Hogeschool Leiden

Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden

Het doel van de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden

De Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden is een samenwerking tussen gemeenten, lectoraten, opleidingen van Hogeschool Leiden en De Haagse Hogeschool en partners in welzijn en zorg. Zij werken aan regionale maatschappelijke vraagstukken.

Het uiteindelijke doel van de Werkplaats is het bevorderen van inclusie en de mogelijkheden tot participatie van bewoners in kwetsbare situaties. Het uitgangspunt is de leefwereld van bewoners en/of cliënten en hun directe omgeving.

Hoe pakt Hogeschool Leiden dit onderzoek aan?

In de werkplaats werken onderzoekers en professionals samen aan concrete vraagstukken uit de werkpraktijk. Deze worden door de betrokkenen uit het werkveld ingebracht en door de onderzoekers van wetenschappelijke reflectie voorzien. In processen van kenniscoproductie wordt samengewerkt aan een aanpak van de ingebrachte vraagstukken, die recht doet aan de praktijksituatie, maar stevig is ingebed in wat in wetenschap al bekend is over het vraagstuk in kwestie en hoe die kan worden aangepakt.

Wat is het belang voor het onderwijs?

De Werkplaats zit dicht op de uitvoeringspraktijk. Ondersteuning, onderzoek, ontwikkeling en onderwijs in co-creatie zijn belangrijke ingrediënten voor het doen slagen van de onderlinge samenwerking. Dit gebeurt in leeromgevingen zoals leergemeenschappen en leerateliers, en door het organiseren van activiteiten zoals workshops en kenniscafé's. Een belangrijk doel van de deelnemers aan de Werkplaats is in regionaal verband te leren van elkaar en te komen tot meerwaarde voor de verschillende doelgroepen, waaronder sociaal professionals, beleidsmakers, docenten en studenten sociaal werk en bewoners. De opgedane kennis wordt gebruikt voor de opleiding van nieuwe professionals.

Hoe wordt het werkveld betrokken?

Zoals bij alle andere projecten van het lectoraat Sociale Innovatie, is het werkveld hier partner, waar samen mee wordt gewerkt aan kenniscoproductie. De Werkplaats is een leer-, werk- en onderzoeksgemeenschap. De kracht is de combinatie van onderzoek, opleiding, praktijk en beleid.

Wat zijn de verwachte resultaten?

De Werkplaats helpt professionals in het sociaal domein beter om te gaan met de uitdagingen van hun vak door hen te ‘empoweren’ en inzichten aan te bieden uit de wetenschap, die zij, na een eigen vertaalslag, direct in de praktijk kunnen brengen. Uit de activiteiten volgen rapporten, adviezen, boeken, methodieken, werkvormen en onderwijsmodules op. Professionals en toekomstige beroepskrachten in het Sociaal Domein kunnen gebruik maken van deze kennis en kunde. Daarnaast worden de kennis en ervaringen uit de praktijk doorgegeven aan het onderwijs en andere kennisinstellingen.

Hogeschool Leiden