Dieuwke Hovinga (lector)

Dieuwke Hovinga

For English text see below 

Sinds 2011 is Dieuwke Hovinga lector Natuur en Ontwikkeling Kind bij Hogeschool Leiden en Thomas More Rotterdam. Met haar lectoraat richt zij zich op het concretiseren van de betekenis en het belang van natuur voor de ontwikkeling van kinderen en het verankeren van natuur als groei- en ontwikkelingsruimte in het handelen van professionals in onderwijs, opvang en zorg. 

Dieuwke Hovinga werkte 10 jaar als leerkracht basisonderwijs. In 1996 rondde zij haar studie pedagogiek af met een publicatie over de leesontwikkeling van jonge kinderen. Vervolgens verzorgde zij enkele jaren nascholingen op dit thema voor leerkrachten basisonderwijs en pedagogisch medewerkers in de kinderopvang.

Onderzoeksactiviteiten

Vanaf 1998 werkte zij voor de leerstoel Natuur- en MilieuEducatie van het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht. Haar onderzoeksactiviteiten richtten zich op: natuur- en milieueducatie en natuurbeleid; leren over duurzame ontwikkeling; kinderen en natuur en professionalisering van het werkveld natuur- en milieueducatie. In 2007 promoveerde zij met het proefschrift 'Ont-dekken en toe-dekken'. Leren over de veelvormige relatie van mensen met natuur in NME-leertrajecten duurzame ontwikkeling'.

Dieuwke Hovinga

Tijd om in en met natuur te zijn, bewaren we voor de niches van ons programma; de zondagmiddag, de vakantie, een schooluitje. Terwijl natuur een rijke en door kinderen gewaardeerde speelleeromgeving is, die de ontwikkeling ondersteunt. Natuur verdient daarom een vanzelfsprekende plaats in onderwijs en opvoeding.

Dieuwke Hovinga

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Since 2011, Dieuwke Hovinga is professor Nature & Child Development at the University of Applied Sciences Leiden and Thomas More Rotterdam. With her research group she investigates the relationship between natural environments, their play and learning opportunities and their role in specific educational and care objectives.

Dieuwke Hovinga worked as a primary school teacher for 10 years. In 1996 she completed her study Pedagogy with a publication on the reading development of young children. She then provided several years of professional training on this theme for primary school teachers and pedagogical staff in childcare.

Research activities

From 1998 she worked for the Chair of Nature and Environmental Education, attached to the Freudenthal Institute (Utrecht University). Her research activities focused on: nature and environmental education and nature policy; learning about sustainable development; children and nature and professionalisation of the field of nature and environmental education. In 2007 she obtained her PhD with the thesis 'Dis-cover and cover-up'. Learning about people's multi-faceted relationship with nature in NME courses on sustainable development'.

Dieuwke Hovinga

Time to be in and with nature is saved for the niches of our program: Sunday afternoons, the holidays, a school outing. And yet nature offers a rich and enjoyable environment for playing and learning that supports children in their development. Therefore, nature deserves to be at the heart of education and child care.

Dieuwke Hovinga