Hogeschool Leiden

Verantwoording 2019

De verantwoording over 2019 van het lectoraat Sociale Innovatie over de bijdrage aan de beroepspraktijk en maatschappij, aan onderwijs en professionalisering en aan kennisontwikkeling.

Beroepspraktijk en maatschappij

Vanuit de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden heeft het lectoraat in 2019 met de regionale samenwerkingspartners (onder andere gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties en inwoners) aan verschillende maatschappelijke vraagstukken gewerkt. Dit heeft geresulteerd in diverse werkveldbijeenkomsten, presentaties, onderzoeksrapporten, factsheets, vakpublicaties en participatieve video’s.

Met de huidige samenwerkingspartners (en nieuwe partners) zijn in 2019 afspraken gemaakt rondom het vervolg van de (onderzoeks)thema’s en projecten binnen de nieuwe subsidieaanvraag voor de Werkplaats Sociaal Domein 2020-2022 bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Deze aanvraag is in december 2019 ingediend.

Verder is er met de Academisch Werkplaats SAMEN een duurzame samenwerking opgezet door middel van concrete projecten vanuit een Leernetwerk. De samenwerking met het Academisch Werkplaats Publieke Gezondheid wordt vormgegeven via het ZonMw project Wijzer in de Wijk. Dit project is een samenwerkingsverband met de drie gemeenten, GGD Hollands Midden, GGD Haaglanden, Academische Werkplaats Publieke Gezondheid NZH, Werkplaats Sociaal Domein, Zorgbelang en RIVM.

Binnen dit project heeft het lectoraat lokale learning communities in de wijk ontwikkeld waar professionals, ambtenaren, burgers, vrijwilligers, docenten en studenten aan deelnemen. Samen met inwoners en lokale partners wordt een wijkgerichte gezondheidsaanpak opgesteld en uitgevoerd om gezondheidsachterstanden terug te dringen.

Verder zijn er binnen het netwerk Vitale Delta (SIA-RAAK programma SPRONG) verschillende activiteiten (onder andere mini hackathon ‘samenwerken aan vitaliteit’) geweest waar het lectoraat een bijdrage aan heeft geleverd. Vitale Delta is een consortium van Hogeschool Leiden, Hogeschool Rotterdam, de Haagse Hogeschool en Hogeschool InHolland waarin samengewerkt wordt aan thema’s rond vitaliteit en gezondheid. Ons lectoraat zet zich in voor het werkpakket Sociaal Vitaal (integrale wijkaanpak).

Het lectoraat heeft ook een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van onderzoekslijnen gericht op innoveren en leren binnen het RIF project SPOOR 22. Spoor 22 is een samenwerking tussen onderwijs- en sociaal werk organisaties uit de Metropoolregio Rotterdam en Den Haag.

Onderwijs en professionalisering

Het lectoraat heeft een kenniskring met docenten van de faculteit Sociaal Werk & Toegepast Psychologie (SW&TP), Hogeschool Leiden en de faculteit Sociaal Werk & Educatie van de Haagse Hogeschool. Deze docenten zijn betrokken als docent-trainer of onderzoeker bij verschillende projecten van het lectoraat.

Daarnaast is de lector co-promotor van een docent Toegepast Psychologie (NWO promotiebeurs) op het thema ‘waardecreatie bij sociaal ondernemers’, en een promovendus (kenniskringlid) bij Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden, op het thema ‘Onzekerheid bij professionals in sociale wijkteams’.

Binnen minoren en vakken in de faculteit SW&TP en faculteit Gezondheidszorg (Verpleegkunde) zijn in 2019 colleges verzorgd over sociale innovatie en (interprofessioneel) samenwerken in de wijk. Ook buiten Hogeschool Leiden werden meerdere gastcolleges verzorgd.

Studenten kunnen stagelopen of hun afstudeeronderzoek schrijven bij het lectoraat. In het studiejaar 2018-2019 hebben 35 studenten van de opleidingen Sociaal Werk (SW) en Toegepast Psychologie (TP) en 4 studenten van de opleiding Verpleegkunde hier gebruik van gemaakt.

Daarnaast is een hoofdstuk geschreven in het Workbook van de International Federation of Social Workers: ‘Social work: promoting community and environmental sustainability’. Verder is er een studieboek geschreven over sociaal ondernemen: innovatie en ondernemerschap in het sociaal domein (Boom uitgevers Amsterdam) wat begin 2020 uitgegeven zal worden.

Kennisontwikkeling

Het lectoraat brengt bestaande kennis uit verschillende sectoren bijeen en beoogt nieuwe kennis rondom sociale innovatie in het sociaal domein en sociaal ondernemen te ontwikkelen samen met het werkveld, docenten, studenten en onderzoekers.

De kennis uit de projecten en onderzoeken zijn op verschillende manieren gedeeld met het werkveld, zoals via vakpublicaties, boekhoofdstukken, rapporten en factsheets en het adviseren bij organisaties en gemeenten. Ook hebben lector en onderzoekers meerdere presentaties gegeven, onder andere op de Amsterdam Health Education and Discovery conferentie 2019 (over interprofessioneel leren en samenwerken) en op het EMES International Research Conference on Social Enterprise (over motieven van sociaal ondernemers).

Gestarte onderzoekstrajecten met financiering

Gestarte onderzoekstrajecten 2019, tweede geldstroom:

  • Project: Naar verantwoorde rebellie: Governance en inspraak bij collectieve woonvormen voor ouderen. RAAK-MKB. 2019-2021