Hogeschool Leiden

Verantwoording 2020

De verantwoording over 2020 van het lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap over de bijdrage aan de beroepspraktijk en maatschappij, aan onderwijs en professionalisering en aan kennisontwikkeling.

Beroepspraktijk en maatschappij

Vanuit de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden heeft het lectoraat in 2020 met de regionale samenwerkingspartners (onder andere gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties en inwoners) en studenten en docenten van Hogeschool Leiden en de Haagse Hogeschool aan verschillende (onderzoeks)projecten gewerkt rond de thema’s: Armoede en Schulden, Verbinding gezondheid en sociaal domein en Langer thuis wonen. Dit heeft geresulteerd in diverse online werkveldbijeenkomsten, presentaties, onderzoeksrapporten, factsheets, vakpublicaties en participatief video’s.

Verder heeft het lectoraat bijgedragen aan het ZonMw project Wijzer in de Wijk. Dit project is een samenwerkingsverband met gemeente Leiden, Alphen aan den Rijn en Den Haag, GGD Hollands Midden, GGD Haaglanden, Academische Werkplaats Publieke Gezondheid NZH, Werkplaats Sociaal Domein, Zorgbelang en RIVM. Het lectoraat begeleidt lokale learning communities in de wijk waar professionals, ambtenaren, bewoners, vrijwilligers, docenten en studenten aan deelnemen. Samen met inwoners en lokale partners worden lokale wijkgezondheidsplannen in co-creatie uitgevoerd en gemonitord.

Binnen het netwerk Vitale Delta (RAAK SIA programma SPRONG) zijn verschillende activiteiten (onder andere webinar “naar duurzame gedragsverandering”) geweest waar het lectoraat een bijdrage aan heeft geleverd. Vitale Delta is een consortium van Hogeschool Leiden, Hogeschool Rotterdam, de Haagse Hogeschool en Hogeschool InHolland waarin samengewerkt wordt aan thema’s rond vitaliteit en gezondheid van jong en oud in de wijk. Het lectoraat zet zich in voor het werkpakket Sociaal Vitaal. Bij dit werkpakket gaan we na hoe professionals uit het sociaal domein én gezondheidszorg samenwerken bij een integrale wijkaanpak om burgers beter te ondersteunen bij hun vragen op verschillende leefgebieden. 

Het lectoraat heeft ook een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van onderzoekslijnen gericht op innoveren en leren binnen het RIF project SPOOR 22. Spoor 22 is een samenwerking tussen onderwijs- en sociaal werk organisaties uit de Metropoolregio Rotterdam en Den Haag. In 2020 zijn hbo- en mbo-studenten gestart met een onderzoeksproject rond het thema positieve gezondheid.

Onderwijs en professionalisering

Het lectoraat kent een kenniskring met docenten van de faculteit Sociaal Werk & Toegepaste Psychologie (Hogeschool Leiden) en faculteit Sociaal Werk & Educatie (Haagse Hogeschool). Deze docenten zijn betrokken als docent-trainer of onderzoeker bij verschillende projecten van het lectoraat. Daarnaast is de lector copromotor van een promovendus (lid van de kenniskring) Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden, op het thema ‘Onzekerheid bij professionals in sociale wijkteams’.

Binnen verschillende minoren (onder andere Sociale Innovatie) en vakken in de faculteit Sociaal Werk & Toegepaste Psychologie zijn in 2020 online colleges verzorgd over sociale innovatie en (interprofessioneel) samenwerken in de wijk. Ook heeft het lectoraat gastcolleges gegeven bij de nieuwe master Fysiotherapie en Wijkgerichte Beweegzorg.

Studenten kunnen ook stagelopen of hun afstudeeronderzoek schrijven bij het lectoraat. In het studiejaar 2020-2021 zijn zo 59 studenten van de opleidingen Sociaal Werk en Toegepaste Psychologie betrokken bij projecten van het lectoraat. Daarnaast waren er 93 studenten van de Haagse Hogeschool en 40 studenten van ROC Mondriaan betrokken bij verschillende projecten van de Werkplaats en Spoor 22.

Verder zijn de lector en een docent-onderzoeker van het lectoraat: auteurs en redacteurs van de in het 2020 verschenen boek Sociaal ondernemen – Innovatie en ondernemerschap in het sociaal domein. Bij dit boek hoort ook een website, www.sociaalondernemen1edruk.nl, met video’s, achtergrondartikelen, en links. Er is een webinar gemaakt over het boek, en het boek wordt gebruikt binnen de minor Sociaal Ondernemen, Toegepaste Psychologie.

Kennisontwikkeling

Het lectoraat brengt bestaande kennis uit verschillende sectoren bijeen en beoogt nieuwe kennis rondom sociale innovatie in het sociaal domein en sociaal ondernemen te ontwikkelen samen met het werkveld, docenten, studenten en onderzoekers. De kennis uit de projecten en onderzoeken zijn op verschillende manieren gedeeld met het werkveld, zoals via vakpublicaties, boekhoofdstukken, rapporten en factsheets en het adviseren bij organisaties en gemeenten.