Antroposofische Gezondheidszorg onderzoek

Lopende projecten

Het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg voert verschillende onderzoeksprojecten uit.

CiSAR | Hooikoortsonderzoek

De CiSAR Studie is een onderzoek naar de werking en veiligheid van Citrus/Cydonia comp.® injectie oplossing bij patiënten met seizoensgebonden allergische rhinitis (hooikoorts) door graspollen. Dit is een gerandomiseerd, dubbelblind, placebo-gecontroleerd vergelijkend klinisch onderzoek met drie parallel armen. 

Meer informatie over dit onderzoek?

Artikel effecten van fighting disease en health promotion in de kindertijd op de gezondheid

Literatuuronderzoek: Wat zijn de effecten van bv. het doormaken van koortsende ziekten, een restrictief gebruik van antibiotica en koortswerende middelen op de gezondheid op langere termijn.

Beeldvormende bespreking; evaluatie patiëntervaringen en ontwikkeling meetinstrument

In kaart brengen van de patiëntervaringen met de beeldvormende bespreking en, op basis hiervan, het ontwikkelen en inzetten van een meetinstrument voor de evaluatie van de ervaringen met de beeldvormende bespreking.

Behandeldoelen Antroposofische Gezondheidszorg

Het ontwikkelen van overzicht van antroposofische behandeldoelen voor interne en externe communicatie doeleinden.

CAMBI: Onderzoekslijn Alternatieven voor antibiotica en antischimmelmiddelen

Het onderzoek richt zich op literatuuronderzoek, het vinden, (verder) ontwikkelen en/ of testen van optimale CAM alternatieven voor antibiotica en antischimmelmiddelen. Het testen van deze producten vindt plaats in preklinisch en klinisch onderzoek.

Voor meer informatie over antibiotica resistentie: http://www.im-amr.com.

Diagnostiek met beeldende middelen

Het beeldvormende vermogen van kunstzinnig therapeuten wordt in verschillende werkvelden als waardevol ervaren. Op grond van kunstzinnige uitingen van een cliënt en in combinatie met zijn persoonlijke presentatie, is het voor een kunstzinnig therapeut mogelijk zich een beeld te vormen van de innerlijke gesteldheid van de cliënt. Dit beeldvormingsproces leidt vervolgens tot een therapeutische aanpak. Maar hoe vindt het beeldvormingsproces plaats?

Efficacy and safety of the addition of Vaniline to an existing medical device in vaginal Candiasis infection

Een gerandomiseerde klinische trial naar de werkzaamheid en veiligheid van Vaniline toegevoegd aan een bestaande medical device voor de behandeling van vrouwen met een recidiverende vaginale schimmelinfectie.

Euritmietherapie en Hooikoorts

De effecten van 12 sessies euritmietherapie op hooikoortsklachten werden in 2014 gemeten bij een groep hooikoortspatiënten. In 2015 hebben er follow-up metingen plaats gevonden. De resultaten worden verwerkt in een publicatie.

Hooikoorts onderzoek

Zie CiSAR.

Internationale werkgroep “Arbeitskreis Evaluation anthroposophische Heilmittel

De werkgroep heeft tot doel om af te stemmen en initiatieven te nemen t.a.v. internationaal onderzoek naar niet-medicamenteuze AG therapie.

Lichaamsgerichte Kunstzinnige Therapie

Beschrijvend onderzoek naar de kenmerken en positionering van lichaamsgerichte kunstzinnige therapie. In kaart brengen van effecten op casus niveau.

Nederlandse State-aR validatie studie

Met dit onderzoek willen wij een in het Nederlands vertaalde, in Duitsland ontwikkelde en geteste vragenlijst, de State-aR vragenlijst, valideren. Forschungsinstitut Havelhöhe (Berlijn) ontwikkelde deze vragenlijst om de mate van autonome regulatie van fysiologische processen (bv. warmte huishouding, slaapritme, etc.) te kunnen meten. Een eerste pilotonderzoek van het lectoraat laat vergelijkbare resultaten als in de Duitse studies zien, namelijk dat de vragenlijst kwalitatief goed is. Dit is een cross sectioneel onderzoek met gezonde vrijwilligers. Voor meer informatie kunt u contact opnemen Erik Baars.

Netzwerk Onkologie

Documentatie van behandeling en ziektetoestand van aanvullend antroposofisch behandelde patiënten met kanker.

Ontwikkeling en monitoring van zorgprogramma’s

Het ontwikkelen van zorgprogramma's en/of het gebruiken van bestaande zorgprogramma's (depressie, kanker, etc.) en/of het monitoren van bestaande zorgprogramma's op inhoud en effecten. 

Promotietraject: Effecten en werkingsmechanismen van kunstzinnige therapie bij angstklachten 

Promotietraject: Patiënt-gerapporteerde kwaliteit van zorg in integrative en antroposofische gezondheidszorg

Dit promotieonderzoek richt zich op de kwaliteit van zorg (waaronder antroposofische zorg) vanuit patiënten perspectief: wat zijn voor patiënten relevante aspecten van kwaliteit van zorg en hoe kun je deze aspecten op een goede manier meetbaar maken?

Promotietraject: Beeldvormende, diagnostische methode in de verstandelijk gehandicaptenzorg

Validering van een beeldvormende diagnostische vragenlijst als een aanvullend diagnostisch instrument bij reguliere diagnostische procedures in de VGZ.

ROM Beroepsgroepen

Er is een set van vragenlijsten samengesteld die ingezet kunnen worden om de effecten van de inzet van antroposofische therapieën routinematig in te zetten. In 2015 start een eerste pilot met euritmietherapeuten.

ROM Kindertherapeuticum

Het Kindertherapeuticum in Zeist deed de afgelopen decennia drie keer een klant ervaringsonderzoek. Het lectoraat AG voerde het laatste onderzoek uit. Na afloop van het onderzoek besloot het Kindertherapeuticum om, op voorstel van het lectoraat, het klant ervaringsonderzoek, dat een keer per vijf jaar werd uitgevoerd, om te zetten in een routine outcome monitoring (ROM) van klantervaringen. Hierdoor kunnen klantervaringen op een continue basis gemonitord worden. Sinds eind 2013 worden de eerste klantervaringen met de ROM in kaart gebracht.

Website voor patiënten, verwijzers en AG zorgprofessionals en onderzoekers

Dit project is gericht op het ontwikkelen van een website voor patiënten en professionals in de gezondheidszorg, waar alle wetenschappelijke informatie over antroposofische gezondheidszorg (AG) (patiëntervaringen en therapie-effecten) te vinden is. De website bevat ook patiënten informatie over AG en locaties van AG praktijken.