Elise Peters

Elise Peters

For English see below

Elise Peters is onderzoeker bij het lectoraat Natuur & Ontwikkeling Kind en docent pedagogiek bij de lerarenopleidingen van Hogeschool Leiden. Haar werk richt zich op natuurervaringen voor het ondersteunen van kinderen. Samen met kinderen, ouders, leerkrachten en sociaal werkers onderzoekt ze hoe we kinderen meer natuurervaringen kunnen bieden en wat de effecten zijn op uitkomstmaten zoals het gezinsfunctioneren, spelgedrag, en plekverbondenheid. Elise werkt voornamelijk met kinderen met risico op achterstand, zoals kinderen in laag-inkomen hoog-risico wijken, dakloze gezinnen, kinderen in de vrouwenopvang en asielopvang, en kinderen in jeugddetentie.

Onderzoeksgebieden

Op dit moment werkt Elise aan verschillende studies. Zo onderzoekt ze strategieën van jonge leerkrachten om natuurmomenten van kinderen op school te vergroten, ze doet onderzoek naar de band die kinderen hebben met de dieren die in hun buurt leven, ze doet onderzoek naar het inclusiever en toegankelijker maken van leerecosystemen voor natuureducatie voor kinderen in kansenwijken, en onderzoekt de favoriete plekken van kinderen die verblijven in asielopvang, daklozenopvang en vrouwenopvang.

Elise promoveerde op onderzoek in de maatschappelijke opvang, waarin ze met praktijkprofessionals werkte aan het opzetten en evalueren van natuurinterventies voor de ondersteuning van gezinnen.

Kenmerkend aan haar werk is de rijke doorwerking in praktijk. Elise werkt in haar onderzoeken altijd samen met praktijkprofessionals en studenten. Haar werk wordt gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften alsook in professionele vakbladen.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////

Elise Peters is a researcher at the research group Nature & Child Development and a lecturer in pedagogy at the teacher training colleges of Leiden University of Applied Sciences. Her work focuses on nature experiences for the support of children. Together with children, parents, teachers and social workers, she investigates how to offer children more nature experiences and what the effects are on outcome measures such as family functioning, play behavior, and place attachment. Elise works primarily with children at risk of disadvantage, such as children in low-income high-risk neighborhoods, homeless families, children in women's shelters and asylum shelters, and children in juvenile detention.

Research area

Currently, Elise is working on several studies. These include the study of young teachers' strategies to increase children's nature connected time in school, studying the connection of children with the animals that live in their neighborhood, studying ways to make learning ecosystems for nature education more inclusive and accessible for children in low income high risk neighborhoods, and investigating the favorite places of children staying in asylum shelters, homeless shelters and women's shelters.

Elise obtained her PhD with research in family shelters, in which she worked with social workers to design and evaluate nature interventions for the support of family functioning.

A characteristic of her work is its rich effect in practice. Elise always collaborates with practicing professionals and students in her research. Her work is published in scientific journals as well as professional journals.

Een selectie van Elises werk / a selection from Elises work: