Hogeschool Leiden voorkant

Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden

De Werkplaatsen Sociaal Domein (voorheen Wmo-werkplaatsen) bepalen samen met regionale partners en netwerken de regionale agenda voor kennisontwikkeling op het sociale domein voor de periode 2016-2018. Ze werken met gemeenten als medetrekkers aan onderzoek, ontwikkeling, onderwijs en ondersteuning om antwoord te bieden op regionale vraagstukken in het brede sociale domein.

Over de werkplaats

Elke Werkplaats Sociaal Domein heeft tenminste één lectoraat en één grote gemeente als trekker. Voor de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden gaat het om de gemeente Den Haag, Leiden, Katwijk en Rijswijk en vanuit Hogeschool Leiden het lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap. 

De Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden houdt zich bezig met onderzoek, ontwikkeling, ondersteuning en onderwijs van vernieuwingen in de praktijk van wonen, zorg en welzijn en ontsluiting van kennis op dit domein.

Opzet Werkplaats Sociaal Domein

De voorganger van de Werkplaats, de Wmo-werkplaats, was gericht op de transformatie als gevolg van de Wmo. Met de start van de Werkplaat Sociaal Domein kunnen er uiteenlopende transformatievraagstukken aan de Werkplaats worden voorgelegd die kunnen gaan over alle transities: Jeugdwet, Participatiewet, Passend Onderwijs, Wmo en Wet langdurige zorg.

Het idee is dat gemeenten, organisaties en het onderwijs kennis kunnen halen en brengen in de Werkplaats.
Lees hierover meer in het artikel van de VNG "Gemeenten ‘medetrekker’ Wmo-werkplaatsen".

Activiteiten Sociaal Domein Den Haag en Leiden

Naast inzet voor de inwoners en het realiseren van een zo effectief mogelijke dienstverlening maakt een goede samenwerking in de stad en in de wijk het mogelijk het sociale domein (onder andere sociaal werkers, wijkagenten, jeugdzorg, vrijwilligers, onderwijs) en het medische domein (onder andere huisartspraktijken, thuiszorg, wijkverpleegkundigen) met elkaar te verbinden.

Lerend perspectief

De Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden werkt vanuit een lerend perspectief. Dat wil zeggen dat er een leerinfrastructuur (ofwel learning communities) wordt opgebouwd waarin het leren van en met elkaar mogelijk wordt. Zo’n infrastructuur bestaat uit een aantal leernetwerken (teams, organisaties, burgerinitiatieven). De dagelijkse praktijk is leidend voor het leren en samenwerken met burgers/inwoners en professionals, zodat allen profiteren van de opgedane kennis en kunde.

Uitgangspunten

Uitgangspunt voor elk van de activiteiten van de werkplaats is het perspectief van de burger in zijn eigen situatie. Voor de professionals betekent dat zij andere of nieuwe competenties moeten aanspreken en in hun praktijk werken volgens de nieuwe Wmo. Voor de aankomende professional betekend dit dat het onderwijs zich ook aan het transformeren is. Door middel van praktijklabs waar studenten, professionals en onderzoekers elkaar ontmoeten worden praktijkvraagstukken en voorbeelden van goede praktijken uitgewisseld, onderzocht en beschreven.

Thema's

Centraal staat het ontwikkelen van innovatieve oplossingen en implementatie van nieuwe werkwijze voor zorg- en welzijnsprofessionals. Daarbij richten de werkplaats in elke gemeente en samen met zorg- en welzijnsinstellingen en burgers/inwoners op lokaal relevante thema’s. De Werkplaats gaat op basis van deze thema’s aan de slag met de 4 O’s: onderzoek, ontwikkeling, onderwijs en ondersteuning. Hierbij zullen ook andere lectoraten onder andere Mantelzorg (De Haagse Hogeschool) en vanuit het kenniscentrum Samen Redzaam (Hogeschool Leiden) betrokken zijn. 

Van 2016 tot en met 2018 staan de volgende thema’s centraal:

  • Ontwikkeling professionaliteit in het sociaal domein
  • Jeugd en gezin
  • Stimuleren van eigenaarschap en actief burgerschap
  • Verbindingen versterken in het sociaal domein
  • Monitoring van effecten

Samen werken aan kennis en deskundigheid

De nadruk ligt op  learning by doing, essentieel voor de aansluiting van de kennisontwikkeling op de behoeften van de regionale praktijk. Daarnaast wisselen de werkplaatsen hun bevindingen en ervaringen uit in een landelijk overleg. Ze delen hun werk met elkaar en met alle andere belangstellenden in het sociaal domein in Nederland.

Samenwerkingspartners

Naast de drie medetrekkende gemeenten is gemeente Rijswijk een betrokken partner. Daarbij is er reguliere afstemming met Holland Rijnland (samenwerkingsverband 14 gemeenten in Zuid-Holland Noord) en de Leidse Regiogemeenten (Leiderdorp, Zoeterwoude en Oegstgeest). 

Andere partijen die zich hebben gecommitteerd om samen te werken aan de kennisagenda voor de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden zijn de instellingen Xtra, Transmuralis, Libertas Leiden, Kwadraad, Radius, Jes Rijnland en JSO. De cliëntenraden die zich hebben gecommitteerd aan de Werkplaats zijn het Ouderenberaad, Zorgbelang en Wmo-adviesraden. 

Naast deze partners is er samenwerking met andere gemeenten uit de regio’s Holland Rijnland, Haaglanden en Duin- en Bollengebied. Natuurlijk wordt er ook samengewerkt met burgers en sociale ondernemingen, opleidingen en diverse Academische Werkplaatsen en Leerwerkringen. Voor meer informatie, zie samenwerking.

Samenwerking lectoraten

De Werkplaats werkt ook verder samen met andere lectoren.

Van Hogeschool Leiden zijn dit de lectoren:

Van de Haagse Hogeschool zijn dit de lectoren:

Meer informatie?

De website wmowerkplaatsdenhaagleiden.nl wordt momenteel geactualiseerd naar een site met actuele informatie over de werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden. 

Op de website van  Werkplaats Sociaal Domein zijn alle 14 werkplaatsen te vinden met een korte beschrijving van hun activiteiten en links naar de regionale websites. De website biedt een overzicht van het laatste nieuws en de activiteiten die voortvloeien uit de kennisagenda's.

Daarnaast zijn alle publicaties en onderwijsmodules beschikbaar die de Wmo-werkplaatsen tot nu toe al hadden gepresenteerd.

Logo Werkplaats Sociaal Domein - Den Haag & Leiden