Passend onderwijs ontwikkelen

Ouderbetrokkenheid

Samenwerking met ouders; maatwerk en een oudergerichte kijk

Hoe kunnen wij als organisatie ouders betrekken bij de opvang en het onderwijs van hun kind en hoe communiceren wij op een open en betrokken manier met ouders? Dit zijn belangrijke vragen uit de praktijk.

Onderzoek laat zien dat onderwijsbetrokkenheid thuis een effectievere bijdrage levert aan de leerresultaten en sociale en emotionele vaardigheden van kinderen, dan ouderbetrokkenheid op school. Dit houdt in dat ouderbetrokkenheid zich ook moet richten op de begeleiding door ouders van hun kind thuis. Maar wat vraagt dit van ouders, hoe kunnen leerkrachten op pedagogisch medewerkers hierin ondersteunen en wat is daarvoor nodig?

Maatwerk – zo werkt dat

Het lectoraat gaat in op vragen die komen uit het werkveld en de samenleving en gaat bijvoorbeeld eerst in gesprek met kinderdagverblijven, scholen en hulpverlenende instanties. We brengen in kaart waar behoefte aan is en waar de sterke en verbeterpunten liggen van de organisatie.
Ook begeleiden we bij het inventariseren van de behoefte van ouders, bijvoorbeeld aan de hand van vragenlijsten of panelgesprekken. Daaruit volgt een programma op maat, zoals het ontwikkelen van een meer oudergerichte kijk bij professionals. Hier zijn (naast onderzoekers en de lector) pabo-docenten, een docent maatschappelijk werk en dienstverlening, leerkrachten en natuurlijk ouders zelf bij betrokken.

Expertgroep Ouderbetrokkenheid

Het lectoraat Ouderschap & Ouderbegeleiding neemt deel aan het project ‘Samen Opleiden 2.0’. Vanuit dit project is een expertgroep Ouderbetrokkenheid opgericht. Hier wordt kennis en ervaringen omtrent ouderbetrokkenheid vanuit praktijk en wetenschap met elkaar gedeeld.

In de folder hieronder vindt u verschillende activiteiten die wij als (leden van) de expertgroep voor scholen aanbieden.

Folder Ouderbetrokkenheid: Informatie over de Mogelijkheden van de Expertgroep Ouders

Hogeschool Leiden