van paracetamolgebruik en gebruik van andere koorts-onderdrukkende reguliere geneesmiddelen?
  5. Is er een relatie tussen het doormaken van kinderziekten en (een verandering) in het algemeen welbevinden en/of de ontwikkeling van het kind (geweest)?

Studie opzet

Via de Nederlandse Vereniging van Vrijescholen zullen alle Vrijescholen in het basis- en middelbaar onderwijs in Nederland worden geïnformeerd over de inhoud en achtergrond van het onderzoek. Alle ouders/verzorgers van de leerlingen zullen via de directie van hun school (per email of brief) worden uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek van het Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg van de Hogeschool Leiden en worden verzocht een online vragenlijst in te vullen. Idem via de leden van de NVAA, met een affiche in wachtkamer en mailing die aan ouders verstuurd/overhandigd kan worden.

Het onderzoek zal gestart worden in de loop van 2014.

Lees meer over het eerste deel van het mazelenonderzoek.