Overslaan en naar de inhoud gaan Overslaan en naar de footer gaan Overslaan en naar de navigatie gaan
Zoeken

Toegepaste Psychologie voor beroepen in het veiligheidsdomein

Duaal
 • Duur: 4 jaar
 • Start: september
 • Inschrijven: t/m 15 juli
 • Bachelor / post hbo
Zo schrijf je je in

Toegepaste psychologie voor beroepen in het veiligheidsdomein bij Hogeschool Leiden

Wil jij je verder ontwikkelen als toegepast psycholoog binnen het veiligheidsdomein? Met onze vierjarige duale opleiding Toegepaste Psychologie voor beroepen in het veiligheidsdomein aan Hogeschool Leiden maak je van jouw ambitie realiteit. Deze opleiding levert professionals in de gedragskunde af. Met als resultaat een beter begrip van de complexiteit van de wereld en de mens. Tijdens de opleiding ligt de focus niet alleen op theoretische kennis, maar ontwikkel je ook direct toepasbare praktische vaardigheden. 

Ted van der Meer | Afgestudeerd Toegepast psycholoog
Kennis van Toegepaste Psychologie is van meerwaarde in de uitvoering van het politiewerk.
Lees het verhaal van Ted

Hoe ziet ons onderwijs eruit?

Inhoud programma
Stevige basis

Met deze opleiding ontwikkel jij jezelf tot stevige professional binnen de toegepaste psychologie die functioneert als pionier in het veiligheidsdomein. Je breidt jouw deskundigheid uit met specifieke psychologische kennis en vaardigheden voor het beoordelen en beïnvloeden van gedrag. Je ontdekt hoe je iedere werksituatie vanuit een psychologische invalshoek kunt analyseren. Met als resultaat meer handvatten om tot doelgerichte oplossingen te komen in alle facetten van je werk. Deze kennis en kunde kun je onderverdelen in de competenties:

 • Beoordelen van gedrag
 • Beïnvloeden van gedrag
 • Uitvoeren van praktijkgericht onderzoek
 • Professioneel werken
Sociaal constructief leren

Als student en medewerker binnen het veiligheidsdomein beleef, redeneer en handel je op basis van jouw eerdere scholing (niveau 4) en werkervaring. Tijdens de opleiding doen we een beroep op deze eerder verworven kennis en ervaring. Samen met collega’s en docenten vergelijk je deze met de leerstof die we je aanreiken. Dit ‘samen leren’ ofwel ‘sociaal constructief leren’, leidt voor jou tot nieuwe eigen kennis en vaardigheden. Je leert hoe je jouw beroepsmatig handelen hiermee bewust en doelgericht kunt veranderen of aanpassen.

Opbouw programma

Je leert op een eigen wijze (leerstijl). Voor de onderwijsdidactiek zetten we in op vier modulen: 

 • Conceptuele moduleopbouw
 • Vaardigheden moduleopbouw
 • Integrale moduleopbouw
 • Werkplekleren.

Conceptuele moduleopbouw

Bij de conceptuele vakken vindt kennisoverdracht plaats in (werk)colleges. Docenten verzorgen colleges over de kernvakken, zoals:

 • Gezondheidspsychologie
 • Sociale Psychologie
 • Arbeids- en organisatiepsychologie
 • Leerpsychologie
 • Ontwikkelingspsychologie
 • Persoonlijkheidsleer
 • Criminologie
 • Inleiding in de Psychiatrie
 • Praktijkgericht onderzoek

Binnen deze modules vindt kennisoverdracht plaats door de docent, waarmee je vervolgens toepassingsopdrachten kan uitvoeren. De aangeboden theorie pas je meteen toe op de eigen werkomgeving. Via casuïstiek koppelen we bij de colleges werksituaties aan de theorie. De conceptuele vakken sluit je doorgaans af met een schriftelijke toets.

Vaardigheden

In de vaardigheidstrainingen besteden we aandacht aan vaardigheden en attitude. In deze module pas je het geleerde toe. Projecten en vaardigheden uit een module voegen we soms samen, onder andere voor:

 • Groepsdynamische training
 • Gespreksvoering
 • Coachen van collega’s
 • Voorlichtingen voor verschillende doelgroepen opstellen en verzorgen
 • Psychologische testen afnemen, interpreteren en terugkoppelen

Integrale moduleopbouw

In de integrale vakken pas je het geleerde in de andere module toe. Onder meer via praktijkopdrachten, waarin je alleen of in duo’s aan opdrachten werkt. De praktijkopdrachten worden in overleg met de werkplek van de student opgesteld en ten behoeve van die werkplek uitgevoerd.

Werkplekleren

Bij werkplekleren staat je eigen ontwikkeling als toekomstig Toegepast psycholoog centraal. Enerzijds met ondersteuning bij het leerproces binnen de opleiding. Anderzijds met jouw ontwikkeling als vakprofessional.

Waarom een duale opleiding voor beroepen in het veiligheidsdomein

Beroepen binnen het veiligheidsdomein zijn beroepen in het primaire proces van de maatschappelijke dienstverlening en kunnen zwaar, risicovol en onvoorspelbaar zijn. De persoon die het beroep uitoefent is in belangrijke mate bepalend voor de kwaliteit van het werk. Politiek en samenleving stellen steeds nieuwe prioriteiten voor deze beroepsbeoefenaren. Er mogen geen fouten gemaakt worden, de medewerkers moeten ‘evidence-based’ werken en tegelijkertijd een menselijk gezicht laten zien. Dat de opleiding hierop kan inspelen, brengt de toegevoegde waarde.

De gemeenschappelijke kenmerken van deze beroepen zijn:

 • Het directe contact met cliënten en de discretionaire bevoegdheden (vrije beslissingsruimte);
 • Bevoegdheden die worden ingekaderd door normen en waarden, wetten en regels;
 • Geconfronteerd worden met de spanning tussen officiële doelen en regels die vaag, dubbelzinnig of zelfs tegenstrijdig kunnen zijn;
 • De specifieke omstandigheden van een situatie waarbij de medewerker in het veiligheidsdomein recht wil doen aan het individu.
Handig om te weten
Studiebelasting en opleidingsduur

In het hbo werken we met studiepunten (European Credits, afgekort EC). Hierbij staat 1EC voor +/- 28 studiebelastingsuren.

De totale studiebelasting van de duale opleiding bedraagt 6720 uur (240 EC). Dat komt neer op 1680 uur (60 EC) per collegejaar. De contacttijd is 1344 uur (336 uur per jaar). De overige uren (5376) zijn voor zelfstudie, onderzoek, praktijkopdrachten en het schrijven van een portfolio.

Beschikbare faciliteiten

Tijdens de duale opleiding Toegepaste Psychologie voor beroepen in het veiligheidsdomein biedt Hogeschool Leiden verschillende faciliteiten, zoals het Mediacentrum voor vakliteratuur en toegang tot databanken. Het International Office van de hogeschool en de opleiding ondersteunen studenten die internationale ervaring willen opdoen. Gelegen in het Leiden Bio Science Park, nabij zorg- en onderwijsinstellingen, zijn er bij Hogeschool Leiden veel mogelijkheden voor samenwerking, stages en onderzoek.

Ons alumni-netwerk

Via ons alumni-netwerk blijf je op de hoogte van relevante congressen, lezingen en workshops. Ook kun je kennis en ervaringen uitwisselen met andere tweedegraads leraren, zowel online als tijdens verschillende netwerkbijeenkomsten.

Kleinschalig en persoonlijk onderwijs

De opleidingen aan Hogeschool Leiden zijn kleinschalig van opzet. De diverse samenstelling van studenten en docenten zorgt voor een open en levendige sfeer. Iedereen kent elkaar. Ook is er veel ruimte voor individuele aandacht. Docenten zijn makkelijk bereikbaar en altijd bereid om je bij te staan. Je hebt veel contact met je docenten en medestudenten. Hierdoor hoef je nooit lang met een vraagstuk rond te lopen.

Léon | Afgestudeerd Toegepast Psycholoog
De opleiding heeft me gesterkt in het verbinden met anderen.
Afgestudeerd en dan?

Jouw toekomst

Na de opleiding kun je:

 • Dagelijkse werksituaties vanuit een psychologisch perspectief analyseren;
 • Passende oplossingen aandragen om psychologische problemen en uitdagingen aan te pakken;
 • Gedrag beoordelen en beïnvloeden met behulp van psychologische kennis, vaardigheden en houding;
 • Het geleerde op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, gedrag, criminologie, gespreksvaardigheden, coaching en training inzetten;
 • Jouw beroepsmatig handelen bewust en doelgericht veranderen of aanpassen;
 • Psychologisch onderzoek uitvoeren en testresultaten interpreteren;
 • Slagvaardig omgaan met de steeds nieuw gestelde prioriteiten vanuit politiek en samenleving
Checklist

Iets voor jou?

 • Je werkt binnen het veiligheidsdomein en vindt het belangrijk om jouw deskundigheid uit te breiden
 • Je wil daarom expertise ontwikkelen in het beoordelen en beïnvloeden van gedrag, met behulp van psychologische kennis, vaardigheden en houding.
 • Je wil je verdiepen in gedragsverandering, criminologie, gespreksvaardigheden, onderzoeken, coaching en training. 
 • Je wil leren om als medewerker binnen het veiligheidsdomein naar eigen inzicht te kunnen handelen. Dat gaat niet vanzelf en daarom ga je voor bijscholing.  
Meer weten?

Lia Dickhoff

Coördinator duale opleiding Toegepaste Psychologie

Liesbeth Schijf

Coördinator duale opleiding Toegepaste Psychologie

Puur praktisch

Cursusdagen

De opleidingsdagen zijn op de dinsdag tussen 9.00 en 18.30 uur. Het programma bestaat uit 40 cursus/toets-dagen van 8 uur in totaal verdeeld over ongeveer 40 weken per collegejaar.

Getuigschrift en diploma

Het duale traject Toegepaste Psychologie voor beroepen in het veiligheidsdomein is een door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) geaccrediteerde bacheloropleiding. Na het succesvol afronden van de opleiding ontvangt de student het HBO-getuigschrift Bachelor Toegepaste Psychologie (Bachelor of Science). De opleiding is geaccrediteerd tot juni 2025.

Inschrijving en toelating

Wil je in september 2024 starten met de duale opleiding Toegepaste Psychologie voor beroepen in het veiligheidsdomein? Bekijk dan of je voldoet aan de toelatingseisen en meld je zo snel mogelijk aan via Studielink (uiterlijk 15 juli). Hierna volgt een (online) intakegesprek om te kunnen beoordelen of er een match is.

Meer over inschrijving en toelating 

Onderwijs- en examenregeling (OER)

Een OER bevat de hoofdzaken met betrekking tot het onderwijs en de examinering en vormt daarmee het basisdocument voor student en docent. In de OER komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde: de inhoud van de opleiding en de daaraan verbonden examens, de eindtermen, het aantal en de volgtijdelijkheid van de tentamens, de momenten waarop deze afgelegd kunnen worden, alsmede de geldigheidsduur van de tentamens.

Meer informatie over OER

Dáárom Hogeschool Leiden

Voor deze opleiding ga je natuurlijk naar Leiden, omdat:

 • Leiden bekend staat om kwalitatief hoogwaardige scholing, vooral in onderwijs, cultuur en zorg. Lees meer over onze hogeschool.
 • Hogeschool Leiden een breed aanbod biedt in bij-, om- en nascholing.
 • De opleidingen kleinschalig zijn, met een open sfeer waar iedereen elkaar kent en individuele aandacht krijgt.
 • Bijscholing in Leiden het leren combineert met de historische en culturele rijkdom van de stad.
 • Leiden een gezellige stad is.
Een student zit achterop de fiets op weg naar Hogeschool Leiden

Veelgestelde vragen

Over deze studie
Voor welke beroepen is deze duale opleiding Toegepaste Psychologie bedoeld?

Deze duale opleiding is bedoeld voor beroepen binnen het Veiligheidsdomein. Je kunt hierbij denken aan: beroepen binnen de politie, (jeugd)hulpverlening, brandweer, gezondheidszorg, Defensie, de AIVD en of de gezondheidszorg. Kortom voor beroepen die zich bezighouden met de veiligheidszorg van burgers en maatschappij. Bij vragen kun je altijd contact opnemen met een van de coördinatoren voor de duale opleiding: Lia Dickhoff ([email protected]) en Liesbeth Schijf ([email protected]).
 

Wat is de toegevoegde waarde van deze duale opleiding Toegepaste Psychologie voor mijn werkplek?

Vanaf het begin van de studie kan je psychologische kennis gebruiken op je werkplek, je vaardigheden zet je in voor je gesprekken met collega's en anderen. Dit gebeurt door de hele studie heen en na je studie kan je doorgroeien in je organisatie, naar leidinggevende functies of in de breedte.

Kan ik ook in februari starten met de opleiding?

De opleiding start alleen per 1 september. Let op: er kunnen al (introductie-)activiteiten ingepland worden in de laatste week van augustus.

Heb ik een akkoord nodig vanuit mijn leidinggevende om te kunnen starten?

Ja, je hebt een akkoord van je leidinggevende/werkgever nodig. Verdere informatie en toelatingsvoorwaarden vind je op de pagina Inschrijven en toelating.

Met welke extra kosten moet ik rekening houden naast de inschrijfkosten?

Naast de het collegegeld voor de studie moet je ook rekening houden met extra kosten die je maakt voor bijvoorbeeld de aanschaf van studieboeken. Aan het begin van het schooljaar ontvang je een boekenlijst. Hierop kun je zien welke boeken je dient aan te schaffen en wat de kosten hiervoor zijn.

Algemeen
Wanneer is de open dag?

Er zijn verschillende Open Dagen bij Hogeschool Leiden. Bekijk alle data en meld je aan.

Wil je weten of de opleiding écht de perfecte match voor jou is? Meld je ook aan voor:

Hoeveel collegegeld betaal ik?

Voor studiejaar 2024-2025 is het wettelijk collegegeld voltijd, deeltijd en duaal: € 2.530,-. Lees alles over collegegeld.

Is er een verkort traject mogelijk?

Nee, er is geen standaard verkort traject mogelijk. Er is een mogelijkheid om bij examencommissie vrijstelling aan te vragen voor psychologische trainingen of cursussen die je eerder hebt gevolgd. Besluitvorming ligt bij de examencommissie.

Voor welke datum moet ik me aanmelden?

Via Studielink kan je je aanmelden voor de opleiding van je keuze. Meer informatie over de aanmelddatum vind je op de pagina Inschrijven en toelating op onze website.

Hoe kan ik er achter komen of de studie echt bij me past?

Bij vragen kun je altijd contact opnemen met een van de coördinatoren voor de duale opleiding: Lia Dickhoff ([email protected]) en Liesbeth Schijf ([email protected]). Daarnaast is er de mogelijkheid om een dag mee te lopen met de huidige studenten, zodat je een beeld krijgt van de opleiding. Als je eenmaal hebt ingeschreven vindt er een intakegesprek plaats, ook tijdens dit gesprek zal er nogmaals worden besproken of en sprake is van een goede match.

Twijfel je nog?

Stel je vragen tijdens de online informatieavond op dinsdag 19 november.

Meld je aan

Keuze gemaakt?

Je bent eruit: Je gaat voor de duale opleiding Toegepaste Psychologie in het veiligheidsdomein. Leuk!

Schrijf je uiterlijk 15 juli in
Kijk nog even verder

Toegepaste psychologie voor beroepen in het veiligheidsdomein toch niet jouw ding?

Master Jeugdzorg

Deeltijd
Lees meerover Master Jeugdzorg
Twee vrouwen in gesprek

Toegepaste Psychologie

Voltijd
Lees meerover Toegepaste Psychologie
Studenten kijken in boek hogeschool leiden

Sociaal Werk

Voltijd
Lees meerover Sociaal Werk
Gesprek tussen een client en een sociaal werker van hbo-opleiding Social Work Hogeschool Leiden