V.l.n.r: gebouw Hogeschool Leiden, presentatie Living Labs, wetboek verkennen.

Over het lectoraat

Het lectoraat Recht & Rechtvaardigheid richt zich op praktijkgericht juridisch en sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Onderzoek naar actuele en voor het beroepenveld relevante vraagstukken worden geïnitieerd, gestimuleerd en uitgevoerd. Deze vraagstukken zijn enerzijds gericht op het juridische, namelijk het ‘Recht’ en anderzijds op het normatieve ‘Rechtvaardigheid’.

De centrale vraag hierbij is:

Op welke wijze kan kennisvalorisatie van praktijkgericht onderzoek plaatsvinden rond diverse thema’s die van invloed zijn op de arbeidsmarkt van de hbo-jurist, gezien de ontwikkelingen op het gebied van decentralisatie, juridisering en technologie?

Om concreet invulling te geven aan deze ambitie is er gestart met verschillende labs: 

Binnen deze labs wordt nauw samengewerkt met het werkveld, docenten en studenten om onderzoek te doen naar relevante vraagstukken. Daarnaast is er nog veel ruimte voor andere invalshoeken en verschillende labs.

Maak kennis met het team van het lectoraat Recht & Rechtvaardigheid

Opleiding HBO-Rechten en Kenniscentrum Duurzaam Organiseren

Het lectoraat Recht & Rechtvaardigheid valt onder de opleiding HBO-Rechten van Hogeschool Leiden, maar maakt onderdeel uit van het Kenniscentrum Duurzaam Organiseren. Vanuit het kenniscentrum, wordt op basis van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN, interdisciplinair onderzoek gestimuleerd. 

De relevante uitkomsten en bevindingen van de onderzoeken worden daar waar mogelijk gedeeld en verwerkt binnen de opleiding HBO-Rechten en haar curriculum. De opleiding leidt studenten namelijk op tot beroepsbeoefenaars die kritisch zijn op het eigen beroep en handelen. Kijk niet alleen naar de regel, maar ook naar de samenleving. Kijk niet alleen naar de wet, maar ook naar het doel achter de wet. Deze visie sluit naadloos aan bij de ambitie van het lectoraat.

Kritische houding studenten

Om zo goed mogelijk het belang van de samenleving te dienen, is het essentieel dat de student én de regels kan analyseren én kritisch naar de gevolgen van deze regels voor de samenleving leert kijken. Daarom is het belangrijk dat onze studenten uitgerust worden met de kennis, vaardigheden en houding die hen in staat stelt deze kritische houding daadwerkelijk aan te nemen. Naast de inhoudelijke en beroepsgerichte kennis, is er ook aandacht voor hun morele kompas. Hier is een duidelijke rol weggelegd voor het lectoraat.

Bredere kijk op de wet

Enerzijds biedt het lectoraat ruimte aan verschillende rechtsgebieden, in het bijzonder aan de omgevingswet, de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en intellectueel eigendomsrecht. Anderzijds kijken we ook specifiek naar normatieve aspecten. Dus we kijken niet alleen naar de inhoud van de AVG, maar ook naar waarom deze wet belangrijk is bezien vanuit de bescherming van individuele rechten, zoals het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

Omgevingswet

Ook ten aanzien van de omgevingswet kijken we breder door naast invulling te geven aan het juridisch kader, ook aandacht te besteden aan de invulling van de ‘open normen’. Op welke wijze wordt in de implementatie van de omgevingswet rekening gehouden met ‘toegankelijkheid’, ‘gelijkheid’ en dus ‘rechtvaardigheid’? Naast de ontwikkelingen in het werkveld ten aanzien van wetgeving, is er ook oog voor maatschappelijke ontwikkelingen, zoals decentralisatie, juridisering en technologische ontwikkelingen in het juridische werkveld. 

Contact

Wil je meer informatie, samenwerken, zoek je ondersteuning of heb je een vraag met betrekking tot één van onze legal labs? Neem dan contact op het lectoraat Recht & Rechtvaardigheid. Bekijk de contactgegevens.