De vlag van de hogeschool

Over

Thema

Opleiding Hogeschool Leiden biedt goede start op arbeidsmarkt

16 april 2020 - Maar liefst driekwart van de ondervraagde alumni van Hogeschool Leiden geeft in de HBO-Monitor 2019 aan dat hun hogeschoolopleiding een goede basis is geweest voor een start op de arbeidsmarkt.

Dat is ruim 20% meer dan vier jaar geleden. De tevredenheid onder onze oud-studenten stijgt niet alleen al jaren structureel, maar ligt ook significant hoger dan het landelijke gemiddelde van 65%. Het overgrote deel van onze geënquêteerde oud-studenten vindt een baan die past bij hun opleidingsniveau én is daar bovendien tevreden mee. Hoewel het aantal werklozen onder onze oud-studenten licht stijgt, groeit tegelijkertijd het aantal mensen met een vast contract. Dat kan de komende jaren, mochten we in een recessie belanden, van grote waarde zijn. 

De belangrijkste cijfers 

Hieronder vind je de belangrijkste uitkomsten van de HBO-Monitor 2019. Het complete cijferoverzicht kun je terugvinden in de facstsheet ( pdf, 85 KB ) over Hogeschool Leiden. Naast een vergelijking met het voorgaande jaar, zie je ook hoe we het doen in vergelijking met het landelijk gemiddelde. Let op: de landelijke cijfers worden herwogen aan de hand van de samenstelling van het opleidingsaanbod (op CROHO-niveau) van onze hogeschool. 

Alumni en arbeidsmarkt 

Steeds meer alumni tonen zich tevreden over de mate waarin hun opleiding een goede basis biedt voor een start op de arbeidsmarkt. Gaf in 2016 nog slechts een krappe meerderheid (53%) aan tevreden te zijn, de afgelopen vier jaar steeg dat aandeel tot maar liefst driekwart van de ondervraagden (75%). 

Het overgrote deel van onze oud-studenten (80%) vindt een functie die past bij hun opleidingsniveau. Dat is vergelijkbaar met vorig jaar en vergelijkbaar met wat je landelijk ziet. Opvallend is dat drie op de vier alumni (76%) (zeer) tevreden is over hun huidige baan; dat ligt 5% boven het gemiddelde van de andere hogescholen (71%). 

Het aandeel alumni dat anderhalf jaar na afstuderen een vast dienstverband heeft, is gestegen: van 50% in 2018 naar 57% in 2019. Met het oog op een welhaast zekere wereldwijde recessie als gevolg van de coronacrisis, kan zo’n vast contract waardevol blijken voor onze alumni. Tegelijkertijd ging het aantal werklozen licht omhoog van 1,9% naar 3,1%. Landelijk is dat percentage hoger met 3,7%.  

Terugblik op opleiding

Veruit de meeste alumni zouden, als ze weer moesten kiezen, opnieuw voor een opleiding aan Hogeschool Leiden gaan: 77% ten opzichte van een landelijk percentage van 74%. Hetzelfde cijfer (76%) geldt voor de vraag of alumni een opleiding aan onze hogeschool zou aanraden aan familie en vrienden. Landelijk ligt dit percentage met 71% nagenoeg gelijk. Opvallend is dat een landelijke percentages voor deze twee onderwerpen de afgelopen jaren dichterbij de cijfers van Hogeschool Leiden zijn gekomen. 

Tot slot zegt 69% van de alumni achteraf (zeer) tevreden te zijn over hun opleiding; dat is vergelijkbaar met de landelijke score en de score van vorig jaar. 

Coronacrisis

Tussen het afnemen van de enquête en het verschijnen van deze cijfers is Nederland, net als de rest van de wereld, zwaar getroffen door de coronapandemie. De precieze gevolgen hiervan voor de economie en daarmee voor hbo-afgestudeerden zijn op dit moment lastig te voorspellen, maar zullen zeker effect hebben op hun arbeidsmarktpositie. De hier gepresenteerde cijfers zijn derhalve het beste te lezen als een momentopname: de situatie voorafgaande aan deze crisis. Toch blijven deze cijfers relevant voor de beantwoording van de vraag hoe opleidingen studenten voorbereiden op de arbeidsmarkt en hoe studenten de opleidingen hebben ervaren. Daarmee blijft de HBO-Monitor een belangrijk instrument voor de kwaliteitszorg van hbo-opleidingen.

Verantwoording

De HBO-Monitor is een jaarlijks onderzoek onder alle afgestudeerde hbo’ers, anderhalf jaar na afstuderen. Het onderzoek geeft onder meer inzicht in de (arbeidsmarkt)positie van afgestudeerden, laat zien in hoeverre opleidingen hun studenten goed voorbereiden op de arbeidsmarkt en brengt in kaart hoe afgestudeerden hun opleiding waarderen. In de HBO-Monitor 2019 staat de arbeidsmarktpositie van de hbo-afgestudeerden uit studiejaar 2017-2018 centraal. Eind 2019 hebben bijna 25.000 respondenten de HBO-Monitor ingevuld, waarvan 634 alumni van Hogeschool Leiden. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van Maastricht University.

Meer informatie

Wil je meer weten over de HBO-Monitor? Neem dan contact op met Institutional Research van Hogeschool Leiden via [email protected].