Onderzoek Moving - lectoraat Transformaties in de Zorg voor Jeugd

MOVING-onderzoek

Het onderzoek 'MOVING' is een grootschalig onderzoek naar ondersteuning bij schooltransities voor jongeren met autismespectrumproblemen: een samenwerkingsproject met het lectoraat Transformaties in de Zorg voor Jeugd van Hogeschool Leiden, Hogeschool Rotterdam en de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het Erasmus MC. 

Het is een praktijkgericht quasi-experimenteel onderzoek naar de effectiviteit van de schoolinterventie STAP om de overgang van basisschool naar het middelbaar onderwijs te vergemakkelijken voor jongeren die moeite hebben met sociale communicatie en verandering. 

Wat is het MOVING-onderzoek?

Het onderzoek is met vier verschillende samenwerkingsverbanden van basisscholen en middelbare scholen uit de regio’s Rotterdam en Alphen aan den Rijn opgezet en heeft in 2015 van SIA een RAAK-Pro subsidie gekregen. Het onderzoek wordt uitgevoerd op Hogeschool Leiden (Expertisecentrum Jeugd) en Hogeschool Rotterdam (Kenniscentrum Zorginnovatie).

Er wordt in het onderzoek nauw samengewerkt met de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van het ErasmusMC, de faculteit Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam, de divisie autisme van het Yulius en de academische werkplaats Samen Doen! Verder is er nauw contact met de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van University College London (Social Communication Disorders Clinic). Ook is er contact met de Inspectie van het Onderwijs en de gemeente Rotterdam.

Het onderzoek heeft medisch-ethische goedkeuring bij de METC van het ErasmusMC verkregen.

Logo's samenwerkingspartners MOVING-onderzoek

Doel van het onderzoek

Het doel van het onderzoek is om na te gaan of STAP (een schoolinterventie uit Engeland), ook in Nederland goed bruikbaar en effectief is. Met deze interventie wordt op de basis- en middelbare scholen geprobeerd om de overgang voor jongeren die moeite hebben met sociale communicatie zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Waarom is het onderzoek belangrijk?

De overgang van de basisschool naar het middelbaar onderwijs is voor veel jongeren vaak een grote stap. Ze moeten wennen aan een nieuwe school die groter is dan de basisschool, waarin ze te maken krijgen met veel en onbekende leerlingen en docenten, lesroosters, wisselende klaslokalen en huiswerk. Voor jongeren die moeite hebben met sociale communicatie en veranderingen, zoals jongeren met problemen in het autismespectrum, is deze overgang vaak extra moeilijk.

Vertrouwd raken in een nieuwe omgeving

Voor deze groep jongeren betekent de overgang naar het middelbaar onderwijs dat zij vaak extra moeite moeten doen om in contact te komen met nieuwe, onbekende leerlingen en docenten. Ook hebben zij vaak moeite om in een nieuwe omgeving vertrouwd te raken. Door de wisselingen in docenten en klaslokalen en de vele nieuwe leerlingen per klas, lopen deze jongeren risico dat zij zich terugtrekken, gepest worden of dat hun leerprestaties verslechteren. Ook docenten op middelbare scholen geven aan dat zij het moeilijk vinden om de juiste aandacht aan deze groep jongeren te geven. Ze geven aan dat ze nog onvoldoende handvatten hebben om deze jongeren op een gestructureerde en efficiënte manier te helpen. 

Hoe gaat het onderzoek er in Nederland uitzien?

De STAP methode is gereed gemaakt voor het Nederlandse onderwijssysteem. Begin 2018 zal het onderzoek naar de bruikbaarheid en effectiviteit starten. Dit gebeurt eerst op de basisscholen in de regio’s Rotterdam en Alphen aan de Rijn en daarna op de middelbare scholen in deze regio’s. Mogelijk worden andere samenwerkingsverbanden in Zuid-Holland ook op deze manier betrokken in het onderzoek.

Deelnemen aan het onderzoek

Via de samenwerkingsverbanden van de basis- en middelbare scholen verbonden aan het MOVING-onderzoek, worden de scholen benaderd en gevraagd of zij aan het onderzoek willen meedoen. In het najaar van 2017 worden scholen in regio Zuid-Holland benaderd om deel te nemen aan het project. Hierna zullen de scholen die meedoen willekeurig in twee groepen worden gedeeld: de helft zal gebruik maken van de schoolinterventie STAP om jongeren die moeite met sociale communicatie hebben te ondersteunen bij de overgang naar de middelbare school. De andere helft van de scholen krijgt deze interventie nog niet. Deze laatste groep dient in het onderzoek als controlegroep en krijgt de interventie na afloop van het onderzoek.

In de periode november 2017 – februari 2018 zullen de ouders en jongeren uit groep 8 van de basisscholen gevraagd worden om aan het onderzoek mee te doen. Dit gebeurt in twee fases:

  1. voor het identificeren van de groep jongeren die moeite hebben met sociale communicatie en flexibiliteit;
  2. voor het uitzoeken of de STAP bruikbaar en effectief is.

Alle jongeren, ouders en leraren en docenten zullen telkens worden gevraagd om schriftelijk toestemming te geven als ze mee willen doen. Iedereen krijgt bij deelname een kleine attentie!

We verwachten dat uiteindelijk 200 jongeren en hun ouders aan het onderzoek mee zullen doen, waarvan 100 de overgang naar het middelbaar onderwijs aan de hand van de interventie STAP zullen maken. Bij de andere 100 leerlingen wordt de overstap naar het voorgezet onderwijs gevolgd, zoals deze normaliter ook plaatsvindt. Rond 2018-2019 verwachten we te weten wat de uitkomsten zijn ten aanzien van de bruikbaarheid en effectiviteit van STAP in het Nederlands onderwijssysteem.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het MOVING-onderzoek? Neem dan contact op via: