De vlaggen van de hogeschool

Onderzoek

Het lectoraat Transformatie in de Zorg voor Jeugd werkt nauw samen met de lectoraten in het Expertisecentrum Jeugd. Vooral met de lectoraten op het gebied van residentiële jeugdzorg, licht verstandelijke beperking & jeugdcriminaliteit en jeugdcriminaliteit. Het lectoraat werkt aan de volgende onderzoeken:

Onderzoek Moving

Het onderzoek 'Moving' is een grootschalig onderzoek naar ondersteuning van schooltransities voor jongeren met autismespectrumproblemen: een samenwerkingsproject met het lectoraat Transformaties in de Zorg voor Jeugd van Hogeschool Leiden, Hogeschool Rotterdam en de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het Erasmus MC. Lees meer over het MOVING-onderzoek

Kwalitatief onderzoek bij jeugd- en gezinsteams gemeente Leiden

Het lectoraat doet in opdracht van de gemeente Leiden onderzoek naar ervaringen van de jeugd- en gezinsteams in dit jaar (2015) van transitie. Doel is te achterhalen hoe je komt tot dialogische zorg (gesprek in plaats van bevraging). In dit domein is het onderbuik gevoel juist belangrijk. Maar hoe onderbouw je dat? Hoe doe je de screening? Welke zorg is nodig en welke interventie zet je in?

Bijdrage leef, leer en werkklimaat onderzoek gesloten instellingen

Het lectoraat Residentiële Jeugdzorg onderzoekt onder leiding van Peer van der Helm het leef-, leer- en werkklimaat in gesloten instellingen. Lector Chris Kuiper is nauw betrokken bij dit onderzoek, dat ook bij Horizon plaatsvindt. Het is belangrijk om stem van jongeren te verstevigen in het kwalitatief onderzoek. Laten zien dat jongeren een eigen positie hebben in het onderzoek. Jongeren zijn immers mede-onderzoeker. Dat geldt ook voor medewerkers. 

RAAK-aanvraag kinderen met autisme in voortgezet onderwijs

Momenteel loopt er een RAAK-aanvraag voor een onderzoek naar de overgang van kinderen met autisme van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. In Groot Brittannië is er een methodiek ontwikkeld met bewezen resultaten. Lector Kuiper wil onderzoek doen naar deze methode voor Nederland. 

Masteronderzoeken bij Horizon

Er loopt een aantal kleinere onderzoeken bij Horizon door masterstudenten van Hogeschool Leiden. Onder andere naar de participatie van jongeren in trainingshuizen als beschutte woonvormen. Centrale vraag bij deze onderzoeken is: Hoe kun je zorgvormen aanpassen om ze goedkoper of juist intensiever te maken?

Onderzoek: Werkzame en waakzame zorg

Er is nog weinig bekend over de effectieve residentiële behandeling van kinderen met meerdere comorbide stoornissen (het hebben van twee stoornissen tegelijkertijd). Vooral wanneer deze stoornissen met ernstige gedragsproblemen gepaard gaan, blijkt dat veel instellingen er niet in slagen een duurzame behandelingen aan te bieden. Kinderen worden overgeplaatst van leefgroep naar leefgroep en van instelling naar instelling, waarbij iedere transitie het vertrouwen in de hulpverlening van het kind en zijn/haar ouders/verzorgers afneemt en gedragsproblemen en opvoedstress verergeren. Lees meer over werkzame en waakzame zorg

Een nieuwe methodiek voor Roffa

Roffa is een landelijk werkende instelling voor opvang en behandeling van meiden van 12 tot en met 23 jaar die als gevolg van misleiding, dwang en geweld het slachtoffer zijn of dreigen te worden van loverboys of andere vormen van mensenhandel. Het is een voorziening waar open en gesloten jeugdzorg en ggz-behandeling geïntegreerd wordt aangeboden. Lees meer over de nieuwe methodiek voor Roffa