Hogeschool Leiden

Vitale Delta

Het doel van ‘Vitale Delta’

Vitale Delta is een consortium van vier hogescholen (Hogeschool Leiden, Hogeschool Rotterdam, De Haagse Hogeschool, en Hogeschool Inholland) en is een programma van Medical Delta. Het consortium zet zich samen met een groot aantal partners in voor vitaliteit en gezondheid van jong tot oud in de wijk. Hierbij staat centraal het versterken van veerkracht en eigen regie en het creëren van een gezonde omgeving in de Deltaregio Leiden, Den Haag en Rotterdam. Dit doet Vitale Delta in een door SIA gefinancierd achtjarig onderzoeksprogramma (2018-2026) samen met studenten, docenten, burgers, cliënten, en professionals. Op de website van Vitale Delta staat meer informatie over het project en alle werkpakketten.

Hoe pakt Hogeschool Leiden dit onderzoek aan?

In vier werkpakketten werken we aan de thema’s Sociaal Vitaal, Fysiek Vitaal, Ondersteund Vitaal en Zelf Vitaal. Elk werkpakket wordt geleid door twee lectoren van verschillende hogescholen en combineert de expertise van meerdere sterke onderzoeksgroepen. Hogeschool Leiden is betrokken bij drie van de vier werkpakketten. Vanuit Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg is dat Fysiek Vitaal, vanuit Antroposofische Gezondheidszorg is dat Zelf Vitaal, en vanuit Sociale Innovatie is dat Sociaal Vitaal.

Leidende principes in de werkpakketten zijn: co-creatie met burgers, cliënten, patiënten en professionals, een maatschappelijk innovatieperspectief, interprofessioneel samenwerken en ondernemerschap. Hierbij wordt uitgegaan van een levensloopbenadering (-9 maanden tot +100 jaar) waarin gezond opgroeien en ouder worden centraal staat.

Wat is het belang voor het onderwijs?

Er worden nieuwe onderwijsproducten (zoals lespakketten, onderwijsmateriaal voor minoren en major-onderwijs en innovatieve werkvormen) voor de betrokken opleidingen van de hogescholen ontwikkeld, verspreid en geïmplementeerd. Ook worden onderzoekprojecten ingebed binnen diverse onderwijsprogramma’s van deelnemende hogescholen, zodat studenten en docenten actief deelnemen aan het programma en hun onderzoekende houding en innovatiebereidheid worden gestimuleerd. Daarnaast vindt uitwisseling van docenten, onderzoekers en lectoren tussen hogescholen plaats. 

Hoe wordt het werkveld betrokken?

In de eerste twee jaar van het onderzoek hebben de lectoren de onderzoeksinfrastructuur opgebouwd. Deze nieuwe kennis en producten zullen de onderwijsprogramma's van de betrokken opleidingen versterken. Om deze doelen te realiseren wordt de samenwerking met andere universiteiten, hogescholen, gemeentes en universitaire medische centra verstevigd. Alle 19 verschillende lectoraten en onderzoekslijnen gaan de komende vijf jaar samenwerken en kennis met elkaar delen. 

Tijdens symposia bekijken docenten, studenten en mensen uit het bedrijfsleven de vraagstukken vanuit onder andere onderwijs, zorg en welzijn, techniek en technologie, ict en design, economie en overheid.

Projecten

Zo levert het onderzoek een infrastructuur op die relevante kennispartners in de regio verbindt, de mogelijkheden om samen omvangrijker onderzoek te doen verbreedt en de kansen op het binnenhalen van fondsen daarvoor vergroot.