Hogeschool Leiden

Verantwoording 2019

De verantwoording over 2019 van het lectoraat Transformaties in de Zorg voor Jeugd over de bijdrage aan de beroepspraktijk en maatschappij, aan onderwijs en professionalisering en aan kennisontwikkeling. 

Beroepspraktijk en maatschappij

Ook in 2019 was het lectoraat actief betrokken bij de academische werkplaatsen Autisme en Samen. Er is actief gewerkt aan het aanvragen van subsidies voor het vervolg van deze laatste academische werkplaats ‘Samen Verder’ [i], dat beoogt: beoogt de huidige leerstructuur in de regio te versterken, de samenwerking uit te breiden, maatschappelijke vraagstukken te doorgronden en door middel van ontwikkelonderzoek bij te dragen aan het beter toepassen van kennis en innovaties door praktijkprofessionals in het jeugd- en sociale domein.

Er zijn drie inhoudelijke thema's gekozen: integraal werken, normaliseren, en kwetsbare gezinnen. Het lectoraat heeft leidende rol in de projecten kwetsbare gezinnen en bovendien participeert het lectoraat in de proeftuin Leren (en) implementeren.

Binnen het project Gezin aan zet (met onderzoeker / promovenda Laura Nooteboom) is samen met zes Jeugd- (en Gezins)teams uit de regio Holland Rijnland en de gemeente Den Haag in kaart gebracht wat werkt in deze teams en wat belemmeringen zijn in het werken in Jeugd- (en Gezins)teams. Daarbij is onderzocht wat de transformatiedoelen, die richting geven aan de inhoudelijke verandering van de jeugdzorg, betekenen voor professionals en gezinnen en wat er nodig is om deze doelen te realiseren [ii, iii].

Tot slot zijn professionals ondersteund in reflecteren en evalueren aan de hand van de onderzoeksresultaten en feedback vanuit ouders en jongeren, maar ook vanuit de gemeente, ketenpartners en het team zelf om het lerend en zelfsturend vermogen van de teams te versterken. Het project dat officieel is afgesloten in december heeft vele opbrengsten. Het project heeft een implementatie impuls gekregen van ZonMw om het laatste product (de ‘bouwstenen voor van evalueren’) te digitaliseren [vi, v].

Het onderzoek MOVING is een grootschalig onderzoek naar de  ondersteuningsmethode STAP. De methode zorgt voor op maat gemaakte handvatten voor de omgeving om de overstap voor de leerling(en) naar het middelbaar onderwijs te versoepelen. In 2019 hebben de laatste participanten van het onderzoek de overstap gemaakt van basis naar voortgezet onderwijs. In de regio’s Rotterdam, Alphen aan den Rijn en Gouda wordt het onderzoek uitgevoerd de methode is ingezet op basisscholen en daarna middelbare scholen in deze regio’s. Studenten zijn via afstudeerwerkstukken bij dit project betrokken.

Het project Lerend Transformeren (door)ontwikkelen, toetsen en delen van ondersteuningsaanbod voor het Nieuwe Werken is afgerond, met een slotsymposium ‘Transformeren Kun Je Leren’ en een bijbehorend magazine [vi].

Het RAAK project ‘Hoop een Huis geven’ is van start gegaan. Chris Kuiper heeft zitting genomen in de commissie Leren van calamiteiten in de jeugdhulpverlening’. Bijgaand het rapport over het onderzoek ‘Leren van calamiteiten in de jeugdhulpverlening’ [vii].

Onderwijs en professionalisering

Het lectoraat heeft bijgedragen aan de gehonoreerde aanvraag Samen-Werken, Samen-Leren. Hierin neemt Hogeschool Leiden (faculteit Sociaal Werk en Toegepaste Psychologie (SW&TP), Master Jeugdzorg en Expertisecentrum Jeugd) het voortouw in een consortium om collectief leren in leer-werkplaatsen te organiseren. Situaties waarin docenten en professionals gezamenlijk optrekken met studenten, jongeren, hun ouders, en onderzoekers, Het lectoraat is actief op het gebied van leren in leernetwerken [viii].

Binnen het thema leren en professionaliseren is een subsidie verworven in het kader van 'Kennis en jeugdopleidingen verbinden’ [ix]. Leden van de kenniskring (zowel docenten, promovendae als buitenpromovendae) en projecten hebben stagiaires begeleid, onderwijsgegeven, afstudeerders van de Master Jeugdzorg begeleid.

Daarnaast is een boek geschreven over praktijkgericht onderzoek:  Verhoef, J., Kuiper, C., Neijenhuis, K., Dekker van Doorn, C., Rosendal, H. (2019) ZorgBasics Praktijkgericht onderzoek Boom uitgevers Amsterdam 

Kennisontwikkeling

Er zijn vanuit het lectoraat verschillende (inter)nationale presentaties gehouden en (internationale) publicaties verschenen.

Twee collega’s Sophie de Valk en Marjorie Beld zijn gepromoveerd met copromotoren Chris Kuiper en Peer van de Helm [x].

Het lectoraat begeleidt met veel plezier een zestal promovendi [xi].

Een greep uit de wetenschappelijke opbrengsten [xii].

Gestarte onderzoekstrajecten met financiering

Gestarte onderzoekstrajecten 2019, tweede geldstroom:

  • Waardecreatie bij drie projecten 'Kennis en jeugdopleidingen verbinden’
    2019-2021. Gefinancierd door ZonMw.

[i] Subsidie

ZonMw SAMEN VERDER Het bestendigen van de leerstructuur van het kennis en innovatienetwerk SAMEN en het beter benutten van bestaande kennis en innovaties in de dagelijkse praktijk. projectnummer 1019001 í 910005

[ii] Producten voor de beroepspraktijk

Nooteboom, LA., Mulder, E., Kuiper, C., Driessen S. van der, Eilander J.,Vermeiren, R. (2019). Bouwstenen van evalueren voor jeugdhulpprofessionals Een praktische handleiding voor professionals met concrete tips voor het verbeteren van o.a. casuïstiekbesprekingen, intervisie en evaluaties met ketenpartners en gezinnen.

Nooteboom, LA., Eilander J., , Kuiper, C., Koning, C. de, Driessen S. van der, ,Vermeiren, R., Mulder, E.(2019). Transformeren volgens ouders Een deelproject van Gezin aan Zet

[iii] Vakpublicaties en symposia

Nooteboom, L.A., Mulder, E.A., Kuiper, C.H.Z., Driesschen, S.I. van den, Vermeiren R.R.J.M.(2019) Transformeren volgens ouders Een kwalitatief onderzoek naar de visie van ouders op de transformatiedoelen. Tijdschrift voor orthopedagogiek. 58(4), 29-17

Nooteboom, L., Mulder, E., Kuiper, C., & Vermeiren, R. (2019). A systematic review of facilitators and barriers for professionals in providing integrated care International journal of integrated care 19(4):151 doi: 10.5334/ijic.s3151

Nooteboom, L., Mulder, E., Kuiper, C., & Vermeiren, R. (2019). Towards integrated care in the Dutch Youth Care system: an action based research. International journal of integrated care 19(4):152. doi: 10.5334/ijic.s3152

[iv] Subsidie

Het project heeft een implementatie impuls gekregen van Zon Mw om het laatste product ook te digitaliseren: Implementatie-impuls AW Gezin aan Zet: online tool 'Bouwstenen van Evalueren voor Jeugdhulpprofessionals'

[v] Wetenschappelijke opbrengsten

Nooteboom, L.A., Mulder, E.A, Kuiper, C.H.Z. & Vermeiren, R.R.J.M. (under review). Facilitators and barriers that influence integrated care in everyday practice: a qualitative systematic review. Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research.

Nooteboom, L.A., Kuiper, C.H.Z., Mulder, E.A., Roetman, P.J., Eilander, J., Vermeiren, R.R.J.M., (under review) What do parents in expect in the 21th century: a qualitative analysis of integrated Youth Care. International Journal of Integrated Care (IJIC)

Nooteboom, L.A., Driesschen, S.I. van den, Kuiper, C.H.Z., Vermeiren, R.R.J.M., Mulder, E.A. (under review) An integrated approach to meet the needs of high-vulnerable families: a qualitative study on integrated care from a professional perspective. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health.

[vi] Magazine

https://www.lerendtransformeren.nl/magazine/lerend-transformeren/zelf-aan-de-slag-met-actieonderzoek/

[vii] Rapport

https://nivel.nl/nl/nieuws/leren-van-calamiteiten-de-jeugdzorg-gaat-niet-vanzelf.

[viii] Factsheet project

https://www.awsamen.nl/wp-content/uploads/2020/02/SW-SL-leernetwerken-factsheet-febr-2020.pdf

[ix] Subsidie

ZonMw: Waardecreatie bij drie projecten 'Kennis en jeugdopleidingen verbinden'. projectnummer 729211004

[x] promoties

Sophie van de Valk (2019) Under Pressure Repression in secure residential youthcare UvA; promotoren Prof. dr. G.J.J.M. Stams en Prof. dr. A.J.J.A Maas.

Majorie Beld (2019) Still Learning The impact of classroom climate on students attending secondary special education UvA; promotor Prof. dr. G.J.J.M. Stams.

[xi] Promovendi

Juliette Sonderman (De rol van leefklimaat in behandelsucces van meisjes in de (gesloten) jeugdzorg) TRANZO, promotor Prof. dr. Dike van de Mheen. (verwachte promotie 2020)

Susanne Höfte (Children’s rights in secure and correctional treatment in the Netherlands) promotor Prof. dr. G.J.J.M. Stams. (verwachte promotie 2021)

Laura Anne Nooteboom, (Integrated care in the Dutch youth care system) Universiteit Leiden, promotor Prof. dr. R. Vermeiren. (verwachte promotie 2020)

Esther Bax Hohle (Moving: Praktijkgericht effectonderzoek naar Transition Pack-NL: Een preventieprogramma voor reguliere scholen om de schooltransities van kinderen met autismespectrumproblemen naar het voortgezet onderwijs te optimaliseren) Erasmus Universiteit promotor Prof. dr. P. Prinzie. (verwachte promotie 2021)

Iris Tjaarda (Moving: Praktijkgericht effectonderzoek naar Transition Pack-NL: Een preventieprogramma voor reguliere scholen om de schooltransities van kinderen met autismespectrumproblemen naar het voortgezet onderwijs te optimaliseren) Erasmus Universiteit promotor Prof. dr. P. Prinzie. (verwachte promotie 2021)

Renske de Boer (Rechten van jeugdigen/ouders bij jeugdhulpbesluiten) Universiteit Leiden, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut voor Privaatrecht, Afdeling Jeugdrecht, promotor Prof. dr. mr. E.C.C. Punselie (verwachte promotie 2025)

[xii] Publicaties

Beld, M.H.M, Heuvel, E.G. van den, Helm, G.H.P. van der., Kuiper, C., Swart, J.J.W. de, Stams, G.J.J.M. Roest, J.J. (2019). The impact of Classroom Climate on the Perception of Social Exclusion in Secondary Special Education. Journal of Interpersonal Violence. 103, 127-134 doi: 10.1016/j.childyouth.2019.05.041

Beld, M.H.M, Kuiper, C., van der., Helm, G.H.P. van der, Swart, J.J.W. de, Stams, G.J.J.M. (2019). Classroom Climate, Identification with School, and General Self-worth Predict Academic Self-Concept in Students Attending Residential Schools for Special Education. Residential Treatment for Children & Youth doi:· 10.1080/0886571X.2019.1696262

Bramsen, I., Kuiper, C., Willemse, K., Cardol, M. (2019). Autonomieversterkend werken met Mijn Pad, een nieuwe methode die jongeren een stem geeft In: Peer van der Van der Helm. (red). Leefklimaat Voor jeugd en volwassenen. SWP Uitgeverij (pp. 113-124)

Kuiper, C. (2019) Een hoop hoop. pp.60-82. In : Bodegom, B. van. De Persoonlijke Professional Vrij-moedig spreker. Met bijdragen van Chris Kuiper en Esther Steultjens Uitgeverij MultiLibris isbn 978 94 6000 024 9

Pronk, S., Mulder E. A.,, Berg, van den, G., Stams, G. J. J. M., Popma, A.,, Kuiper, C. (2019). Differences between Adolescents who Do and Do Not Successfully Complete their Program within a Non-residential Alternative Education Facility Children and Youth Services Review 109 doi: j.childyouth.2019.104735