Hogeschool Leiden

Countering syndemic vulnerability

Het doel van 'Countering syndemic vulnerability'

Om de gezondheidsongelijkheden te verminderen, wordt onderzocht hoe de veerkracht van gemeenschappen versterkt kan worden om met syndemische kwetsbaarheid om te gaan.

Hoe pakt Hogeschool Leiden dit onderzoek aan?

Er zijn belangrijke gezondheidsverschillen op nationaal, regionaal, en lokaal niveau. Wijken met meer inwoners met een lagere sociaaleconomische positie hebben een minder goede gezondheid, doordat ze in sociaal minder goede omstandigheden leven. Dit kan vervolgens leiden tot meer stress en weer andere gezondheidsproblemen. Dit patroon van sociaaleconomische clustering van gezondheidsproblemen wordt ook wel syndemische kwetsbaarheid genoemd. Deze kwetsbaarheid wordt vaak ook bepaald door (structurele) factoren buiten het individu om. De huidige sociale en gezondheidssystemen lukt het echter niet deze syndemische kwetsbaarheid te voorkomen en gezondheidsprogramma’s zijn vaak op één gezondheidsprobleem gericht, terwijl het vaak juist gaat om meerdere problemen.

De wijken en inwoners zelf staan centraal in deze aanpak. Door co-creatie gedurende het hele project in twee wijken (een in Leiden en een in Den Haag) wordt een veerkracht methode (community resilience approach) ontwikkeld om de structurele mechanismes aan te pakken die tot syndemische kwetsbaarheid leiden in een wijk of gemeenschap.

Deze methode wordt gebaseerd op nieuwe wetenschappelijke inzichten over:

  • opeenstapeling van gezondheidsproblemen op wijk en gemeenschapsniveau;
  • processen in verschillende sociaalecologische systemen (individu/gezin, gemeenschap/wijk, beleid) die tot clustering van gezondheidsproblemen leiden of juist tegengaan;
  • activiteiten in verschillende sociaalecologisch systemen die de veerkracht, welzijn, en gezondheid bij kwetsbare individuen en gemeenschappen kunnen versterken; en
  • de effecten van deze activiteiten op deze veerkracht, gezondheid en welzijn.

Het lectoraat Sociale Innovatie geeft tijdens dit onderzoek vorm aan de veerkracht methode in Leiden. Er wordt tevens onderzoek gedaan naar de structurele mechanismes die leiden tot syndemische kwetsbaarheid in een wijk of gemeenschap.

Meer weten over dit onderzoek? Neem dan contact op met Samantha Groenestein ([email protected])

Wat is het belang voor het onderwijs?

Inzichten uit dit onderzoek vloeien via de betrokken onderzoeker terug naar het onderwijs in de vorm van praktijkcases en opdrachten. Ook zal dit onderzoek leiden tot een aantal publicaties en bijeenkomsten.

Hoe wordt het werkveld betrokken?

Zoals bij alle andere projecten van het lectoraat Sociale Innovatie, is het werkveld hier partner, waar samen mee wordt gewerkt aan kenniscoproductie. 

Het onderzoeksconsortium bestaat uit het LUMC (o.l.v. prof. dr. Jet Bussemaker), Haagse Hogeschool, Hogeschool Leiden en Onderzoeksinstituut IVO.

Wat zijn de verwachte resultaten?

Het project zal leiden tot een uitgewerkt voorbeeldaanpak waarmee andere wijken vervolgens ook een dergelijke methode kunnen implementeren.

Looptijd

Augustus 2022 - juli 2026

Financier

Nationale Wetenschapsagenda (NWA), programma Gezondheidsverschillen – Beter benutten van het gezondheidspotentieel van mensen met een lagere sociaaleconomische positie.