Praktijkervaring opdoen voor de klas

Leraar Basisonderwijs: Pabo flexibele voltijd

 • Voltijd
 • Nederlandstalig
 • 4 jaar
 • Bachelor of Education in Primary Schools

In het kort

Ben je zelfstandig, een beetje eigenwijs en houd je ervan om je studie zelf vorm te geven? Wil jij graag zo veel mogelijk ervaring opdoen in de dagelijkse praktijk van een basisschool? Bekijk de mogelijkheden van de flexibele voltijdopleiding van de bachelor Leraar Basisonderwijs (Pabo). Je volgt een aangepast programma waarin je wekelijks een dag extra stage loopt. Bij het opleidingstraject van de flexibele voltijd werken we met leeruitkomsten. In een leeruitkomst staat wel beschreven welke competenties je dient aan te tonen, maar niet precies hoe en wanneer je dat doet. Dit geeft jou een grotere mate van vrijheid bij het invullen van je eigen studiepad.

Welke opleidingsvariant past bij jou?

De bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs (Pabo) wordt aangeboden in verschillende varianten (meer hierover lees je onder Opbouw programma).

Samen Opleiden

De flexibele voltijdopleiding Leraar Basisonderwijs maakt onderdeel uit van Samen Opleiden, een samenwerkingsverband tussen de Hogeschool Leiden en de schoolbesturen van Meer Primair / SOPOH (Hoofddorp/Haarlemmermeer), Lucas Onderwijs (Den Haag), Morgenwijzer (Alphen aan den Rijn e.o.), PROOLeiden (Leiden-Leiderdorp), SCOL (Leiden en omgeving), Stichting Klasse (omgeving Gouda) en Jong Leren (Zuid-Kennemerland/Haarlemmermeer). Samen leiden we vakkundige en inspirerende leerkrachten op.

Wat levert het volgen van de flexibele voltijdopleiding je op?

Een goede leerkracht heeft naast vakkennis ook ruime ervaring in de praktijk. Tijdens het flexibele voltijdtraject van de opleiding Leraar Basisonderwijs (Pabo) doe je op verschillende basisscholen, binnen één schoolbestuur, twee keer zoveel praktijkervaring op als bij de andere trajecten van de voltijd bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs. Na het behalen van je bachelor degree mag je in alle groepen op de basisschool lesgeven. Van vierjarige kleuters tot dertienjarigen van groep 8. Ook ben je bevoegd om onderwijs te verzorgen bij instellingen in het speciaal basisonderwijs, in voorgezet onderwijs (onderbouw) en centra voor kinderopvang.

Het beroep van leraar verandert voortdurend. Die verandering vraagt om een flexibele houding en tegelijkertijd een stevige pedagogische én (vak)didactische basis. Behalve kennisoverdrager, ben je ook pedagoog. Je begeleidt kinderen in hun leerproces en je speelt een belangrijke rol in hun persoonlijke ontwikkeling. Ook ga je in gesprek met ouders over de voortgang van hun kind en overleg je met collega’s over actuele vraagstukken die spelen in jouw organisatie. Onze flexibele voltijd lerarenopleiding bereidt jou optimaal voor op deze uitdagende baan.

Twee keer zo veel stage

In het kader van Samen Opleiden hebben we een nauwe samenwerking met de verschillende schoolbesturen. Voor jou betekent dit dat je stage loopt bij een van die stichtingen en dat je ook meer stage loopt dan in de reguliere voltijdopleiding: 2 dagen per week. Je wordt hierdoor sneller onderdeel van het team op die school en leert veel van de leerkracht die jou begeleidt.  

Benieuwd naar de verschillende scholen waar je tijdens de flexibele voltijdopleiding aan de slag kunt gaan? Maak kennis met de schoolbesturen van Samen Opleiden.

Ook al ben je aan het werk, je bent nooit uitgeleerd. Wil je na je bacheloropleiding bijvoorbeeld nog een master volgen? Er zijn verschillende mogelijkheden waarmee je jezelf verder kunt specialiseren of juist verbreden. Zo kun je jezelf verder specialiseren als intern begeleider, remedial teacher, coördinator op het gebied van rekenen en taal of als directielid.

Of je kiest voor een masterprogramma op het gebied van onderwijs en innovatie. Denk bijvoorbeeld aan een universitaire master op het gebied van (ortho)pedagogiek of onderwijskunde. Meestal volg je dan eerst een schakeljaar. Je kunt ook kiezen voor een master op hbo-niveau zoals, de master Special Educational Needs.

Na je het behalen van de opleiding, ontvang je jouw Bachelor of Education in Primary Schools en een aanvullend certificaat waarmee je kunt aantonen dat je het flexibele voltijdprogramma hebt gevolgd. Hiermee heb je, bij goed functioneren, een verhoogde kans op een baan. Het bestuur van de basisschool heeft dan immers al vier jaar lang in je geïnvesteerd door je op te leiden.

Je krijgt in dit traject ook een stagevergoeding van 100 euro per maand. Er wordt dan ook meer van je verwacht op de basisschool.

Hulp bij jouw studiekeuze

Hoe kom je erachter of de flexibele voltijdopleiding Leraar Basisonderwijs echt bij je past? Er zijn verschillende mogelijkheden om dat te ontdekken. Meer hierover lees je op de pagina Hulp bij je studiekeuze.

Heb jij inmiddels een goed beeld van de opleiding en de beroepsmogelijkheden? Bekijk de informatie over de intakeprocedure.

Opbouw programma

Bij de flexibele voltijdopleiding Leraar Basisonderwijs werk je aan leeruitkomsten. Dit betekent dat je een grotere vrijheid hebt in het invullen van je eigen studiepad. Je kunt, als je wilt bijvoorbeeld, programmaonderdelen sneller doorlopen, of er juist meer de tijd voor nemen. Of je kunt bijvoorbeeld een bepaalde leeruitkomst aantonen met een geschreven stuk, een podcast of een filmpje. Je wordt goed begeleid in je studie, maar het volgen van het flexibele voltijdtraject vraagt van jou ook een behoorlijke mate zelfstandigheid en creativiteit. Naar mate je vordert in de opleiding, neemt dit steeds verder toe.

Het onderwijs is voortdurend in beweging. Het basisonderwijs bereidt kinderen voor op de situatie van morgen, ook al weten we niet hoe de toekomst eruitziet. Met de scholen en schoolbesturen uit Samen Opleiden leiden we bij de flexibele voltijd Pabo samen leerkrachten op die weten wat hiervoor nodig is.

Ervaring opdoen in de praktijk

In het opleidingsprogramma werk je aan verschillende leeruitkomsten. Hierbij is volop ruimte om te ontdekken, onderzoeken en innoveren. Ervaring opdoen in de praktijk vormt een rode draad door de opleiding. Tijdens je opleiding loop je twee dagen per week stage bij een van de basisscholen uit Samen Opleiden. 

Traject flexibele voltijd Leraar Basisonderwijs in beeld


Meer dan alleen voor de klas

Ervaring doe je niet alleen op in de klas, maar ook als collega binnen het team van de school. Doordat je een groter deel van de week aanwezig bent, leer je de kinderen, het team en de school sneller en beter kennen. Jij kunt al vrij snel een bijdrage leveren aan activiteiten, maar ook aan onderzoek binnen de school.

De stage op je opleidingsschool is niet extra, maar maakt deel uit van je studie. De theorie die je op de pabo leert kun je direct tijdens je stage onder begeleiding van de leerkracht omzetten naar de praktijk. Hiervoor is het belangrijk dat je goed kunt plannen en een kritische en reflecterende houding hebt.

De opleiding bestaat uit vier fasen, waarbij je in iedere fase werkt aan verschillende leeruitkomsten. Dat kan gaan om leeruitkomsten die belangrijk zijn voor de het uitoefenen van je beroep (generieke leerlijn), denk aan didactische en pedagogische vaardigheden, vorming, communicatie en onderzoek. Andere leeruitkomsten zijn gericht op de schoolvakken waarin je les gaat geven en de didactiek die hiervoor nodig zijn (vakspecifieke leerlijn). 

 • Fase 1: Oriëntatie op beroep (propedeuse) 
  Tijdens de eerste fase onderzoek je of het beroep van leerkracht bij je past. Je maakt kennis met een groep leerlingen, geeft lessen, bouwt een band op je klas en ontdekt hoe je de leiding neemt in je groep. Het onderwijs is gericht op de basisbeginselen van de pedagogiek en didactiek en een aantal vakken die in het basisonderwijs gegeven worden, zoals wereldoriëntatie en kunstzinnige oriëntatie.
   
 • Fase 2: Leraarschap
  In de tweede fase werk je verder aan jouw beroepsvaardigheden en op je stageschool draai je steeds meer echt mee als leerkracht; je gaat hele dagdelen lesgeven. Ook leer je meer over een aantal andere vakken uit het basisonderwijs zoals bewegingsonderwijs en schrijven.
   
 • Fase 3: Creëren van leren
  Binnen de derde fase verschuift de focus meer van de groep naar het individu. Ieder kind is anders en heeft dus ook andere leerbehoeften. Het is belangrijk dat jij hier als leerkracht op aan weet te sluiten. Hierbij ga je ook dieper in op passend onderwijs voor leerlingen met specifieke leerbehoeften. De rode draad tijdens deze fase is die van het persoonlijk meesterschap. In plaats van de nadruk op individuele vakken in fase 1 en 2, zijn de leeruitkomsten in deze fase vaak vakoverstijgend.
   
 • Fase 4: Visie en ambitie
  Tijdens laatste fase van de opleiding zet je stap naar startbekwaamheid. Je breidt je praktische beroepsvaardigheden uit en maakt jouw visie en ambitie zichtbaar in praktijk en theorie. 

De complexiteit van de onderwijsthema’s en- activiteiten neemt toe per fase. Je sluit iedere fase af met een meesterproef waarin je aantoont dat je de leeruitkomsten uit deze fase kunt integreren en toepassen in de beroepspraktijk van je stage. De opleiding wordt afgerond met een eindassessment en -presentatie. Heb je alle leeruitkomsten en afstudeeronderdelen met succes afgerond dan ontvang je het getuigschrift Bachelor of Education in Primary Schools.

Als leraar basisonderwijs is het belangrijk dat jouw taal- en rekenvaardigheden op het juiste niveau zijn. Daarom dien je binnen het eerste jaar van je opleiding de landelijke rekentoets (Wiscat) en de toets professionele taalvaardigheid te behalen.

Bij de flexibele voltijd Pabo heb je mogelijkheid om je eigen leerpad in te vullen. De leeractiviteiten worden aangeboden op drie manieren: onderwijsactiviteiten bij Hogeschool Leiden (contactonderwijs), onderwijs op afstand onder andere met behulp van de digitale leeromgeving Its Learning (e-learning) en leren in de werkpraktijk van de basisschool (werkplekleren).  

Flexibel leren

Hoe jouw leerpad eruit kom te zien en de manier waarop je het onderwijs volgt hangt af van je leerstijl, ervaringen en mogelijkheden. Ook is er een grote mate van flexibiliteit in de volgorde waarop je de leeruitkomsten uitvoert. Kortom, je kiest zelf de weg om de benodigde leeruitkomsten aan te tonen. Bij het kiezen van je leerpad word je begeleid door een studiebegeleider, die steeds met jou op zoek gaat naar de volgende stap in jouw ontwikkeling.

Vormvrij toetsen

In de flexibele voltijdopleiding is de toetsing vormvrij. Dit betekent dat je ook op een andere manier kunt aantonen dat je aan de criteria van de leeruitkomst voldoet, in plaats van de in de leeruitkomst aanbevolen toetsvorm. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om leeruitkomsten aan te tonen met behulp van bewijs van eerder verworven competenties (EVC’s). 

Studiepunten en bindend studieadvies

De totale studiebelasting van de opleiding is 240 EC (European Credit), verdeeld over vier fases van ieder 60 EC. Hierbij staat 1 EC voor +/- 28 studiebelastingsuren. Net als bij de meeste hbo-opleidingen geldt ook voor het flexibele voltijdprogramma een bindend studieadvies.

Heb je tussen de 48 en 60 studiepunten (European Credits, afgekort als EC) behaald én alle essentiële studieonderdelen succesvol afgerond binnen het eerste studiejaar, dan krijg je een positief studieadvies waarmee je kunt doorstromen naar de hoofdfase van de opleiding. Bij een afwijzend advies kun je de opleiding aan Hogeschool Leiden niet voortzetten. Als blijkt dat de flexibele voltijd Pabo toch niet de juiste opleiding voor je is, dan kunnen we helpen om een alternatief te vinden.

Tijdens de Pabo flexibele voltijd word je begeleid door je studiebegeleider. De studiebegeleider volgt jouw ontwikkeling tijdens de studie, helpt je op weg als je vastloopt, bezoekt je op je stage en zoekt met jou steeds naar de volgende stap in jouw ontwikkeling. De studiebegeleider begeleidt jou en de andere studenten in jouw stamgroep.

Studeren met een functiebeperking

Wil je meer weten over studeren met een functiebeperking en welke voorzieningen de hogeschool hiervoor biedt? Bekijk de pagina’s van de Studentendecaan.

Naast de flexibele voltijdopleiding wordt de bachelor Leraar Basisonderwijs (Pabo) nog in een aantal andere varianten aangeboden. Zo kun je kiezen voor een studieprogramma dat goed aansluit op jouw opleidingsachtergrond en ervaring.

Vierjarige voltijd

Ben je net klaar met een opleiding in het voorgezet onderwijs? Dan kun je ook terecht bij de vierjarige voltijdopleiding Leraar Basisonderwijs (Pabo).

Flexibele deeltijd

Naast de voltijdopleiding bieden we ook een flexibele deeltijdopleiding Leraar Basisonderwijs aan met meer zelfstudie en minder contacttijden. Hoe het opleidingstraject eruit ziet, verschilt per student. Dit hangt onder andere af van jouw leerbehoeften, vooropleiding, (werk)ervaring en persoonlijke situatie.

Als je een hbo- of wo-opleiding hebt afgerond, kun je ook in aanmerking komen voor het zij-instroomtraject Leraar Basisonderwijs. In dit traject combineer je de opleiding met een baan op een basisschool. Zij melden je aan voor het zij-instroomtraject.

Lerarenopleiding Spring

Lerarenopleiding Spring is een deeltijdvariant van de bachelor Leraar Basisonderwijs waarin de focus ligt op scholen met een vernieuwend onderwijsconcept. Bij Spring leer je voor een belangrijk deel in de praktijk bij een van de deelnemende opleidingsscholen. Zo ontwikkel jij je pedagogisch meesterschap in vernieuwend onderwijs.

Academische Pabo

In het opleidingstraject van de Academische Pabo combineer je de bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs (Pabo) van Hogeschool Leiden en de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden.

Vrijeschool Pabo

Wil jij graag aan de slag bij een vrijeschool? Bekijk dan de mogelijkheden van de Vrijeschool Pabo.

Word ook leraar basisonderwijs!

Heb jij nu een goed beeld van de flexibele voltijdopleiding Leraar Basisonderwijs (Pabo) en kun je niet wachten om zelf aan de slag te gaan?

Faciliteiten Pabo flexibele voltijd in Leiden

Bij onze hogeschool kun je meer dan alleen je studie volgen. Zo bieden we bijvoorbeeld een Honoursprogramma aan. Of je wordt lid van een studie- of studentenvereniging. Ook krijg je de kans een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het onderwijs, bijvoorbeeld door lid te worden van je opleidingscommissie of de centrale Studentenraad. Wil jij ervaring opdoen in het buitenland? Zowel de opleiding en het International Office van Hogeschool Leiden kunnen je hierbij helpen. Tijdens je gehele flexibele voltijdopleiding Leraar Basisonderwijs kun je gebruik maken van de faciliteiten van Hogeschool Leiden

Praktische zaken

Voordat je aan je opleiding bij Hogeschool Leiden kunt beginnen is het belangrijk om een aantal praktische zaken te regelen.