Hogeschool Leiden

Verantwoording 2022

De verantwoording over 2022 van het lectoraat Verpleegkundige Intramurale Ouderenzorg (VIO) over de bijdrage aan de beroepspraktijk en maatschappij, aan onderwijs en professionalisering en aan kennisontwikkeling.

Beroepspraktijk en maatschappij

Op 20 mei 2022 sprak Chris Wallner zijn lectorale rede ‘Een frisse blik op de verpleegkundige in het verpleeghuis’ uit. In zijn rede maakte Wallner zich hard voor een realistische beeldvorming onder studenten over de ouderenzorg, sprak hij over het belang en de kracht van onbewuste kennis bij de verpleegkundige in het verpleeghuis en benoemde hij de toegevoegde waarde van de hbo-verpleegkundige in het verpleeghuis.

Vijf kwaliteitsverpleegkundigen van Marente zijn structureel betrokken bij het lectoraat (4 uur per week). Ze zijn betrokken bij de maandelijkse kenniskringoverleggen en werken mee aan onderzoeksprojecten of doen kwaliteitsverbetertrajecten. Hierdoor ontstaat een sterke uitwisseling van kennis tussen praktijk en onderwijs.

In samenwerking met het lectoraat draaien twee Learning Communities bij Marente. In de eerste Learning Community leren studenten van de Opleiding tot Verpleegkundige samen met zorgprofessionals, verpleegkundedocenten en onderzoekers van het lectoraat. Bij de tweede Learning Community (YD-CAN!) zijn bovendien jonge mensen met dementie (verpleeghuisbewoners) en naasten betrokken.

De lector is mede-organisator van een landelijk platform ‘Learning Communities’. Dit landelijk initiatief heeft meerdere werksessies georganiseerd met mensen uit de beroepspraktijk, MKB, onderzoekers en beleidsmakers. Leidend bij deze bijeenkomsten waren de vragen: Hoe kunnen Learning Communities bijdragen aan maatschappelijke transities? En hoe organiseer je een succesvolle Learning Community

Lectoraat VIO is betrokken bij twee grote landelijke consortia op het thema dementiezorg.

Enable-Dem is een consortium dat Learning Communities inzet om innovaties in dementiezorg te accelereren. (Partners a.o.: Windesheim, Eindhoven University of Technology, Hogeschool Leiden, Radboudumc en Universiteit Utrecht, Alzheimer Nederland).

YOD-INCLUDED is een landelijk consortium voor onderzoek naar dementie op jonge leeftijd (ZonMw onderzoeksprogramma Dementie) bestaande uit: Radboudumc Alzheimer Centrum (UKON), Alzheimer Centrum Amsterdam UMC, Alzheimer Nederland, FTD-lotgenoten, Hogeschool Leiden, het Kenniscentrum Dementie op Jonge leeftijd, Vilans, de Erasmus Universiteit en de Alzheimer Centra van Limburg, het UMCG en het Erasmus MC).

Onderwijs en professionalisering

Het lectoraat is betrokken bij uitvoering van de (wekelijkse) lessen van de minor Ouderenzorg van de Opleiding tot Verpleegkundige. In 2022 hebben 12 studenten voor 30 studiepunten deelgenomen aan de minor. Twee studenten van de master Master Advanced Nursing Practice, die zelf werken in het verpleeghuis, hebben deelgenomen aan kenniskringbijeenkomsten van het lectoraat.

Op de dag van de verpleging (12 mei) heeft het lectoraat het symposium “Werken in het verpleeghuis, leuker dan je denkt? “, georganiseerd. Studenten, docenten en zorgverleners gingen in gesprek door middel van een paneldiscussie, speeddaten met hbo-v rolmodellen uit het verpleeghuis en presentaties over projecten van het lectoraat.

In 2021 hebben twintig derdejaars studenten van de Opleiding tot Verpleegkundige stagegelopen in de Learning Community bij Marente. In de Learning Community leren de studenten samen met zorgprofessionals, docenten van de opleiding en onderzoekers van het lectoraat.

Zeven docent-onderzoekers zijn bij het lectoraat betrokken. Door hun betrokkenheid bij lopende onderzoeksprojecten hebben ze praktische onderzoeksvaardigheden opgedaan, o.a. over actieonderzoek, kwalitatieve analyse, observatieonderzoek. Een docent-onderzoeker is een promotietraject gestart bij het lectoraat.

Kennisontwikkeling

Het lectoraat heeft vanuit haar kennis meerdere presentaties en workshops gegeven over verpleegkundige ouderenzorg, beeldvorming over de verpleeghuiszorg, Leven Lang Leren en de meerwaarde van Learning Communities. Internationaal waren er presentaties op het European Nursing Congres, het Nursing Home Research congres en het congres van Alzheimer Europe. Nationaal waren er bijdragen op o.a. het SIA-congres, een bijeenkomst van de Randstadhogescholen, een symposium over Leven Lang Ontwikkelen voor het mbo en een presentatie bij de Executive Leergang Goed leven, goede zorg voor ouderen van Leiden Academy on Vitality & Ageing.

De lector was betrokken bij een internationale workshop “How to Design and Run Professional Learning Communities” in samenwerking met de Haagse Hogeschool. Deelnemers waren professionals en academici van 7 universiteiten/hogescholen uit Spanje, de Verenigde Staten, Tsjechië, Zweden en Nederland.

Vanuit het Landelijke Netwerk Learning Communities is in samenwerking tussen 15 onderzoekers de “Position paper Learning Communities” gepubliceerd. De lector was een van de drie redactieleden van dit werk.

In samenwerking tussen het CIV Welzijn & Zorg / mboRijnland is een vaktijdschiftartikel gepubliceerd over “Ervaringsgericht samenwerken in de ouderenzorg”.

Het lectoraat is met financiering van SIA in 2022 gestart met het ondersteunen van 9 gehonoreerde projecten vanuit de subsidie call “praktijkgericht onderzoek voor extramurale zorg” bij het opzetten van de Learning Communities (LCs). Doelen van het project zijn: (1) Bevorderen van het proces van opzetten, uitvoeren (en eventueel borgen) van de 9 LCs door voort te bouwen op eerder onderzoek en ervaringen uit LCs in de zorg; (2) Kennis opdoen over bevorderende en belemmerende factoren voor het proces van opzetten, uitvoeren (en borgen) van de LCs extramuraliseren.